INDEX OP ONDERWERP

Zegen van de Drie-eenheid - Zijn lof

0007 Ere, ere zij de Vader

0008 Loof God, die nooit Zijn zegen spaart


Aanbidding van de Vader - Als de Geest

0011 U, Vader, bent de ware God, de Allerheiligste

Aanbidding van de Vader - Als de bron van leven

0012 O God, U bent de levensbron

Aanbidding van de Vader - Zijn nieuwheid

0016 Vader, als de groenblijvende

Aanbidding van de Vader - Zijn trouw

0019 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Aanbidding van de Vader - Zijn liefde

0030 De liefde die de Zoon ons schonk

Aanbidding van de Vader - Zijn lof van vele zonen

0054 God, onze Vader, lof zij U gebracht

Aanbidding van de Vader - Zijn naam, Zijn woord, Zijn heerlijkheid

1081 Vader God, U bent de levensbron


Lof van de Heer - Zijn verlossing

0116 O wonder van verlossing Heer

Lof van de Heer - Zijn overwinning

0124 Prijs Hem! Christus d' Overwinnaar

Lof van de Heer - Zijn verhoging

0132 In de hemel Jezus zittend

Lof van de Heer - Zijn allesomvattendheid

0189 U bent de geliefde Zoon

0190 Terwijl wij U gedenken Heer

1103 Wat Hij is; Hij ’s de Vader

Lof van de Heer - Het genot van de Heer

0204 Samen in Uw naam, Heer Jezus

Lof van de Heer - Gedachtenis van Hem

0221 Dank U Heer voor deze tafel

0222 Wij danken U Heer voor dit brood

0227 O Heer Jezus, brood en wijn

0228 Zoet feest van eeuw'ge liefde

1107 Wij zijn, o Heer, Uw Lichaam hier tezamen

1112 O, hoe heerlijk is Uw tafel, Heer

Lof van de Heer - Zijn naam

1083 Jezus! O, wat een Naam!

1084 Trek mij, en wij jagen U na


Volheid van de Geest - Als de adem

0255 O Heer, blaas Uw Geest nu op mij

Volheid van de Geest - Door het kruis

0279 Eerst het bloed en dan zalfolie

0280 Heer, reinig mij door Uw bloed

Volheid van de Geest - Als de inwonende Geest

1113 De Drie-eenheid Zelf kwam tot ons in de Zoon


Zekerheid en vreugde van de behoudenis - Verlost door het bloed

0306 Ik behoor aan Jezus

Zekerheid en vreugde van de behoudenis - Algemeen

0341 Als vrede met God als een stroom ons doordringt


Verlangens - Naar God

0350 Mijn doel is God Zelf – niet Zijn zegening

Verlangens - Naar gemeenschap met Christus

0373 Niets tussen ons, Heer, niets tussen ons

Verlangens - Naar de leiding van Christus

0390 Heiland leidt mij op Uw wegen

Verlangens - Naar de uitdrukking van Christus

0403 Leef Uzelf, Heer Jezus, door mij

Verlangens - Naar licht

0426 Haalt U mijn sluiers weg, Heer

Verlangens - Naar groei in leven

1132 O leer ons bidden, Heer


Toewijding - Alles overgevend aan de Heer

0441 Alles offer ik aan Jezus

Toewijding - Alles bezittend in de Heer

0473 Geen mensenwoord kan beschrijven


Verenigd met Christus - Eén met Hem

0474 Ik ben één met U, Heer Jezus

0475 Eén met U, o Zoon der eeuwen

Verenigd met Christus - Geïdentificeerd met Zijn dood en opstanding

0483 Met Christus begraven en opgestaan


Ervaring van Christus - Als leven

0499 Leven in Hem, Zijn vrede nu

0505 Er is een Mens in de heerlijkheid!

0507 Eens ver van God, in zonde dood

Ervaring van Christus - Als alles

0510 Ik vond de onvergelijkbare

0513 Eens zocht ik naar zegen, nu is het de Heer

Ervaring van Christus - Als de Inwonende

0538 Het is Gods verlangen ’n vreugde

Ervaring van Christus - Als de Beschikbare

0539 O Heer, U bent het leven in mij

Ervaring van Christus - Hem bevattend

0548 Als een vat ben ik gemaakt

Ervaring van Christus - Gemeenschap met Hem

0551 Ik geloof het ware Woord

