DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE VOOR GEESTELIJKE VOORUITGANG

Schriftlezing:

Luc. 1:53; 11:9-10; Fil. 3:7-12

 

HONGER

 

Voor onze behoudenis hadden wij geen hart dat naar God zocht. Maar de Bijbel vertelt ons dat God de mens zoekt. Na onze behoudenis begonnen wij echter ook de Heer te zoeken. God heeft Christus aan ons gegeven, opdat wij het eeuwige leven zouden hebben. Dit is iets wat eens en voor altijd voltooid werd. Wanneer iemand na zijn behoudenis van jaar tot jaar dezelfde blijft, zal hij van weinig nut zijn in Gods handen. Wanneer iemand vandaag de samenkomsten bezoekt en nochtans dezelfde blijft als voorheen, zal hij van weinig nut zijn voor de Heer. Waarom boeken sommige christenen vooruitgang, terwijl anderen altijd dezelfde schijnen te blijven? Alle geestelijke vooruitgang hangt van iemands honger af. Lucas 1:53 zegt dat God de hongerigen met goede dingen vervult. De Heer heeft ook gezegd: "Bidt en u zal gegeven worden" (Luc. 11:9). De hemelse Vader geeft de Geest aan hen die erom vragen. Voor een christen die geestelijke vooruitgang wil boeken, is het noodzakelijk dat hij innerlijke honger kent en voortdurend zoekend is.

 

Honger is de allereerste voorwaarde voor de geestelijke groei van een christen. Vorig jaar, in Tsjuentso, sprak ik hier al over, maar vandaag wil ik hetzelfde nog eens herhalen. Het is Gods principe om de hongerigen met goede dingen te vullen en de rijken met lege handen weg te sturen. Wanneer je vandaag met lege handen tot de Heer gaat en weer met lege handen bij Hem vandaan komt, betekent dit, dat je inmiddels al te vol en te rijk was. Vanavond zijn vele medewerkers van heinde en verre hier naar toe gekomen. Ik wil hen dezelfde vraag stellen die ik in Tsjuentso stelde: "Waarom ben je hier gekomen?" Het is mogelijk dat iemand toevallig genade ervaart, maar geestelijke vooruitgang is geen toevallige gebeurtenis. Het is niet iets dat je onderweg op de kop tikt. Behoudenis vindt soms bij toeval plaats, maar de kracht van de Geest, een heilig leven, de kracht van God en het overwinnende leven worden niet op toevallige wijze verkregen. God geeft deze dingen uitsluitend aan hen die ernaar zoeken. Hij geeft deze dingen uitsluitend aan hen die ernaar hongeren.

 

DE PRIJS DIE BETAALD MOET WORDEN

 

Ik heb vele mensen ontmoet die met geestelijke zaken omspringen op precies dezelfde wijze als met hun behoudenis. Zij menen dat 'erover te horen' alles is wat zij behoeven te doen. In werkelijkheid is er een groot verschil tussen behoudenis en geestelijke vooruitgang. De tien maagden in Mattheüs hoefden geen olie voor hun lampen te kopen, maar zij moesten wel olie voor hun kruiken kopen – kruiken en lampen zijn twee verschillende dingen. Wedergeboorte is gratis, maar voor geestelijke vooruitgang moet een prijs betaald worden. In Openbaring vertelde de Heer aan de gemeente te Laodicea dat zij witte gewaden en ogenzalf bij Hem moesten kopen (3:18). Om witte gewaden en ogenzalf te kopen, is het noodzakelijk dat er een prijs betaald wordt. Een heilig leven is iets waarvoor een prijs betaald moet worden; het is zeker niet kosteloos. Een beproefd geloof is ook iets waarvoor een prijs betaald moet worden. Wanneer je een christen ziet die vooruitgang boekt, dan weet je zeker dat hij een prijs betaald moet hebben. Laat me vanavond eens een vraag stellen: "Wat wil je eigenlijk van God; en heb je ooit wel eens een prijs betaald om meer te bereiken?" We zullen een enorme prijs moeten betalen voordat wij in Christus kunnen leven, onze gebeden verhoord zullen worden, wij op God kunnen vertrouwen voor ons bestaan en wij een geestelijk inzicht zullen hebben dat ons in staat stelt dingen te zien, die anderen niet kunnen zien!

