Voor wie?

Deze website is voor iedereen die open staat of zich wil openen voor het Woord van God.

Gods welbehagen

Efeziërs 1:

3  Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus,

4  zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde,

5  terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van Zijn wil.

 

9  daar Hij ons de verborgenheid van Zijn wil bekend heeft gemaakt, naar Zijn welbehagen.

 

Efeziërs 3:

9  en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap (de economie) is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;

10  opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,

11  naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer.

 

Mattheüs 3:

17  en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden.

 

Mattheüs 17:

5  Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

 

Johannes 14:

6  Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Hebreeën 11:

6  Zonder geloof echter is het onmogelijk Hem te behagen; want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken.

 

Johannes 7:

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. Om God nu op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in het boek De Goddelijke Economie van Witness Lee wordt gepresenteerd.

De boeken van...