DE ERVARING VAN HET EEUWIGE LEVEN

 

Christus is de Geest, en de Geest is het leven. Daarom bevinden niet alleen Christus en de Geest Zich in ons, maar vandaag is ook dit leven in ons. En omdat dit leven in ons is, bevinden alle geestelijke werkelijkheden zich in ons. Toen we voor het eerst in de Heer geloofden, was het ons misschien niet zo duidelijk waar we in geloofden, maar één ding was duidelijk: toen we baden, kwamen Christus, de Geest en het leven stuk voor stuk in ons. Dit wordt bewezen door onze ervaring. Er zijn velen onder ons, die eertijds zeer verdorven waren. Maar op het moment dat zij in de Heer geloofden, baden en gered werden, bespeurden zij iets in hun binnenste, wat hun een onbeschrijfelijk gevoel van vreugde, vervoering, en helderheid gaf. Ikzelf had ook zo'n ervaring. Na mijn behoudenis liep ik naar huis en bad: O Heer, zelfs al zou U mij de hele wereld geven, en mij tot een zeer machtige keizer maken, dan zou ik het toch niet willen. Ik wil alleen U'. Dit is Christus, dit is de Geest, en dit is tevens het leven, dat in ons is gekomen, om ons leven en ons alles te zijn. Dit is de reden, dat wij dergelijke gewaarwordingen hebben.

 

HET NAJAGEN VAN DE ERVARING VAN HET LEVEN

 

De werkelijke behoefte van de mens is niet moraliteit, etiquette, of ethiek, maar Christus, de Geest, en het leven. Als we Christus niet hebben, dan hebben we zaken zoals moraliteit, etiquette en ethiek wel nodig. Maar zodra we Christus hebben, hebben we deze dingen niet meer nodig. Christus is niet alleen de Geest, maar ook het leven in ons, en dit leven leert ons alles, op een hele spontane wijze. Het is echter één ding om dit leven te bezitten, maar het is iets heel anders, om voortdurend in dit leven te blijven. Alles wat met het leven te maken heeft, is zonder onderbreking. De dagelijkse levensbehoeften zoals ademen, eten en drinken, moeten onophoudelijk plaatsvinden. Als we bereid zijn, om voortdurend te oefenen, dan zal het leven in ons binnenste niet alleen sterk, maar ook goed verzorgd zijn.

 

DE HELE PERSOON – GEEST, ZIEL EN LICHAAM – IS LEVEN

 

Christus is de Geest, en de Geest is het leven. De mens heeft drie delen: geest, ziel en lichaam. Ten tijde van onze behoudenis, komt dit leven in onze geest, om het vervolgens 'leven' te maken. Om deze reden zegt Romeinen 8:10: 'Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid’. We hebben echter nog steeds het psuche-leven, het zielenleven, in ons. Ons verstand, ons gevoel en onze wil bevinden zich in het bereik van de psuche. Daarom moeten we de Heer meer ruimte in ons geven, door ons verstand, ons gevoel en onze wil op Hem te zetten. Hoe meer we de Heer liefhebben en najagen, hoe meer ruimte Hij in ons zal hebben. Zijn leven zal niet alleen onze geest vullen, maar het zal bovendien in onze ziel stromen, om ons verstand te verzadigen. Zo zet je je verstand op de geest, met als resultaat dat ons verstand leven is. Het resultaat hiervan is vrede. Daarom zegt Romeinen 8:6: 'Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede' (Grieks).

 

Hoe meer we najagen en oefenen, hoe meer het leven in ons zal groeien. Het resultaat is, dat de Geest van Hem, die Christus uit de doden opwekte – en die in ons woont – onze sterfelijke lichamen het leven zal geven, volgens Romeinen 8:11. Zo zal ons hele driedelige wezen 'leven' zijn; onze geest is leven, ons verstand – het belangrijkste deel van de ziel – zal leven zijn, en ons sterfelijke lichaam zal uiteindelijk ook leven zijn. Dit betekent, dat ons hele wezen leven zal zijn.

