WAT IS WEDERGEBOORTE?

 

Gods behoudenis is uitermate volledig en compleet. Het omvat onder meer vergeving en reiniging van zonden, verlossing van de eisen van de wet, verzoening met God, heiliging, rechtvaardiging, vrijheid van slavernij, wedergeboorte en nog veel meer! Van al deze aspecten van behoudenis heeft uitsluitend de wedergeboorte betrekking op het leven. Het is namelijk door de wedergeboorte dat Gods eigen leven in ons uitgedeeld wordt.

 

HET MIDDELPUNT VAN DE ERVARING VAN BEHOUDENIS

 

Wedergeboorte is het middelpunt van de ervaring van behoudenis, omdat het Gods bedoeling is dat wij Zijn leven bezitten. Het was om deze reden dat Hij onze zonden vergaf en reinigde; het was om deze reden dat Hij ons heiligde en rechtvaardigde; het was om deze reden dat Hij ons vrijzette. Hij heeft al deze dingen maar om één reden volbracht — om ons te regenereren. Wedergeboorte staat dan ook centraal in Gods behoudenis.

 

De wedergeboorte is het begin van de ervaring van Gods leven. Voordat we gered werden, hadden we niets met Gods leven te maken. Maar nu hebben wij vele ervaringen van Gods leven, omdat Zijn leven in ons kwam ten tijde van onze wedergeboorte.

 

GEBOREN UIT WATER EN DE GEEST

 

In Johannes 3:5 zei de Heer tegen Nikodemus, dat hij uit water en de Geest geboren moest worden. Wat betekent dat? In zijn bediening zei Johannes de Doper tegen de mensen, dat zij zich moesten bekeren en dat zij zich moesten realiseren, dat ze zondig waren. Verder moesten zij beseffen dat zij uitsluitend geschikt waren om begraven te worden. Allen die de prediking van Johannes hoorden en zich bekeerden, werden gedoopt in water. Dit betekent, dat zij werden beëindigd als zondige, gevallen mensen die tot de oude schepping behoren. Zowel de bekering als de waterdoop stond centraal in de bediening van Johannes de Doper. Dit is wat het betekent om uit water geboren te worden.

 

Wedergeboorte is de beëindiging van mensen die tot de oude schepping behoren — met inbegrip van al hun daden — om hen te verwekken als de nieuwe schepping met het goddelijke leven. Wanneer iemand zich bekeert en belijdt dat hij een zondaar is die begraven dient te worden, dan is dat iemand die de bediening van Johannes accepteert. Na zijn bekering moet hij echter in de Heer Jezus geloven en diens bediening des levens accepteren om verwekt te kunnen worden. Voor behoudenis zijn zowel bekering als geloof onontbeerlijk. Dit is dan ook de betekenis van wedergeboorte, je wordt geboren uit water en de Geest.

 

Johannes vertelde de mensen dat zijn bediening voor de bediening van de Heer Jezus was. De beëindiging van ons oude leven is voor de verwekking van Zijn leven in ons. Het belangrijkste deel van de bediening van de Heer Jezus is de Geest, dat wil zeggen, om de mensen met een nieuw leven in de nieuwe schepping voort te brengen.

 

`Geboren uit water en de Geest' impliceert dus niet een wedergeboorte op grond van de doop. Hoewel de Bijbel inderdaad over behoudenis door water spreekt (1 Pe. 3:20-21), spreekt hij nooit over wedergeboorte door water. Dit zijn geen onderling verwisselbare begrippen. Behoudenis door water verwijst voornamelijk naar onze afzondering van deze huidige boze wereld. Ten tijde van de vloed in Genesis 6-8 werden Noach en zijn gezin gered van Gods oordeel door het feit dat zij zich in de ark (een beeld van Christus) bevonden. Anderzijds werden zij door de vloed gered van dat verdorven en boze geslacht. De wateren beëindigden dat geslacht, terwijl zij Noach en zijn gezin afzonderden en van zijn verwording redden.