 

Wat betekent het, dat God de hongerigen vult met goede dingen? Het betekent dat de rijkdommen gereserveerd zijn voor hen die ze willen hebben. Laten we nu eens aannemen dat ik je dit liedboek geef. Je zou het misschien in ontvangst nemen, zij het dat je er helemaal niet om geeft. In dit geval, laat het geschenk je koud. Maar, indien ik je een grote som geld gaf, zou je wellicht anders reageren; je zou het onmiddellijk in ontvangst nemen. Wat betekent het dan 'hongerig' te zijn? Hongerig zijn betekent dat je een lege maag hebt. Wanneer je een lege maag hebt, zul je zeker naar iets hunkeren. Ik heb geen angst voor het feit dat mensen zondigen. Ik heb ook geen angst voor het feit dat de medewerkers te zwak zijn om zielen te redden; of dat zij te opvliegend zijn, of een te moeilijk karakter hebben. Waar ik bang voor ben is – zelfgenoegzaamheid, zelfbehagen en het tevreden-zijn met het verleden. Wanneer je meent dat je het niet meer aankan of in het geval dat je met grote moeilijkheden te kampen hebt; dan is de tijd gekomen om grote keerpunten in je leven te ervaren Het is dan dat je geestelijke vooruitgang boekt. Ik heb echter niet veel mensen ontmoet die echt hongerig zijn. Ik zou het volgende willen vragen: "Hoeveel van je gebeden werden verhoord sinds januari jongstleden?" Je zult het wellicht moeilijk vinden om deze vraag te beantwoorden. Indien iemand werkelijk zoekend is en geregeld tot God bidt, maar zijn gebeden desondanks onbeantwoord blijven, dan moet er met deze persoon iets aan de hand zijn. Hij heeft wellicht ergens een probleem

 

Het is mogelijk dat een broeder verschrikkelijk driftig van aard is. Maar zolang hij bereid is met God te onderhandelen, zal God hem zeker genade schenken en zal aan hem werken, totdat hij het leven van de Heer uit kan leven. Het is mogelijk dat iemand weet dat hij een probleem heeft; maar, tenzij hij op hon­gerige wijze vraagt, zal hij met zijn probleem blijven zitten. Om gestadige vooruitgang te boeken met de Heer moeten wij een voortdurende honger aan de dag leggen. Uiteindelijk is het onze honger die bepaalt hoeveel voedsel wij tot ons nemen. Onze ervaring m.b.t. het eten geeft ons te kennen dat wanneer wij honger hebben wij automatisch voedsel tot ons nemen; hoe groter de honger, hoe meer voedsel wij tot ons zullen nemen. Hetzelfde principe kan ook op het geestelijke bereik toegepast worden: je hebt eenvoudig geen behoefte om te eten wanneer je al vol zit. Ik zal nu mijn vraag herhalen: "Wat wil je vandaag doen? Heb je honger?" Indien wij honger hebben en zoekend zijn, zal God ongetwijfeld onze honger stillen.

 

DE KOSTBARE DINGEN ZOEKEN

 

Vervolgens moet je de kostbare dingen zoeken. Wanneer je vragen stelt zoals – wie nu eigenlijk de zonen van God waren in Genesis 6; wie de vrouw van Kaïn geweest kan zijn; of waar de mens heen zal gaan na zijn dood – dan geeft dit te kennen dat je de geestelijke zaken tot object van je nieuwsgierigheid maakt. Sommige mensen interesseren zich alleen voor exotische dingen. Zij zijn niet geïnteresseerd in hoe Christus ons leven wordt of hoe de zonde overwonnen kan worden. Het heeft geen zin om nieuwsgierige vragen te stellen. Vroeger werden mij dergelijke vragen dikwijls voorgeschoteld. Vaak legde ik zulke brieven dan terzijde en had medelijden met hen die uitsluitend belangstelling tonen voor exotische dingen. Aan de ene kant moeten wij hongeren naar de geestelijke dingen en aan de andere kant moeten wij van al onze nieuwsgierigheid bevrijd worden. We moeten die dingen zoeken die geestelijk gezien zeer kostbaar zijn. Onze onverschilligheid jegens God – die tegenwoordig zozeer aan de dag gelegd wordt – maakt ons onbruikbaar in Zijn ogen.