 

De wet van de Geest des levens in Romeinen 8:2, die ons bevrijdt, is de totaliteit van de verzen 6, 10 en 11. Deze allesomvattende, leven-gevende Geest is inmiddels in de grond van ons hart gezaaid, als het zaad des levens. Daarom is het niet nodig, dat we bidden en smeken – we moeten slechts najagen en oefenen. Dan zal het leven uit dit zaad voortspruiten. Het is net zoals 1 Johannes 3:9 zegt: 'Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem’. God heeft ons wedergeboren doen worden in onze geest. En omdat onze geest uit God geboren is, doen wij geen zonde, omdat Zijn zaad, dat wil zeggen, het goddelijke leven, in ons gezaaid werd. Volgens de openbaring in de evangeliën, is dit zaad Christus Zelf. En volgens de openbaring in de brieven, is Christus zowel de Geest als het leven. Daarom zullen alle rijkdommen van het goddelijke leven uit dit zaad voortspruiten. Elk leven groeit van binnenuit; de groei van het leven is geen toevoeging van buitenaf. Zo zal ook het leven in ons, van binnenuit tot volwassenheid groeien.

 

DE GEEST EN HET LEVEN

 

Romeinen 8:2 brengt het leven en de Geest met elkaar in verband. Openbaring 2:7 doet dat ook: 'Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is'. Dit betekent, dat degene die naar de Geest luistert, mag eten van de boom des levens. De meeste bijbelleraren zeggen, dat dit in feite naar het duizendjarige rijk verwijst, wanneer de overwinnaars zullen eten van de boom des levens in het paradijs Gods als hun beloning. Maar vandaag moeten wij, in de gemeenten, van Christus genieten als de boom des levens, om dit uiteindelijk als beloning te kunnen ontvangen. Als wij vandaag niet eten, zullen we ook niet weten hoe we in de toekomst moeten eten. In het duizendjarige rijk zal het Nieuwe Jeruzalem het paradijs van God zijn (Op. 3:12; 21:2, 10; 22:1-2, 14, 19), en de gemeente, als de voorloper en de voorsmaak van het Nieuwe Jeruzalem, is vandaag het paradijs van God. Daarom is het belangrijk, dat wij vandaag in de gemeente leren eten van de boom des levens. Volgens het Grieks, kan het woord boom in Openbaring 2:7 en 1 Petrus 2:24 ook vertaald worden met hout. Dit is echter niet het woord dat gewoonlijk wordt gebruikt voor boom, en impliceert derhalve de gekruisigde en opgestane Christus. In de Bijbel, verwijst de boom des levens niet alleen naar Christus als de belichaming van Gods rijkdommen (Kol. 2:9), maar ook naar Christus als ons voedsel. Dit is de reden, dat, wanneer we horen wat de Geest tot de gemeenten zegt, wij overwinnen, en dientengevolge van Christus als onze levensverzorging genieten.

 

Als wij van de Heer Jezus willen genieten, is het noodzakelijk dat wij de Heer voortdurend beroeren, om met Hem gevuld te zijn. Het oefenen van onze geest terwijl we het Woord lezen, is de beste manier om met Hem gevuld te worden. In Johannes 6:63 zegt de Heer Jezus: 'De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven’. Vandaag is de Heer de Geest, die niet alleen het leven in ons binnenste, maar tevens het Woord in onze handen is. De inwonende Geest is dan ook het leven, terwijl het Woord in onze handen Geest en leven is. Als we van de Heer willen genieten, moeten we – bij het lezen van Zijn Woord – onze geest oefenen. Bij het lezen van Zijn Woord is het noodzakelijk, dat onze ogen zien, ons verstand begrijpt, ons hart ontvangt, en onze geest Zijn Woord in zich opneemt. Dit betekent, dat, wanneer we de Bijbel lezen, alles wat we met ons verstand begrijpen en met ons hart ontvangen, moet worden omgezet in gebed. Wanneer we bidden, moeten we onze geest oefenen, zodat het Woord geest en leven in ons wordt, voor onze verzorging.