 

HET BEGIN VAN DE NIEUWE MENS

 

Wedergeboorte is eveneens het begin van de nieuwe mens in ons binnenste. Al onze ervaringen van het geestelijke leven zijn zaken die de nieuwe mens betreffen, die bij ons binnen komt ten tijde van de wedergeboorte. Vóór onze wedergeboorte bevonden we ons nog in Adam, als gevallen zondaren en oude mensen. Ten tijde van onze wedergeboorte kwam Gods leven in Christus bij ons binnen. Dit leven is een nieuw element en zodra dit element zich met onze geest vermengt, ontstaat de nieuwe mens in ons binnenste. Daarom is ieder van ons die wedergeboren is, een dubbel mens. Enerzijds zijn wij de oude, gevallen mens in Adam, maar anderzijds zijn wij de nieuwe, wedergeboren mens in Christus.

 

GEBOREN UIT DE GEEST

 

Volgens de Bijbel staat wedergeboorte voor een geboorte uit de Geest (Joh. 3:3-6). Voor onze wedergeboorte was onze geest dood. 'Hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden' (Ef. 2:1). Maar toen wij geloofden, kwam Gods Geest bij ons binnen om Zich met onze geest te vermengen (1 Kor. 6:17; Rom. 8:16). Zo werd onze geest levend gemaakt, dat wil zeggen, gevuld met Gods leven. Terwijl wij van onze ouders een natuurlijke geboorte ontvingen, heeft Gods Geest ons een geestelijke geboorte gegeven.

 

OPNIEUW GEBOREN

 

Wedergeboorte betekent dus ook, dat je opnieuw geboren wordt. Aanvankelijk werden we uit onze ouders geboren, maar inmiddels zijn we ook opnieuw geboren, en wel uit God. De Bijbel noemt deze ervaring wedergeboorte. Toen we uit onze ouders geboren werden, ontvingen we een menselijk leven. Maar toen we uit God geboren werden, ontvingen we het goddelijke leven.

 

EEN KWESTIE VAN LEVEN

 

Wedergeboorte is dus geen kwestie van zelfverbetering of een verbetering van ons gedrag. Het is een kwestie van wedergeboorte door middel van een nieuw leven. Het is absoluut een kwestie van leven en niet van doen. Het menselijke leven hebben we reeds van onze ouders ontvangen, nu moeten we het goddelijke leven van God ontvangen. Om een ander leven te krijgen, is het noodzakelijk dat we een andere geboorte ervaren. Zodra we het goddelijke leven ontvangen, zijn wij Gods zonen. Gods leven geeft ons zowel het recht als het gezag om Zijn zonen te zijn (Joh. 1:12). Door dit leven bezitten we niet alleen Gods natuur, maar ook een levens-relatie met Hem (2 Pe. 1:4). We hebben dus geen religieuze of ethische leerstellingen nodig, die ons reguleren of corrigeren. Wij hebben een ander leven nodig — Gods leven — dat ons regenereert.

 

WAAROM MOETEN WIJ WEDERGEBOREN WORDEN?

Omdat wij verdorven zijn

 

Wij moeten wedergeboren worden om twee redenen: aan de negatieve kant moeten wij wedergeboren worden, omdat ons leven verdorven en boos is. Ons leven kan eenvoudig niet veranderd worden van iets kwaads tot iets goeds. 'Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?' (Jr. 17:9). 'Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen (13:23). 'Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont' (Rom. 7:18).

