TITELS

Christus onze rechtvaardigheid

De belangrijkste voorwaarde voor geestelijke vooruitgang

De ervaring van het eeuwige leven

De geestelijke mens

 1. De geest de ziel en het lichaam
 2. De functies van de geest en de ziel

De goddelijke uitdeling

De kennis van Gods wil

De manier waarop Gods voornemen wordt vervuld

De mens als het vat

De Schat in aarden vaten

De sleutel tot het gebed

De openbaring van Gods nieuwtestamentische economie

De zekerheid, veiligheid en vreugde van de behoudenis

Diepte roept tot de diepte

Geestelijke vooruitgang

Gods economie en uitdeling

Gods plan

Het leven

Het leven in Genesis 1 en 2

Het leven van het altaar en de tent

Het mysterie van het menselijk leven

Last en gebed

Vaten die geopend zijn voor de Heer

Wat is wedergeboorte?

 1. Een wonderbaarlijke normaliteit
 2. Onze unieke verantwoordelijkheid

Twee gedragsprincipes

 1. Het principe van Leven of het principe van goed en kwaad - deel 1
 2. Het principe van Leven of het principe van goed en kwaad - deel 2

 

Een gebed om openbaring

 1. Volledige kennis van God
 2. Gods roeping en Gods erfenis
 3. Gods kracht aan ons die geloven
 4. De behoefte aan openbaring

 

Het geheim van de ervaring van Christus

 1. Christus - de volkomen God
 2. Christus - de volmaakte mens
 3. Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging
 4. Het werk van Christus - Zijn opstanding en Zijn hemelvaart
 5. Onze organische eenheid met Christus
 6. In Christus blijven
 7. Christus leven
 8. Het geheim van de ervaring van Christus in Galaten
 9. Het geheim van de ervaring van Christus en de Gemeente in Efeziërs
 10. Het geheim van de ervaring van Christus in Filippenzen
 11. Het geheim van de ervaring van Christus, het Hoofd, voor de Gemeente, het Lichaam

 

Het geheim van Gods organische behoudenis

 1. Het geheim van de wedergeboorte
 2. Het geheim van het voeden en de heiliging
 3. Het geheim van vernieuwing en transformatie
 4. Het geheim van de opbouw
 5. Het geheim van de gelijkvormig making en de verheerlijking
 6. Het geheim van het versterkte werk van Christus

 

Het organische aspect van Gods behoudenis

 1. Gods volledige behoudenis
 2. De wedergeboorte en het weiden
 3. De heiliging van het karakter en de vernieuwing
 4. Transformatie en opbouw
 5. Gelijkvormigheid en verheerlijking

 

De verzamelde werken van Watchman Nee

 1. Leven door de wet des levens - deel 1
 2. Leven door de wet des levens - deel 2
 3. De bron van innerlijke tweestrijd
 4. De openbaring van Jezus Christus
 5. De openbaring op de berg - deel 1
 6. De openbaring op de berg - deel 2
 7. Geestelijk bewustzijn
 8. Gods verlangen om door de mens heen te werken

 9. Het beginpunt van de christelijke dienst

 10. Het goede nieuws van onze zekere behoudenis

 11. Het ondoorgrondelijk geschenk
 12. Christus is het leven

 

Fragmenten uit de Life-study

 1. Gods voornemen in drie fasen

 2. Het mysterie van Gods wil

 3. Jakob en Jozef die God tot uitdrukking brengen en vertegenwoordigen

 4. ...