 

EEN TOONBEELD

 

Enkele maanden voordat mej. Barber stierf, had ik de gelegenheid om haar te zien en geruime tijd met haar te spreken. Ik vroeg me af hoe het mogelijk was dat deze zuster zulke diepgaande geestelijke ervaringen had en ik wilde hier de reden voor weten. Ik vroeg aan haar waarom de Heer haar zoveel genade had geschonken. Zij antwoordde: "Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik altijd honger had en dat ik altijd weer voedsel tot mij nam. Vanaf mijn negende jaar, tot op heden, heb ik altijd honger gehad – de Heer is mijn getuige dat ik al deze jaren geen zelfgenoegzaamheid gekend heb. Het is mogelijk dat ik gisteren genade en openbaring ontving, maar vandaag zeg ik wéér tot God: "U heeft meer voor mij en ik verlang ook altijd meer van u." Ik heb altijd honger en toch ben ik altijd tevreden." Er zijn maar weinig mensen die haar diepgaande geestelijke verworvenheid kunnen evenaren.

 

Verleden jaar ontmoette ik een zuster die in de dertig was. Zij was een eenvoudige vrouw, maar haar ervaring in de Heer was uitzonderlijk. Haar ervaring was zonder gelijke. Zij vertelde mij dat zij eens een wrok koesterde tegen iemand. Toen bad zij onophoudelijk tot de Heer totdat deze bitterheid haar verliet. Nadat de bitterheid verdwenen was, bedacht zij echter dat er een groot verschil is tussen – geen wrok koesteren tegen iemand en iemand zonder meer liefhebben. Daar zij zichzelf nog niet in staat achtte deze persoon lief te hebben, zette zij haar gebed voort. Wanneer wij iets ontvangen, zijn we er al gauw tevreden mee. Maar deze zuster zei: "Heer, wat u voor mij in het evangelie heeft toebereid is niet gering. Ik wil alles ontvangen – alle voorzieningen van het evangelie zijn voor mij." Dit soort 'hebzucht' voor Christus of 'jaloersheid' zoals die door Paulus in 2 Korinthiërs 11 beschreven werd, zal ons werkelijke tevredenheid schenken. Sommige mensen zijn zeer bedreven, zowel in het prediken van het evangelie alsook in het redden van zielen. De Heer verhoort hun gebeden zonder mankeren. Zij hebben een goed karakter. Zij waarderen de deugden van anderen, ofschoon zij er zelf geen hebben. Ze zijn hierover echter niet in het minst vertwijfeld en maken zich daar allesbehalve ongerust over. Zulke mensen zullen nooit vooruitgang boeken. Geestelijke stagnatie is het resultaat van onverschilligheid ten opzichte van je eigen geestelijke gebrek.

 

Vele broeders en zusters kennen het echtpaar dat mij in het verleden zozeer geholpen heeft. Ik ken ze al heel lang en ik ben de mening toegedaan dat zij immer hongerig zijn. Zij hebben dan ook veel vooruitgang geboekt. Toen ik hen twee jaar geleden ontmoette, tastten zij over vele dingen nog steeds in het duister (ik bedoel uiteraard niet dat zij slecht waren, maar dat zij geestelijk gezien in het duister tastten). Maar vandaag gaan zij nog steeds vragend, verlangend en zoekend – van de ene plaats naar de andere. Sommige broeders en zusters bekritiseren hen voor het feit dat zij zoveel rondreizen. Zij zeggen: "Wanneer je Christus hebt, heb je toch immers alles al." Het is inderdaad zo dat wanneer wij Christus hebben, wij alles al hebben. Maar vergeet niet dat er ook nog ervaring is van dit feit – dat Christus alles voor ons is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aardrijkskunde studeren en de namen van alle steden uit het hoofd leren. We zouden de geografische ligging van plaatsen zoals Kuling en Tsingtao aan kunnen wijzen. Maar indien wij Kuling en Tsingtao zelf niet bezoeken, zullen wij deze steden nooit echt leren kennen. Ofschoon het waar is dat wij alles in Christus hebben, moeten wij er nochtans naar streven om deze dingen in onze ervaring te realiseren. Vaak bid ik dat ik net zo hongerig mag zijn als het voornoemde echtpaar. Voor God zijn wij als bedelaars. Lazarus was zijn hele leven een bedelaar totdat hij heenging en in de boezem van Abraham opgenomen werd. In dit opzicht moeten wij nooit van baan veranderen.