 

Omdat we Gods leven niet bezitten

 

Maar aan de positieve kant, moeten wij wedergeboren worden, omdat wij Gods leven niet bezitten. In heel Gods schepping heeft de mens het hoogst ontwikkelde leven. Er is geen plant of dier wat een hoger leven heeft dan de mens. En toch heeft de mens, als het hoogst ontwikkelde leven van de schepping, een ander leven nodig om hem compleet te maken. Daarvoor heeft hij het ongeschapen, eeuwige leven van God nodig. Toen Adam werd geschapen, ontving hij uitsluitend het geschapen leven en niet Gods ongeschapen leven. Evenzo, toen wij uit onze ouders werden geboren, ontvingen we uitsluitend het natuurlijke, geschapen, menselijke leven. Door die geboorte traden we het menselijke rijk binnen. Maar voor het binnentreden van Gods koninkrijk, hebben we een andere geboorte nodig, uit een andere bron. Wij moeten uit God geboren worden. Ten tijde van onze eerste geboorte werden we in het koninkrijk der duisternis geboren. Maar bij onze tweede geboorte werden wij overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Kol. 1:13).

 

Het is Gods bedoeling dat wij Zijn eigen ongeschapen leven zouden bezitten om door dit leven getransformeerd te worden naar Zijn beeld. Zo zullen wij net zo worden als Hij. Zelfs als ons menselijke leven niet door de val in Genesis 3 was verdorven, hadden we niettemin wedergeboren moeten worden. In Genesis 1 en 2 was Adam weliswaar zonder zonde, maar Gods leven bezat hij niet. Daarom plaatste God hem voor de boom des levens, opdat hij zo Gods leven zou ontvangen en wedergeboren zou worden. Toen God de mens schiep was het niet Zijn bedoeling dat dit slechts een zondeloze mens zou zijn. Hij verlangt naar een Godmens, naar een mens die Gods leven en natuur bezit.

 

EEN VOORBEELD VAN WEDERGEBOORTE — NIKODEMUS

 

Johannes 3 spreekt over een nieuwe geboorte. In hetzelfde hoofdstuk zien we tevens een prachtig voorbeeld van iemand die deze geboorte zozeer nodig had — Nikodemus. Nikodemus was iemand van bijzondere deugdzaamheid. Hij was een hooggeleerd persoon met veel verworvenheden. Als leraar der joden leerde hij het Oude Testament, de heilige Schrift. Nikodemus was een overste der joden. Hij bekleedde een positie van eer en gezag. Als iemand van hoge leeftijd had hij veel ervaring. En in moreel opzicht was hij een eerlijk en goed mens. Verder was Nikodemus iemand die God werkelijk zocht. Hoewel hij enigszins bevreesd was voor de Farizeeën, bezocht hij de Heer Jezus niettemin laat op de avond. Dit geeft duidelijk te kennen dat hij God zocht. Nikodemus was een oude man van misschien zestig of zeventig jaar, die desondanks met de Heer Jezus wilde spreken, die Zelf net boven de dertig was. Dit duidt op zijn nederigheid. Hoewel hij een leraar was, sprak hij de Heer Jezus niettemin met Rabbi aan. Onder de joden, betekent dit dat hij zichzelf vernederde. Kun je je een beter persoon voorstellen dan Nikodemus? Hij was wel degelijk iemand met grote verworvenheden en een hoge morele standaard.

 

De basisbehoefte van de mens

 

Toen Nikodemus de Heer Jezus bezocht, nam de Heer de gelegenheid te baat om de basisbehoefte van de mens te openbaren. In Zijn gesprek met Nikodemus openbaarde de Heer dat, ongeacht hoe goed we zijn, wedergeboorte niettemin noodzakelijk is. Wedergeboorte is de meest fundamentele behoefte van de mens. Zowel morele als immorele mensen moeten dus wedergeboren worden. Sommige christenen menen ten onrechte dat de mens wedergeboren moet worden, omdat hij zondig en gevallen is. Maar zelfs al zou de mens nooit in zonde gevallen zijn, moest hij desondanks wedergeboren worden, omdat hij eenvoudig Gods leven niet bezat. Dit is de reden waarom God hem voor de boom des levens plaatste (Gn. 2:9). De boom des levens vertegenwoordigt Gods eigen leven. Als Adam van de boom des levens had genomen, zou hij Gods leven ontvangen hebben en de wedergeboorte ervaren hebben.