 

Dit is de reden waarom we dagelijks tot de Heer moeten komen. Niet om ons verstand te gebruiken en te studeren, maar om onze geest te oefenen, en om alles wat onze ogen gezien hebben, ons verstand begrepen heeft, en ons hart ontvangen heeft, om te zetten in gebed.

 

Als we op deze manier bezig zijn – al is het maar tien minuten – zullen  we onmiddellijk gevuld worden met de Geest, zal Zijn leven in ons functioneren, en zal Hij ons leven in hogere sferen brengen. De reden is, dat we niet van de boom der kennis van goed en kwaad eten, maar van de vrucht van de boom des levens. Wij eten niet van het christendom, maar van de levende Christus, die Geest en leven is. Het resultaat hiervan is, dat we niet in het koninkrijk van de zonde leven, maar in het koninkrijk van het leven, in het koninkrijk der werkelijkheid.

 

Wat wij vandaag nodig hebben, is niet slechts de leerstelling van deze zaak, maar vooral de praktijk ervan. Wanneer je het lichtknopje indrukt zal het elektrische licht gaan schijnen, maar wanneer je het op de uit-stand zet, schijnt liet licht uiteraard niet. Dit illustreert het geheim van het leven. Christus heeft ons al gered in Zijn leven, maar als we Hem niet voortdurend beroeren, zullen we van Zijn leven afgesneden worden. Dan zullen we ons innerlijk in de duisternis bevinden, en zonder functie zijn. Vandaag is de krachtbron in ons binnenste geïnstalleerd. Maar liet belangrijkste is, dat we de schakelaar omdraaien, om de hemelse elektriciteit te verkrijgen.

 

HET LEVEN DAT DE GEMEENTE VOORTBRENGT

 

Menselijk gesproken moeten we, om gezond te blijven, elk moment ademen, drie keer per dag eten, en acht glazen water per dag drinken. Daarenboven moeten we goed geluimd en blij zijn; we moeten niet boos, of depressief zijn. Verder moeten we elk moment onze geest oefenen, en het Woord van de Heer dagelijks lezen. Anders zullen we geestelijk ziek worden, en zal onze geest verzwakken. Dan zullen we uitsluitend op conferenties kunnen vertrouwen, om ons een goede 'dosis vitaminen' te geven, en ons voor een tijdlang 'op te laden’. Maar na enige tijd zal de geestelijke ziekte weer terugkeren, om ons lastig te vallen. Daarom moeten we niet op conferenties vertrouwen, en naar goede boodschappen luisteren. We moeten goed begrijpen, dat de Heer vandaag de Geest is, die Zich als het leven in onze geest bevindt. We moeten Hem voortdurend beroeren, en Zijn Woord vaak lezen – niet alleen met ons verstand om het te begrijpen, maar veeleer met ons hart om het te ontvangen, en met onze geest om het in ons op te nemen. Zo zal ons innerlijke leven `frisse lucht, de nodige voedingsstoffen en water ontvangen’, om levendig en gezond te worden, zodat we een normaal christelijk leven mogen leiden.

 

Voordat we een normaal christelijk gemeenteleven kunnen leiden, moeten we eerst een normaal christelijk leven hebben. Net zoals je geen goede natie zonder goede burgers kan zijn, zo kun je ook geen goede gemeente zonder goede christenen produceren. Christus is de Geest, de Geest is het leven, en het leven resulteert in de gemeente. Wij danken en prijzen de Heer, dat Hij ons het geheim van de Geest in ons binnenste, en het heilige Woord in onze handen heeft gegeven. We hebben nu zowel Zijn Geest als Zijn Woord voor ons genot. Het bidden, het lezen van Zijn Woord, en het aanroepen van Zijn naam, zijn enkele manieren waarop wij van Hem kunnen genieten. Door deze oefeningen, zullen we diep leren ademen, en zullen we ons vol kunnen eten en drinken, totdat we volledig verzadigd zijn. Dan zullen we een normaal christenleven kunnen leiden, en het normale gemeenteleven voortbrengen.

 

Witness Lee,

The Four Crucial Elements of the Bible — Christ, the Spirit, Life, and the Church.

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.