 

Onze gebeden zouden de gebeden van George Müller, qua vermogen, moeten evenaren. In de wijze waarop mensen door ons tot behoudenis gebracht worden, moeten wij net zo zijn als Charles Finney. We moeten nooit tevreden zijn met wat wij hebben. De Bijbel zegt dat wij onze mond wijd moeten openen, zodat God hem kan vullen (Psa. 81:11). Wij moeten eerst onze mond wijd opendoen voordat God hem op overvloedige wijze zal kunnen vullen. Sommigen deden hun mond inderdaad wel open – maar helaas niet wijd genoeg. Onze mond moet wijd geopend worden voordat God hem zal vullen. God wacht op het moment dat wij onze mond openen. Wanneer wij Hem op hongerige wijze zoeken, komt Hij ons onmiddellijk tegemoet. Wanneer wij hongerig zijn, zal de Heilige Geest ons zeker vullen.

 

GOD GEBRUIKT CHRISTENEN OM MENSEN VOOR ZICH TE WINNEN DIE NAAR HEM VERLANGEN

 

Vaak hoor je mensen zeggen dat zij geen honger hebben. Zij zijn niet hongerig, omdat er voor hen geen aantrekkingskracht bestaat. Hooglied zegt: "Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden" (1:4). Hoe trekt de Heer vandaag mensen aan? Hij trekt mensen aan door middel van andere mensen. Hij gebruikt ons om anderen tot Zich te trekken. Wanneer je gebeden verhoord worden en je iemand bent met veel ervaring, dan kan God je gebruiken om anderen tot Zich te trekken. Anderen worden aangetrokken wanneer wij een verlangen in hen verwekken om na te streven wat wij zelf nastreven.

 

Elke keer wanneer ik een bepaalde geestelijke ervaring had, was dit een direct gevolg van het feit dat anderen haar inmiddels al hadden verworven en dit bijgevolg in mij een verlangen verwekte om haar ook te verwerven. En ik verwierf dergelijke ervaringen niet aan de hand van plotselinge ontdekkingen in de Bijbel of het gebed. Wanneer anderen het overwinnende leven ervoeren, had dit tot gevolg dat ik het ook wilde ervaren. Wanneer anderen de uitstorting van de Heilige Geest ervoeren, wilde ik het dientengevolge ook ervaren. Mijn ervaring van het overwinnende leven en de uitstorting van de Geest is derhalve gebaseerd op de ervaring van anderen. Wanneer ik door anderen getrokken wordt, is het uiteindelijk de Here die ik najaag. Weinig mensen hebben vandaag de dag de kracht om anderen aan te trekken. Indien wij, als werkers van de Heer, geen kracht hebben om anderen aan te trekken en bovendien slechts leerstellingen aan anderen doorgeven – dan zullen wij voor de Heer van weinig nut zijn. Het is mogelijk dat mensen ons bewonderen en aardig vinden, maar we moeten ons afvragen of zij naar het leven verlangen dat wij voor de Heer leven. Het is mogelijk dat vele mensen ons vandaag bewonderen, maar de vraag is of zij door ons tot Gods nabijheid getrokken worden. Vandaag de dag gebruikt God christenen om andere mensen te helpen. Misschien komt het ons ter ore, dat 'die en die' in Tjensin of 'die en die' in Chefoe een bepaalde ervaring had en nu willen wij dezelfde ervaring beleven. Op deze wijze wordt er een honger in ons verwekt, die ons aanzet om dezelfde ervaring na te streven.

 

ALLES ALS AFVAL BESCHOUWEN EN CHRISTUS NAJAGEN

 