 

Wij, als menselijke wezens, bezitten het menselijke leven. De vraag is niet of ons menselijke leven goed is of niet. Ongeacht het menselijke leven dat we bezitten; zolang we het goddelijke leven niet bezitten, moeten we wedergeboren worden. Wedergeboorte betekent eenvoudig dat het goddelijke leven aan ons menselijke leven toegevoegd wordt. Volgens Gods eeuwige voornemen is de mens een vat dat Zijn goddelijke leven zal bevatten. Wij zijn de aarden vaten die God als leven bevatten (2 Kor. 4:7). Dit is de ware betekenis van de wedergeboorte.

 

Geen leerstellingen

 

Als gevolg van de invloeden van de menselijke cultuur en de joodse religie, was Nikodemus van mening dat de mens zich behoorde te gedragen. Hij veronderstelde dat, als de mens zich goed wilde gedragen en God op de juiste manier wilde aanbidden, hij veel leerstellingen nodig had. En omdat Nikodemus Christus als een leraar van God zag, meende hij wellicht dat hij betere leerstellingen nodig had om zichzelf te verbeteren. Maar het antwoord van de Heer in de volgende verzen toonde hem dat hij wedergeboren moest worden. Wedergeboorte betekent opnieuw geboren worden met het goddelijke leven — dit leven is anders dan het leven dat we bij onze natuurlijke geboorte ontvangen. Zijn werkelijke behoefte was echter niet betere leerstellingen, maar het goddelijke leven. Wij hebben dus geen religie of leerstellingen nodig om ons te reguleren of te corrigeren; wij hebben een ander leven nodig — Gods leven — om ons te regenereren.

 

Een andere geboorte

 

Toen Nikodemus hoorde dat hij wedergeboren moest worden, dacht hij dat dit betekende dat hij `voor de tweede maal in de moederschoot moest ingaan en geboren worden'. Toen zei de Heer Jezus: `Wat uit het vlees geboren is, is vlees' (Joh. 3:6). Daarmee wilde Hij Nikodemus duidelijk maken dat, zelfs als hij erin zou slagen om in zijn moederschoot binnen te gaan en opnieuw geboren te worden, hij desondanks nog steeds dezelfde zou blijven. Hij had dus geen andere natuurlijke geboorte nodig, maar een geboorte met een andere natuur.

 

Het beste voorbeeld

 

De Heer Jezus was zeer wijs om Nikodemus als voorbeeld van wedergeboorte te gebruiken. Als Hij de zondige vrouw in Johannes 4 als voorbeeld had genomen, zouden wij misschien concluderen dat alleen zondige mensen wedergeboren moeten worden. Uiterlijk gezien, had Nikodemus geen morele of zondige problemen. Maar toch had hij Gods leven niet. Omdat de Heer hier een goed mens als voorbeeld gebruikt, kunnen we zien dat, of wij nu goed of slecht zijn, wij allemaal wedergeboren moeten worden — ofwel het goddelijke leven moeten ontvangen.

 

DE RESULTATEN VAN DE WEDERGEBOORTE

Zo worden wij Gods kinderen

 

Omdat wedergeboorte betekent, dat wij uit God geboren worden, maakt wedergeboorte ons automatisch tot Zijn kinderen (Joh. 1:12-13). Wij zijn Gods kinderen en Hij is onze Vader. Het goddelijke leven dat wij ontvangen door onze wedergeboorte, is dan ook onze autoriteit om Zijn kinderen te zijn. Dit leven is tevens onze garantie dat wij — door middel van de transformatie van onze ziel en de verheerlijking van ons lichaam — op een dag het volle zoonschap zullen ervaren.

 

Zo worden wij een nieuwe schepping

 

De oude schepping is oud en verdorven, omdat het goddelijke element eraan ontbreekt. Door de wedergeboorte wordt Gods element aan ons toegevoegd; zo worden wij een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Deze nieuwe schepping is een geweldig mysterie, omdat het de vermenging van God en de mens betreft. Deze nieuwe schepping is zowel mens als God en bevat zowel het menselijke als het goddelijke element.

