Het geheim van het versterkte werk van Christus

 

Schriftlezing:

2 Tim. 1:15; 2:17,18; 2 Pe. 2:1,15; 3:3, 4; 1 Joh. 2:18, 22; 2 Joh. 9; 3 Joh. 9, 10; Op. 1:4; 4:5; 5:6; 2:1-3:22; 1:10; 4:2; 17:3; 21:10; 14:4; 21:2; 19:7-9, 11-21; 17:14; 20:1-6; 22:17

Het geheim van het versterkte werk van Gods organische behoudenis is een toevoeging aan Gods organische behoudenis. Zoals we reeds hebben gezien, bestaat Gods organische behoudenis uit acht onderdelen, vanaf de wedergeboorte tot aan de verheerlijking. Maar voor de voltooiing van Gods economie, voordat God het Nieuwe Jeruzalem kan verkrijgen, moet er nog iets gebeuren. Na Zijn opstanding heeft de Heer Jezus, in Zijn hemelse bediening, vele gemeenten opgericht, maar niet lang daarna volgt het verval van deze gemeenten. Dit maakte het noodzakelijk dat Christus, die door Zijn opstanding de leven-gevende Geest geworden was, Zichzelf moest versterken om de zevenvoudig versterkte Geest te worden. Dit wordt duidelijk geopenbaard in het boek van Openbaring (1:4; 3:1; 4:5; 5:6).

 

Christus' bediening bestaat uit drie delen

 

Christenen zeggen vaak dat Christus' bediening uit twee delen bestaat: Zijn aardse bediening en Zijn hemelse bediening. Maar Christus' bediening bestaat in wezen uit drie delen. Het derde deel van Zijn bediening is namelijk de zevenvoudig versterkte hemelse bediening. Deze bediening is nog steeds Zijn hemelse bediening, maar het is een hemelse bediening die zevenvoudig versterkt is.

 

Het eerste deel van Christus' bediening was Zijn aardse bediening. Hij volbracht deze bediening op juridische wijze in het vlees vanaf Zijn vleeswording tot aan Zijn dood. In Zijn vlees stierf Hij voor ons volgens de rechtvaardige eisen van Gods wet.

 

Het tweede deel van Christus' bediening is Zijn hemelse bediening. Deze hemelse bediening voltooit Hij op een organische wijze als de leven-gevende Geest, in het mystieke bereik. Hij begon deze bediening ten tijde van Zijn opstanding en zij zal voortduren tot aan het eind van het duizendjarige rijk. Dit deel van Christus' bediening is geheel organisch, omdat Hij het ten uitvoer brengt door middel van Zijn opstandingsleven.

 

Het derde deel van Christus' bediening is Zijn zevenvoudig versterkte hemelse bediening. Deze bediening wordt door Hem voltooid in het mystieke bereik, als de zevenvoudig versterkte leven-gevende Geest. Hij begon deze bediening ten tijde van het verval van de gemeente en zal haar voortzetten tot aan de volledige voltooiing van het Nieuwe Jeruzalem. Nu is Christus dus niet alleen de leven-gevende Geest, maar Hij is zelfs de zevenvoudig versterkte leven-gevende Geest, die zijn zevenvoudig versterkte hemelse bediening ten uitvoer brengt. Het eerste deel van Christus' bediening was juridisch, het tweede deel is organisch, en het derde deel is zevenvoudig versterkt.

 

Heel weinig christenen beseffen dat we vandaag niet alleen Christus' hemelse bediening moeten ervaren, maar ook Zijn zevenvoudig versterkte hemelse bediening. We moeten stuk-voor stuk het derde deel van Christus' bediening ervaren. Vandaag werkt de Heer niet alleen als ,de leven-gevende Geest, maar ook als de zevenvoudig versterkte Geest. Deze Geest kan vergeleken worden met het licht van de zon waarover gesproken wordt in Jesaja 30:26, waar staat dat in het duizendjarige rijk "het licht van de gloeiende zon zevenvoudig" zal zijn. Vandaag is de Geest die ons vult en doordrenkt de zevenvoudig versterkte leven-gevende Geest. We moeten dit allemaal inzien en bidden: "Heer, ik aanbid U dat U in mij werkt als de zevenvoudig versterkte Geest".