Wat zijn de uiterlijke kenmerken van iemand die zoekend is? In Filippenzen 3 kunnen wij de eigenschappen van een zoeker vinden. Paulus zei dat hij alles opgegeven had en dat hij al deze dingen als afval beschouwde, opdat hij Christus mocht gewinnen. Hij vertelde ons dat hem een doel voor ogen was gesteld en dat hij nu alles wat achter hem lag wilde vergeten om het doel dat vóór hem lag, na te jagen. Deze weinige woorden klinken mij zeer aangenaam in de oren: "verlies lijden," "alles als afval beschouwen" en "najagen." Indien wij iets na willen jagen, moeten wij vele zaken tot een besluit brengen; we moeten het verlies van alle dingen lijden en het als afval beschouwen. Afval is vuilnis. Heb je ooit je vuilnisbak wel eens geleegd? Mijn Nieuwe Testament mag weinig kosten maar toch wil ik er geen afstand van doen, omdat ik het te zeer waardeer. Het is echter niet moeilijk voor mij om afstand te doen van vuilnis. Je wordt niet overmand door verdriet wanneer je de vuilnisbak leegt. Integendeel, je bent zelfs blij om er van af te zijn – hoe eerder hoe beter. Wanneer wij geld in de offerbus doen, tellen wij het voor alle zekerheid nog even zorgvuldig na, voordat we het uiteindelijk in de bus werpen. Wij doen dit, omdat wij geld zozeer op prijs stellen. Voor ons zijn de dingen van deze wereld misschien niets anders dan oude vodden, maar voor een vuilnisman betekent een oud vod misschien heel wat. Voor ons is het vuilnis, maar voor hen kan het iets kostbaars zijn. God zegt ons dat de dingen van deze wereld slechts oude vodden zijn. Maar vele mensen beschouwen de dingen van deze wereld als hun genot, hun recht en hun hoop. Indien wij Christus zien, dan zullen wij ons realiseren dat de dingen van deze wereld niets anders dan vuilnis zijn.

 

Ik betwijfel of velen van ons werkelijk weten wat zonde is. Het is mogelijk dat je vele dingen in je dagelijkse leven als goed en juist beschouwt. Maar als je wist wat zonde was, zou je je realiseren dat deze ogenschijnlijk goede en juiste dingen helemaal niet goed zijn. Vele mannen menen dat zij hun vrouwen nog nooit onbillijk behandeld hebben. En vele kinderen menen dat zij hun ouders nog nooit onredelijk behandeld hebben. Vele mensen denken er gewoon niet aan dat zij wel eens de onredelijke persoon in de familie zouden kunnen zijn. Indien je nog eens zorgvuldig nadenkt, dan zul je tot de conclusie komen dat ook vele van je persoonlijke verhoudingen onjuist zijn. Maar indien wij het zo nauw niet nemen, dan zullen wij ook deze problemen niet aan willen pakken. Wanneer je deze problemen echter niet aanpakt, zullen zij ten eerste niet verdwijnen en zal het verder moeilijk zijn voor jou om ook maar enige vooruitgang te boeken. Voor zelfs het geringste geestelijke gewin moet een prijs betaald worden. Wanneer je bereid bent om de prijs te betalen, de Heer in alles te zoeken en alle problemen op zorgvuldige wijze aan te pakken, zul je een echte opwekking ervaren. Maar indien je terughoudt en alles in eigen hand neemt – zonder ook maar iets uit handen te geven – dan zul je de Heer ten eerste niet winnen en verder zul je zelf weinig verandering ondergaan. Wanneer je bijvoorbeeld teveel geld in handen hebt, moet je je er onmiddellijk van ontdoen. Na de verontreiniging van de tempel in het Oude Testament raakten de boeken van de wet zoek. Toen de boeken eenmaal gevonden waren, begonnen de mensen hen te lezen en de priesters reinigden de tempel. Toen de tempel eenmaal gereinigd was van alle verontreinigingen (vgl. 2 Kon. 22:8; 23:25) vulde Gods heerlijkheid het huis nogmaals. Mogen wij bereid zijn om met alle verontreinigingen en onreinheid af te rekenen, zodat wij met Zijn leven gevuld kunnen worden.

 

Hoe groot, hoe rijk en hoe vol zijn al de voorzieningen die God voor ons in Christus toebereid heeft! Vele mensen kennen de Heer uitsluitend als hun Zaligmaker. Zij weten niet hoeveel méér de Heer voor hen kan zijn. Wij bidden te weinig. Wat God ons kan geven, is veel meer dan wij kunnen vragen of denken. Is er iemand hier die bereid is om zijn mond wijd open te doen en zodoende heden alle rijkdommen van de Heer te ontvangen? Zijn rijkdommen zijn onnaspeurlijk. "Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen" (Psa. 81:11).

 

Watchman Nee

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.