 

Zo worden wij één met God

 

Door de wedergeboorte ontvangen we niet alleen Gods leven met haar goddelijke elementen, maar worden we tevens met God verenigd. God de Geest, die in onze geest komt, verenigt ons met Hem als één geest. 'Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem (1 Kor. 6:17). Wat een geweldige en diepe verhouding is dit, dat we, tenminste in één deel van ons wezen — namelijk onze geest — volkomen één zijn met God! Deze eenheid met God wordt verdiept en vergroot door de transformatie van onze ziel en zal haar uiteindelijke volheid bereiken ten tijde van de verheerlijking van ons lichaam, waardoor zelfs ons lichaam met God verenigd zal zijn.

 

WAT WE ONTVANGEN DOOR WEDERGEBOORTE

Gods leven

 

Gods leven is het eerste en belangrijkste element dat wij door de wedergeboorte ontvangen. Het leven van een levend wezen is de bron van alle mogelijkheden, functies en activiteiten van dit wezen. Dit leven bepaalt niet alleen zijn verschijning, maar ook zijn uitdrukking. God heeft het hoogste leven. Alles wat God is, en alles wat er zich in Hem bevindt, bevindt zich in Zijn leven. Ook Zijn goddelijke natuur bevindt zich in dit leven van God. Alles wat Hij is — zoals waarheid, heiligheid, licht of liefde — wordt ontleend aan Zijn leven.

 

Gods leven bevat bovendien die grote kracht die de Heer Jezus uit de doden opwekte. Toen de Heer Jezus stierf, trachtte de dood Hem uit alle macht vast te houden, maar de Heer verbrak de banden van de dood en verrees. De dood kon Hem niet weerhouden, omdat Hij het krachtige leven van God bezat (Ef. 1:19-20). Dit is hetzelfde leven dat wij ontvangen bij onze wedergeboorte.

 

De wet des levens

 

Een wet is een regel, een constante en onveranderlijke regel. De wet des levens is een natuurlijke, ingeboren, automatische functie van een bepaald soort leven. Hoe hoger het leven, hoe hoger de wet die eraan verbonden is. Omdat Gods leven het hoogste leven is, bestaat er dus ook geen hogere wet dan de wet des levens. Deze hoogste wet heeft betrekking op de functie van het goddelijke leven. Met elk soort leven — of het nu over het planten-, dieren-, menselijke of goddelijke leven gaat — is er sprake van een automatische, ingeboren functie. Die functie is de wet van dat bepaalde soort leven. Zo heeft de abrikozenboom een levenswet, die ervoor zorgt dat hij uitsluitend abrikozen voortbrengt. De abrikozenboom heeft dus niemand nodig om hem te leren abrikozen in plaats van appels voort te brengen. Er is namelijk een innerlijke wet die de abrikozenboom verhindert om appels voort te brengen en die hem vanzelf abrikozen doet dragen.

 

De wet des levens, die wij met het goddelijke leven hebben ontvangen, bevat al de wetten die in Hebreeën 8:10 worden genoemd, namelijk de wetten die Hij in ons verstand en in onze harten geschreven heeft. Dit zijn andere wetten dan de wetten van het Oude Testament. De wetten van het Oude Testament werden op stenen tafelen geschreven en dus niet in de mens zelf (Ex. 34:1, 28). De wetten des levens zijn Gods wetten die Hij door middel van Zijn Geest in onze harten geschreven heeft. De wetten die op stenen tafelen geschreven werden, waren uiterlijke wetten, wetten van de letter, dode wetten en wetten zonder kracht. Het zijn wetten die niet in staat zijn om iets in de mens te volbrengen (Rom. 8:3; Heb. 7:18-19). Maar de wetten die geschreven zijn op de tafelen van ons hart zijn innerlijke wetten die grote kracht bezitten. Zij stellen ons niet alleen in staat om Gods hartsverlangen te kennen en Zijn wil te gehoorzamen, maar ook om God Zelf te kennen en Hem tot uitdrukking te brengen.