 

In het verleden probeerden sommigen met ons te argumenteren, door te zeggen dat Christus niet kan veranderen. Daarbij haalden ze Hebreeën 13:8 aan, waar geschreven staat dat "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid". Wij zeggen hierover dat Christus niet in wezen veranderd is, maar wel economisch gezien. In Zijn wezen is Hij dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar economisch gezien is Hij op drie manieren veranderd – door Zijn vleeswording, door in Zijn opstanding tot de leven-gevende Geest te worden, en door Zichzelf te versterken tot de zevenvoudig versterkte leven-gevende Geest.

 

Het geheim van de versterking van Gods organische behoudenis

 

Wanneer we het geheim van de versterking van Gods organische behoudenis in overweging nemen, is de eerste zaak die we onder de loep moeten nemen, het verval van de gemeente. Zonder verval, zou het voor Christus niet nodig geweest zijn Zichzelf zevenvoudig te versterken. Christus' zevenvoudige versterking resulteerde dus uit het verval van de gemeente.

 

Het verval van de gemeente vond plaats aan het eind van Paulus' bediening, rond het jaar 60 A.D. Alle gelovigen in Asia keerden zich van Paulus af (2 Tim. 1:15). Zij keerden zich niet zozeer van zijn persoon af, als wel van zijn bediening. Hymenes en Filetus zeiden dat de opstanding al had plaatsgevonden (2:17, 18). Zij onderwezen de ketterse leer dat er geen opstanding meer zou zijn. Demas, een medewerker van Paulus, had de wereld lief en verliet Paulus (4:10). Dit is ook een aspect van het verval van de gemeente. Alexander de kopersmid, die wellicht een nauwe band met Paulus had gehad, berokkende hem veel kwaad en stelde zich fel op tegen zijn woorden (vs. 14, 15). Toen de apostel zich de eerste keer moest verdedigen was er niemand die hem ondersteunde, iedereen had hem namelijk in de steek gelaten (v. 16).

 

Het verval aan het eind van de bediening van de apostel Petrus vond ook rond het jaar 60 A.D. plaats. Valse leraren brachten een ketterse leer, die de verlossing van de Heer verloochende (2 Pe. 2:1). Slechte mensen verlieten de rechte weg, dat wil zeggen de weg van het Nieuwe Testament, en begonnen te dwalen en de leer van Bileam te volgen, die het loon van de onrechtvaardigen liefhad (v. 15). Spotters spotten, omdat ze niet geloofden in de wederkomst van de Heer (3:3, 4). De ongeletterden en wankelmoedigen verdraaiden het onderricht van de apostel Paulus (3:15, 16).

 

Het verval aan het einde van de bediening van de apostel Johannes vond plaats rond het jaar 90 A.D. Vele antichristenen logen, door te ontkennen dat Jezus de Christus, de Gezalfde van God is (1 Joh. 2:18, 22). Vele valse profeten, geleid door een geest van misleiding, beleden niet dat Christus in het vlees gekomen was (4:1-2, 6). Vele antichristelijke misleiders, die verloochenden dat Christus in het vlees gekomen was, leerden een andere leer dan de leer van Christus (2 Joh. 7, 9-11). Diotrefes, die graag de belangrijkste in de gemeente wilde zijn, ontving de apostelen niet. Hij sprak niet alleen kwaad van hen, maar verbood ook allen die de broeders wel wilden ontvangen om dit te doen, en wierp hen zelfs uit de gemeente (3 Joh. 9,10).

 

Aan het voorgaande kunnen we zien, wat voor soort verval er bij de gemeente binnengekomen was. Al aan het einde van de bediening van de drie belangrijkste apostelen – Paulus, Petrus en Johannes – was het verval reeds begonnen. Vanwege dit verval moest de leven-gevende Geest zevenvoudig versterkt worden.

 

De versterking van Christus

 

Christus als de leven-gevende Geest werd versterkt tot de zeven Geesten, de zevenvoudig versterkte leven-gevende Geest (Op. 1:4; 4:5; 5:6).

 

In Openbaring 1:4 en 5 wordt de leven-gevende Geest de tweede Persoon, het middelpunt, van de Drie-enige God. De volgorde van de goddelijke Drie-eenheid in Mattheüs 28:19 is de Vader, de Zoon, en de Geest. Daar is de Vader, als de bron, de eerste Persoon, de Geest is de laatste Persoon, en de Zoon is het middelpunt, de tweede Persoon. In Openbaring 1:4 en 5 verandert de volgorde: "Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde". Deze verandering in volgorde openbaart het belang van de functie van de zevenvoudig versterkte Geest. In zekere zin is de volgorde echter ook weer niet veranderd, omdat Christus, in de persoon van de Geest – de voltooiing van de Drie-enige God – het middelpunt van de goddelijke Drie-eenheid blijft.

