Het mysterie van het menselijk leven

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom je hier op aarde bent en wat het doel van je leven is? Er zijn zes sleutels die dit mysterie ontsluieren.

Gods complete behoudenis

De complete behoudenis van God heeft twee aspecten: het juridische aspect en het organische aspect.

Het geheimenis van de ervaring van Christus - deel 1

De Bijbel openbaart Christus  aan ons, opdat wij Hem zullen ervaren. Iedere dag dat we Hem niet ervaren is een verloren dag: Christus de volkomen God.

De openbaring van Gods nieuwtestamentische economie

De belangrijkste voorwaarde voor geestelijke vooruitgang

Wanneer je meent dat je het niet meer aankan of in het geval dat je met grote moeilijkheden te kampen hebt, dan is het moment gekomen om grote keerpunten in je leven te ervaren. Het is dan dat je geestelijke vooruitgang boekt.

De wedergeboorte en het weiden

God de Vader in de goddelijke Drie-eenheid regenereert ons in Zijn organische behoudenis eerst door God de Geest om ons vervolgens in God de Zoon als de Herder te weiden, opdat wij voor eeuwig in Zijn leven mogen groeien en bestaan.

Christus de volmaakte mens

Deze keer willen we de zeventien aspecten van Christus als de volmaakte mens bezien. Indien we geen helder visioen hebben van Christus, in het licht van deze zeventien aspecten, zullen we Christus nooit ten volle leren kennen.

Het leven van een altaar en een tent

Het leven van een christen is het leven van het altaar en de tent. Het altaar is ten aanzien van God terwijl de tent betrekking heeft op de wereld. In Zijn aanwezigheid vereist God dat Zijn kinderen een altaar hebben en op aarde vereist Hij dat ze een tent hebben.

Een gebed om openbaring - deel 1

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve een geest van wijsheid en van openbaring om Hem ten volle te kennen." Dit gebed openbaart dat het mogelijk is voor een christen, die het eeuwige leven al heeft ontvangen en die God aanvankelijk leerde kennen, Hem nog altijd onvoldoende te kennen.

De heiliging van het karakter en de vernieuwing

Heiliging van het karakter is het proces waarbij Gods natuur niet alleen met onze natuurlijke aanleg, ons eigenaardige karakter en ons temperament afrekent, maar tegelijkertijd ons karakter met de goddelijke natuur doordringt.

Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging

Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging. Waarom hebben wij Christus lief? Hoeveel redenen kan jij geven? Zijn het er vele? Of ken je Hem nog slechts in geringe mate? Hoe beter je Hem kent, hoe groter je ervaring en genot van Hem zal zijn.

De Schat in aarden vaten

Wanneer we 2 Korinthiërs nauwkeurig in Gods nabijheid lezen, lijkt het wel alsof we er twee personen ontmoeten: Paulus in zichzelf en Paulus in Christus. Vanaf hoofdstuk een tot en met hoofdstuk dertien spreekt Paulus consequent volgens dit principe. We zouden Paulus' boodschap in dit boek kunnen samenvatten met zijn woorden uit hoofdstuk vier: "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten."

Transformatie en opbouw

Transformatie is niet slechts een uiterlijke verandering of verbetering, maar een metabolische functie van Gods leven in de gelovigen. De transformatie heeft tot gevolg dat zij met andere gelovigen, als medeleden van Christus, samengevoegd en verbonden worden. Deze samenvoeging en vereniging in het goddelijke leven resulteren uiteindelijk in de wederzijdse opbouw van God-mensen.

Het werk van Christus - Zijn opstanding en Zijn hemelvaart

Wanneer we de vier Evangeliën lezen, zien we dat Jezus op aarde vele dingen deed zoals het doen van wonderen en het prediken van het evangelie. Maar bij het lezen van Handelingen, de Brieven en Openbaring zijn er maar weinigen die zien wat Christus nu in de hemel ten uitvoer brengt. Wat zijn al deze belangrijke en wonderbaarlijke dingen die Christus in Zijn opstanding en Zijn hemelvaart ten uitvoer brengt?

Het principe van Leven of het principe van goed en kwaad

In het christelijke leven worden sommigen christen beheerst door het principe dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad, terwijl anderen door het principe van Leven beheerst worden.