 

Het goddelijke leven dat wij bij onze wedergeboorte hebben ontvangen, is levend, spontaan, actief en ondernemend. Dit leven beheerst ons gedrag vanbinnen uit en stelt ons in staat om Gods verlangen te kennen en ernaar te handelen. Daarom heeft zelfs de jongste christen geen uiterlijke leerstellingen en regels nodig, maar moet hij zijn volle aandacht op de regulerende werking van de innerlijke wet des levens richten.

 

'De wet van de Geest des levens' die in Romeinen 8:2 wordt genoemd, is de wet des levens in ons binnenste. Omdat deze wet is afgeleid van Gods leven en hij niet van de Geest van God gescheiden kan worden, noemt Romeinen 8 deze wet `De wet van de Geest des levens'.

 

Een nieuw hart

 

Ezechiël 36:26 vertelt ons, dat wanneer God ons reinigt, redt en regenereert, Hij ons een nieuw hart geeft. Wat is een nieuw hart? Een nieuw hart is een oud hart dat door God werd vernieuwd. Na de vermelding van het feit dat God ons een nieuw hart geeft, staat er dat Hij ons stenen hart wegneemt en ons een hart van vlees geeft. God geeft ons dus een nieuw hart door de vernieuwing van ons oude hart.

 

Voordat we gered waren, was ons hart tegen God gekant, had het ook geen verlangen naar God en was het bovendien zo hard als een steen tegenover Hem. Vandaar dat het een 'stenen hart' genoemd wordt. Maar toen de Heilige Geest ons regenereerde, bracht Hij ons hart ertoe zich te bekeren, zijn zonden te belijden en zacht te worden ten opzichte van God.

 

Ons hart vertegenwoordigt ons met betrekking tot onze neiging, onze genegenheid, ons genot en onze liefde voor dingen. Vóór onze wedergeboorte neigde ons hart zich voortdurend tot de zonde en de wereld; verder was het koud en hard tegenover God en geestelijke dingen. Zodra we wedergeboren en gered zijn, wendt ons hart zich tot God, heeft Hem lief en verlangt naar Hem. Ons hart verlangt dan ook naar geestelijke en hemelse dingen. Wanneer dergelijke dingen ter sprake komen, verblijdt ons hart zich daarover.

 

Een nieuwe geest

 

Ezechiël 36:26 zegt bovendien dat God ons een nieuw hart in ons binnenste zal geven. Dit verwijst niet naar de Heilige Geest, maar naar onze menselijke geest. Wat is eigenlijk een nieuwe geest? Net zoals het nieuwe hart het oude hart is dat nieuw gemaakt wordt, zo is ook de nieuwe geest de oude geest die nieuw gemaakt wordt. Zodra de oude geest wordt vernieuwd, wordt hij levend gemaakt. 'Hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus' (Ef. 2:5). Het grootste probleem waar ons oude hart mee te kampen heeft, is zijn hardheid, terwijl het grootste probleem waar onze oude geest mee te kampen heeft zijn doodsheid is. Maar prijs de Heer! Na de wedergeboorte werd ons hart zacht en onze geest levend voor God.

 

De geest van de mens werd door God geschapen als een orgaan om Hem te beroeren. In Genesis 1 en 2 had de mens gemeenschap met God door middel van zijn menselijke geest. `De geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart' (Spr. 20:27). 'God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24). `Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige' (Rom. 1:9). Filippenzen 2:1 zegt: `Indien er enige gemeenschap is des geestes.' In Genesis 3 werd de geest van de mens beschadigd door zijn val en door de verontreiniging der zonde. Zo verloor de menselijke geest zijn functie ten opzichte van God en stierf. Toen de geest van de mens stierf, beschouwde God de hele mens als dood ( Ef. 2:5).