 

De zevenvoudig versterkte Geest, als de zeven Geesten, is tevens de zeven fakkels die branden voor de troon van God (4:5). Vanwege het verval zouden heel veel dingen verbrand moeten worden. De fakkels dienen echter niet hoofdzakelijk om te verbranden, maar om te verlichten. Terwijl de fakkels licht geven, verbranden ze ook.

 

De zevenvoudig versterkte Geest, als de zeven Geesten, is verder ook de zeven ogen van het Lam die over de gehele aarde uitgezonden worden, om alle gemeenten en alle heiligen met Zijn ogen te onderzoeken en te vervullen (5:6). Enerzijds zijn we misschien bang voor Zijn onderzoekende ogen, maar anderzijds moeten we dit verwelkomen en er dankbaar voor zijn, omdat het altijd gevolgd wordt door Zijn vervulling van ons. In feite gaan Zijn onderzoeking en Zijn vervulling altijd samen. Terwijl Hij ons onderzoekt, vervult Hij ons met Zichzelf.

 

We kunnen dit soort onderzoekingen en vervullingen ook ervaren wanneer we bidden. Terwijl we bidden, onderzoekt de Heer ons en vervult Hij ons met Zichzelf. Stel nu eens dat een broeder weliswaar de juiste woorden benut om met zijn vrouw te spreken, maar dat zijn geest verkeerd is. Wat later, tijdens het gebed, wordt hij door de Heer onderzocht en berispt, omdat hij zijn vrouw verkeerd heeft behandeld. De broeder bekeert zich en zegt: "Heer, ik heb mijn vrouw weliswaar verkeerd behandeld, maar ik vind het moeilijk om haar mijn excuses aan te bieden en haar om vergeving te vragen". Maar de Heer onderzoekt en berispt deze broeder niet alleen, maar Hij vervult hem bovendien met Zichzelf. Dientengevolge wordt deze broeder voorzien van al het nodige, om naar zijn vrouw te gaan, haar zijn excuses aan te bieden en haar om vergeving te vragen.

 

Als de zevenvoudig versterkte Geest redt Christus de gelovigen van de dingen die verband houden met het verval van de gemeente. De zevenvoudig versterkte Geest redt de gelovigen van het formele gemeenteleven, van het verlies van de eerste liefde voor de Heer, van het verlies van het lichtgevende vermogen van de luchter, en van het verlies van het genot van Christus als het leven van de gemeente in Efeze (2:1-7). Wanneer we onze eerste liefde voor de Heer verliezen, zijn we niet langer vurig voor Hem. Hoewel we Hem misschien nog steeds zullen dienen, zal onze dienst uit een koud hart voortvloeien. We moeten gered worden van een formeel gemeenteleven en de Heer vurig van geest dienen (Rom. 12:11).

 

Volgens het woord van de Heer moeten de gelovigen in de gemeente van Smyrna door de zeven Geesten van de nederlaag gered worden, die tot een voorsmaak van de tweede dood leidt (Op. 2:8-11). De gelovigen in de gemeente van Pergamum moeten gered worden van gelijkvormigheid aan de wereld, van de leer van Bileam en van de leer der Nikolaïeten (v. 12-17).

 

Vervolgens redt de zevenvoudig versterkte Geest de gelovigen van de hoererij, van de afgodendienst, van de demonische leer en van de satanische diepten in het katholicisme, dat wordt gesymboliseerd door de gemeente in Tyatira (vv 18-29). In de katholieke kerk van vandaag zijn vele demonische leringen, bijvoorbeeld de leer dat iemands gebeden de tijd dat iemand anders in het vagevuur moet doorbrengen, kunnen verkorten. Hoewel de katholieke kerk bepaalde dingen ten aanzien van God, Christus en de verlossing juist onderwijst, is dit onderricht "verzuurt" doordat het vermengd werd met heidense praktijken, ketterse leerstellingen en kwade zaken. Veel van deze zaken worden aan de kaak gesteld in het boek getiteld "De twee Babylons" (Hislop).

 

Verder moeten de gelovigen gered worden van d e geestelijke dood – van het dood en stervende zijn – in het protestantisme, dat wordt gesymboliseerd door de gemeente in Sardes (3:1-6). Geestelijke dood is het grootste probleem van het hedendaagse protestantisme. Sommigen, die zich in de kerkgenootschappen bevinden, vallen wel mee, maar de meesten zijn dood of stervende.