0554 In Zijn nabijheid kom ik weer

Ervaring van Christus - Door de Geest te volgen

0594 Christus is mijn vrede

Ervaring van Christus - Als de Geest

1142 Jezus is de Geest des levens

Ervaring van Christus - Als voedsel en drank

1143 Zoet is ‘t fruit van de levensboom

1145 God gaf Zijn Zoon geheel voor ons

1150 Wij voeden ons met het levend woord

1151 Drink, het water rein en helder, stromend van de troon

Ervaring van Christus - Hem genietend

1153 Wij genieten graag van onze Heer

Ervaring van Christus - Hem liefhebbend

1159 Jezus, 'k ben gevangen door Uw schoonheid

Ervaring van Christus - Zijn menselijkheid

1174 Wat een overwinning! Glorie!


Ervaring van God - Door de Drie-eenheid

0608 Een geheimenis, de Vader, Zoon en Geest

Ervaring van God - Als leven

1193 Leven is de Vader God in Christus

Ervaring van God - Als licht

1197 God is Licht en in Hem bevindt zich geen duisternis

Ervaring van God - Zijn bedeling

1199 Onze God heeft een bedoeling met de mensheid in ’t heelal


Aanmoediging - Om gemeenschap met de Heer te hebben

0643 Neem tijd en aanschouw Hem


Verschillende aspecten van het innerlijke leven - De twee geesten als Eén

0745 O, Heer, U bent nu als de Geest


Gebed - In het heilige der Heiligen

0770 In de hoogste plaats, raakt genade ons


De Gemeente - Haar algemene definitie

0824 De Gemeente is Christus’ Lichaam

De Gemeente -  Haar bouwwerk

0839 Heer, U kneedt mij naar Uw beeld

0840 Vrij van ‘t zelf en Adams natuur, Heer, ik word gebouwd door U

0841 U bent heel mijn leven

De Gemeente -  Haar aantrekkelijkheid

0851 Hoe lieflijk is Uw woning, Heer!

0852 Uw woning heb ik lief, o Heer

De Gemeente - Als Gods kudde

1221 Jezus, geweldige Herder

De Gemeente - Als Gods stad

1222 Here der heerscharen, prijst Zijn grote naam

De Gemeente - Als het lichaam van Christus

1225 U te kennen als het Lichaam

1226 O de heerlijke Gemeente, wij zijn deel aan Christus Zelf

De Gemeente - Als de ene nieuwe mens

1231 Ik, halleluja, ben een mens

De Gemeente - Toewijding aan de Gemeente

1248 Gedenk hoe David zwoer


Geestelijke oorlogvoering - Door lofprijzing

0876 Wanneer d' oorlog fel is

Geestelijke oorlogvoering - In het Lichaam

0885  Voer de strijd altijd in 't Lichaam

Geestelijke oorlogvoering - Met de wapenrusting van God

0887 Te staan op de naam van Jezus

Geestelijke oorlogvoering - Door de overwinning van de Heer

0890 Christus is de Overwinnaar


Dienstbaarheid - In de strooom

0909 In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer


Hoop van heerlijkheid - Christus als de verheerlijking

0949 Mijn leven dat is Christus, de Hoop der heerlijkheid

Hoop van heerlijkheid - Gereedmakend voor de wederkomst van Christus

1307 De dag komt nader; Jezus zal snel komen

Hoop van heerlijkheid - Verlangend en biddend

0960 Mijn Koning komt spoedig terug


Het evangelie - Komend tot de Heer

1048 Zoals ik ben, zonder verweer

1050 Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht

Het evangelie - Algemeen

1326 Waarom leven wij op aard

1331 Kom eet en zie, dat de Heer is goed

1332 Weet je dat je werd verkozen

1333 Wat een blijde dag


Prediking van het evangelie - Sprekende het woord

1294 Verspreid het woord!


Het koninkrijk - Het zaad van het koninkrijk

1299 Waarom leven wij op aarde


Het Woord om te zingen

1334 U heeft al mijn klachten tot een reidans gemaakt

1345 Wanneer het hart zich tot de Here wendt