 

Ten tijde van onze wedergeboorte reinigt het bloed van de Heer Jezus onze geest van deze verontreiniging. Dan brengt de Geest van God het goddelijke leven in onze geest om hem levend te maken (Kol. 2:13). Zo wordt onze oude, dode geest vernieuwd en levend gemaakt. Wanneer God ons regenereert, werkt Hij van twee kanten. Enerzijds gebruikt Hij het bloed van de Heer Jezus, om de verontreiniging van onze geest weg te wassen en onze geest weer rein te maken. En anderzijds brengt Hij — door Zijn Geest — Zijn leven in onze geest, zodat onze geest het goddelijke element zou bevatten. Zo vernieuwt Hij onze oude geest en maakt er een nieuwe geest van.

 

Daar God ons, ten tijde van onze wedergeboorte, al een nieuw hart gegeven had, waarom moest Hij ons dan ook nog een nieuwe geest geven? De reden is, dat ons hart God weliswaar kan liefhebben en naar Hem kan verlangen, maar hij kan God niet ontvangen of beroeren. Hij moet een nieuwe geest in ons geven, zodat we Hem kunnen beroeren en gemeenschap met Hem kunnen hebben.

 

De Heilige Geest

 

Ezechiël 36:27 zegt verder ook dat God Zijn eigen Geest in ons geeft. Wanneer God ons regenereert, brengt Hij zowel Zijn leven als Zijn Geest in onze geest om onze dode geest levend te maken. Romeinen 8:9 zegt: 'De Geest Gods woont in u' en vers 16 zegt: 'De Geest getuigt met onze geest.' Deze twee verzen tonen duidelijk aan dat de Geest van God in onze geest woont. Zodra de Geest in onze geest komt, zijn wij één geest met de Heer. 1 Kor. 6:17 zegt: 'Maar wie de Heer aanhangt, is één geest met Hem' (Herz. Voorh. Vertaling).

 

`Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid' (Rom. 8:9-10). Deze twee verzen tonen aan dat de Geest van God die in ons woont, de Geest van Christus is en dat de Geest van Christus die in ons woont, Christus Zelf is. De Geest van God, die in ons woont, is de belichaming van Christus Zelf. Zodra wij geloven openbaart God Christus in ons door Zijn Geest (Gal. 1:16). Wanneer wij Christus ontvangen als onze Heiland, komt Hij in ons wonen als de Geest (2 Kor. 3:17; 13:5). Christus is de vleeswording van God, de belichaming van God. Alles wat God is, de volheid van de Godheid, woont in Christus lichamelijk (Kol. 2:9). Het feit dat Christus in ons woont, bewerkt dan ook dat wij gevuld worden met de volheid van de Godheid (Ef. 3:17-19).

 

God

 

Daar Christus de belichaming is van God en wij Christus ontvingen ten tijde van onze wedergeboorte, kunnen we hieruit concluderen dat wij God bezitten. Verder is de Geest de werkelijkheid van Christus. God is in Christus en Christus is de Geest. We weten dat God in ons woont door de Geest die Hij ons gegeven heeft (1 Joh. 3:24; 4:13). De Heer Jezus vertelde ons ook dat God en Hij samen in ons wonen (Joh. 14:23). Als de. Geest in ons woont, wonen Christus en God ook in ons. De Geest, Christus en God wonen in ons als één.

 

Wanneer de Bijbel vermeldt dat de Heilige Geest in ons woont, dan ligt de nadruk op het feit dat Hij ons zalft (1 Joh. 2:27). Wanneer de Bijbel vermeldt dat Christus in ons woont, dan ligt de nadruk op het feit dat Hij in ons woont als ons leven (Gal. 2:20). En wanneer de Bijbel vermeldt dat God in ons woont, dan ligt de nadruk op het feit dat Hij in ons werkt (Fil. 2:13; Heb. 13:21; 1 Kor. 12:6). De Geest zalft Gods element in ons wezen; Christus leeft Gods leven in ons en door ons; terwijl God Zijn wil in ons werkt en Zijn wil in ons ten uitvoer brengt.