 

Vervolgens moeten de gelovigen gered worden van het verlies van hun kroon, die de broedergemeente (gesymboliseerd door de gemeente in Filadelfia) al had verworven (vs. 7-13). Filadelfia betekent "broederliefde". Sommigen in de broedergemeente hadden de kroon weliswaar gewonnen, maar werden uiteindelijk verslagen en liepen toen het gevaar de kroon weer te verliezen bij de wederkomst van de Heer. Daarom waarschuwde de Heer hen: "Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme" (v. 11).

 

Tenslotte redt Christus, als de zevenvoudig versterkte Geest, de gelovigen van de lauwheid en de "Christusloosheid" van de gedegradeerde broederbeweging, die wordt gesymboliseerd door de gemeente in Laodicea (vs. 14-22). We weten dat de gemeente in Laodicea "Christusloos" was, omdat Hij buiten de gemeente stond. Hij stond voor de deur en klopte aan (v.20). Dit geeft aan dat we Christus weliswaar in naam kunnen bezitten, maar niet in werkelijkheid. We moeten goed oppassen dat dat vandaag niet onze situatie wordt. We moeten al deze dingen dus niet zozeer op anderen betrekken, als wel op onszelf.

 

Nu zullen we bezien hoe de gelovigen gered kunnen worden van het verval van de gemeente. Christus redt ons van verval door middel van Zijn spreken. In Openbaring 2 en 3 wordt het spreken van de onbeperkte, leven-gevende, zevenvoudig versterkte, pneumatische Christus tot de zeven gemeenten aan het begin van iedere brief, respectievelijk het spreken van de zevenvoudig versterkte, allesomvattende, leven-gevende Geest tot alle zeven gemeenten aan het eind van elke brief (2:1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 29; 3:1, 6, 7, 13, 14, 22). Aan het begin van elke brief is het Christus die spreekt, maar aan het eind van elke brief is het de Geest die spreekt. Zo wordt het spreken van Christus het spreken van de Geest. Daaraan kunnen we zien dat het spreken van Christus en het spreken van de Geest, één en hetzelfde spreken zijn. Christus spreekt tot een bepaalde plaatselijke gemeente, terwijl de Geest tot het universele Lichaam spreekt. Door dit spreken redt Christus ons van het verval van de hedendaagse gemeente.

 

Christus redt de gelovigen ook door de deelname van de overwinnende heiligen, die niet alleen in hun geest leven, maar die tevens door het Lam aangetrokken worden (1:10; 4:2; 17:3; 21:10; 14:4). Terwijl Christus en de Geest spreken, antwoorden de overwinnende heiligen door "ja" tegen de Heer te zeggen. De gelovigen die op deze manier reageren, zullen gered worden.

 

Deze behoudenis heeft ten doel overwinnaars voort te brengen die het Lichaam van Christus opbouwen als de aanvankelijke voleinding van het Nieuwe Jeruzalem in het komende koninkrijk (2:7), en als de uiteindelijke voltooiing van het Nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:2).

 

Door middel van het versterkte werk van Gods organische behoudenis zal ook de bruid van Christus gereed gemaakt worden, zodat de Bruidegom Zijn bruiloft kan vieren in het duizendjarige rijk, voor Zijn voldoening en volgens Zijn welbehagen (19:7, 8).

 

Vervolgens zal Christus door middel van Zijn versterkte werk het 'bruidsleger' vormen, waarmee Hij Zijn grootste vijanden onder de mensen – de antichrist en diens valse profeet – zal verslaan en vernietigen (19:11-21; 17:14).

 

Verder zal Christus door middel van Zijn versterkte werk satan binden, en hem voor een periode van duizend jaar in de afgrond werpen (20:1-3).

 

Tenslotte zal Christus door middel van Zijn versterkte werk, het koninkrijk van Christus en van God inluiden – dit is het duizendjarige rijk (vs. 4-6).

 

Het uiteindelijke resultaat van Christus' versterkte werk is, dat de voleindigde Geest, als de voleinding van de door een proces gegane Drie-enige God de Bruidegom zal zijn, en dat het totaal van alle overwinnende heiligen de bruid zal zijn van deze universele idylle van de verlossende God en Zijn verloste mens. Dit is de ontknoping van de gehele Schrift (22:17).

 

Witness Lee

The Secret of God's Organic Salvation: 'The Spirit Himself with Our Spirit', ch. 6