De Stroom

Stichting De Stroom is namens Living Stream Ministry de officiële uitgever van de werken van Watchman Nee en Witness Lee in Nederland. Wij verspreiden deze boeken omdat die ons het meest hebben geholpen om de Bijbel te begrijpen en om Christus te leren kennen en te ervaren in ons dagelijks leven.

 

Living Stream Ministry publiceert de werken van Watchman Nee en Witness Lee, die de gezaghebbende en definitieve verzameling van schatten van deze twee dienaren van de Heer Jezus Christus verzorgen. De boeken van Watchman Nee en Witness Lee concentreren zich op het genot van het goddelijke leven, dat alle gelovigen bezitten en op de opbouw van de Gemeente, het doel van Gods werk met de mens in deze eeuw.

 

Naast Living Stream Ministry werken we nauw samen met Rhema Literatuur Verspreiders en Bijbels voor Europa en anderen. Ga voor meer informatie naar de webpagina LINKS.

 

Verder zijn wij een groep gelovigen die Jezus Christus liefhebben en samenkomen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart (2 Tim. 2:22). Ook zien we het als onze opdracht om de mensen bekend te maken met het hoogste evangelie, het evangelie van het koninkrijk van God, dat verder gaat dan het evangelie van genade.

 

Efeziërs 3:

8  Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen,

9  en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap (de economie) is van de verborgenheid (het mysterie) die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;

10  opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,

11  naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer,

12  in Wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.