 

Hoe heerlijk zijn alle dingen die wij bij onze wedergeboorte ontvangen! Ten tijde van onze wedergeboorte ontvangen we onder meer het leven van God alsook de wet van dit leven, een nieuw hart en een nieuwe geest, de Heilige Geest, Christus en God Zelf. Dit is zonder meer alles wat we nodig hebben! Dit is ook meer dan voldoende om ons de overwinning te schenken en ons boven onze problemen uit te tillen. Op deze manier zullen we in het leven groeien en volwassen worden.

 

DE TIJD VAN ONZE WEDERGEBOORTE

 

Dit is een geweldig punt! Volgens de Bijbel werden wij wedergeboren toen Christus uit de doden opstond. 'Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop' (1 Pe. 1:3). Negentien-en-een-halve eeuw geleden werd onze wedergeboorte dus eens en voor altijd volbracht. Volgens onze ervaring werden we enkele jaren geleden wedergeboren, maar vanuit het goddelijke gezichtspunt, was onze wedergeboorte volledig volbracht toen Christus uit de doden opstond. Onze ervaring van de wedergeboorte is dus volledig gebaseerd op hetgeen Hij heeft volbracht. Dit is een van de vele geweldige erflatingen die wij in het Nieuwe Testament mogen ontvangen.

 

DE WEDERGEBOORTE IS EEUWIG

 

De wedergeboorte is een eeuwige relatie door middel van een geboorte, die nooit meer teruggedraaid kan worden. Niemand kan 'ongeboren' worden, als hij eenmaal geboren is. Net zoals dit een onomstotelijk principe is in het fysieke leven, zo is het nog vaster en onomstotelijker in het geestelijke bereik. Zodra we uit God geboren zijn, zijn we voor eeuwig Zijn kinderen, ongeacht onze conditie. Hoewel we tijdelijk van de Heer af kunnen dwalen, kan onze relatie met Hem, door onze wedergeboorte, nooit ongedaan gemaakt worden. Dit grote feit geeft ons veel vertrouwen en vrijmoedigheid — ondanks de aanwezigheid van tekortkomingen en zonde. Er bestaat geen mislukking die onze geboorte-relatie met God kan beëindigen. Zodra we ons hart wenden, kunnen we met vrijmoedigheid tot de Vader komen als Zijn dierbaar kind.

 

DE POSITIE VAN DE WEDERGEBOORTE TEN AANZIEN VAN GODS VOORNEMEN

 

God heeft een voornemen. Dit voornemen is dat God op aarde een collectieve nieuwe mens wil hebben. Deze nieuwe mens is naar Gods beeld om Hem tot uitdrukking te brengen. Verder werd Gods gezag aan deze nieuwe mens toevertrouwd om te heersen over de wereld die satan onrechtmatig in bezit genomen heeft (Gn. 1:28; Kol. 3:10-11). Zonder Gods leven kan Zijn voornemen nooit ten uitvoer gebracht worden. Want uitsluitend het goddelijke leven stelt ons in staat om in de werkelijkheid van Zijn beeld te leven. En uitsluitend het goddelijke leven stelt ons in staat om over de vijand, satan, te heersen. Wedergeboorte is onze eerste ervaring van het goddelijke leven. Gods behoudenis van ons is niet slechts een redding van de hel naar de hemel, maar veeleer een uitdeling van Zijn goddelijke leven in ons. Ten tijde van onze wedergeboorte ontvingen we dit goddelijke leven in onze geest. Vanuit onze geest verspreidt Hij Zich vervolgens in onze ziel door middel van het proces van transformatie. En uiteindelijk — ten tijde van Zijn wederkomst — zal Hij zelfs ons lichaam verzadigen. Dit zal onze verheerlijking zijn. Halleluja voor de wedergeboorte!

 

Witness Lee
What is Regeneration?

 

Lees ook:

Geestelijk bewustzijn

De bron van innerlijke tweestrijd

Een wonderbaarlijke normaliteit

Het ondoorgrondelijk geschenk

Onze unieke verantwoordelijkheid

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.