DE MENS ALS HET VAT

Schriftlezing:

Rom. 9:21, 23; Zach. 12:1; Gn. 2:7; Spr. 20:27

 

DE MYSTERIES IN DIT UNIVERSUM

 

Er zijn vele mysteries in dit universum. Als je dit niet gelooft, dan zou ik je een paar vragen willen stellen, die — volgens mijn mening —niemand kan beantwoorden. Wat is het doel van het universum? Wie is God? Wat is de mens? Wat ben jij?

 

Het mysterie van het universum

 

Het universum is een mysterie. De wetenschappers, de natuurkundigen en de grote filosofen kunnen ons niets over het doel van het universum vertellen. We zien weliswaar vele dingen in de hemel en op aarde, maar de reden waarom blijft een mysterie. Dit is van geslacht tot geslacht een mysterie gebleven.

 

Het mysterie van God

 

God is ongetwijfeld ook een groot mysterie. God bevindt Zich in het universum, maar er is niemand die Hem ooit heeft gezien en er is niemand die Hem kan verklaren. Niemand kan ons een volledige, grondige en absolute definitie van God geven.

 

Het mysterie van de mens

 

De mens is ook een mysterie. Niemand kan een volledige definitie van de mens geven. Wat is de mens? Waarom bevindt de mens zich hier? Je moet beseffen, dat je een mysterie bent. Als je me niet gelooft, dan wil ik je vragen hoeveel harten je hebt. Als je één zegt, dan heb je het bij het verkeerde eind. Je hebt meer dan één hart. De Bijbel zegt, dat het hart van de mens zó verdorven is, dat het ongeneeslijk is. Het hart van de mens is 'arglistig ... boven alles' (Jr. 17:9). Het is mogelijk dat een arts je onderzoekt en vertelt dat je een gezond hart hebt. Maar de Bijbel zegt, dat het hart verdorven is, omdat de Bijbel het psychologische hart bedoelt. Is het je inmiddels duidelijk, dat je twee harten hebt? Het ene is je fysieke hart, en het andere is je psychologische hart. Voor zover het je fysieke hart betreft, ben je wellicht gezond. Maar ten aanzien van je psychologische hart, is er sprake van verdorvenheid. Het ene hart is zichtbaar, fysiek, en het andere hart is onzichtbaar, psychologisch.

 

Je bent zo mysterieus. Zo heb je bijvoorbeeld een verstand, maar kun je me ook zeggen waar zich dit bevindt? Je zou kunnen zeggen, dat dit zich in je ziel bevindt. Maar wat is de ziel en waar is de ziel? En wat is het verschil tussen het verstand en de ziel? Dit is een mysterie. Wat is het gevoel en waar bevindt het gevoel zich? Je hebt een wil, maar waar bevindt deze zich? Het hart, het verstand, het gevoel, de wil, alsook de ziel en de geest van de mens zijn stuk voor stuk mysteries. Dit is de reden dat jij zo mysterieus bent. Ik ken jou niet en jij kent mij niet. Jij kent jezelf niet eens. Zo is niet alleen God een mysterie, maar jijzelf bent er ook een.

 

DE MENS IS GODS VAT

 

Nu moeten we zien wat het Woord over ons zegt. Het heilige Woord zegt duidelijk dat wij vaten zijn (Rom. 9:21, 23). Er zijn maar weinig christenen, die voldoende aandacht besteden aan het feit dat wij Gods vaten zijn. Christenen praten over het feit dat de mens Gods schepsel is of dat de mens Gods volk moet worden. Sommigen beroeren het hoogste punt en zeggen, dat de mens een kind van God kan worden. Maar Romeinen 9 zegt, dat de mens Gods vat is. Een vat is een container. Er is een verschil tussen een vat en een gebruiksvoorwerp of een instrument. Een vat wordt niet gebruikt om iets mee te doen, maar om iets te bevatten.

 

God verlangt niet van ons, dat wij iets voor Hem doen. Dat moeten wij eenvoudig vergeten. Wij zijn geschapen en bestemd om God te bevatten. Volgens menselijke voorstellingen moeten wij iets voor God doen. Zelfs in het christendom worden de mensen er voortdurend op gewezen dat zij iets voor God moeten doen, dat zij voor Hem moeten werken. Ik zeg niet dat dit verkeerd is, maar het is ver verwijderd van Gods centrale gedachte. We moeten beseffen, dat wij vaten zijn voor God. Strikt genomen heeft God geen behoefte aan ons werk. God heeft vaten nodig. Volgens Romeinen 9 is het Gods verlangen, dat wij vaten ter ere, vaten tot heerlijkheid en vaten der barmhartigheid zullen zijn — vaten die Hem bevatten. Broeders en zusters, jullie moet beseffen dat jullie vaten zijn voor God!

 

We leven vandaag in het tijdperk van wederopbouw. Het wederopbouwwerk van de Heer heeft ten doel, om deze nieuwe generatie terug te brengen tot Zijn voornemen. Het menselijke ras is voortdurend van Gods voornemen afgevallen. Nu, in deze eindtijd, zal de Heer het menselijke ras terugbrengen tot Zijn voornemen. Het is Gods voornemen, dat de mens Zijn vat zal zijn. In de Verenigde Staten proeft de jeugd momenteel van alle materiële dingen. Nadat zij van deze dingen genoten hebben, die door de menselijke cultuur zijn uitgevonden, hebben ze nog steeds niets. Er is sprake van een leegte, een vacuüm, in hun wezen. De reden is, dat zij geschapen zijn om Gods vaten te zijn. Alleen God kan je opvullen. Scholing, religie, de wetenschap, natuurkunde, het huwelijk en alle andere dingen die de menselijke cultuur te bieden heeft, kunnen de mens eenvoudig niet tevredenstellen. Niets kan de mens opvullen en tevredenstellen, dan God alleen. Dit is de eindtijd, het einde van alle eeuwen. God zal nu snel iets doen, om deze generatie tot Zijn voornemen terug te brengen.

 

Romeinen 9:21 toont aan, dat, toen God de mens schiep, Hij de mens als een vat formeerde. De mens is weliswaar een vat van klei, maar hij was voorbestemd om tot eer en heerlijkheid te zijn. Daarom zegt Paulus dat wij vaten tot eer en heerlijkheid zijn. We zijn uiteraard ook vaten van barmhartigheid (v. 23). God was ons barmhartig, omdat Hij ons voorbestemd had om Zijn vaten te zijn.

 

Een Coca-Cola fles is een vat dat gemaakt werd, om Coca-Cola te bevatten. De mens is geen Coca-Cola fles. De mens is een 'God-fles. De mens is een 'fles' van klei, maar deze fles is heel anders dan de Coca-Cola fles. Deze fles bevat iets wonderbaarlijks. Genesis 2:7 zegt, dat, toen God de mens schiep, Hij het lichaam van de mens formeerde uit het stof der aarde en de levensadem in de neus van de mens blies. Het Hebreeuwse woord voor adem in Genesis 2:7 is hetzelfde woord als geest in Spreuken 20:27, dat naar de ‘geest van de mens' verwijst. Dit bewijst, dat de levensadem die in de neus van de mens werd geblazen, de geest van de mens is. God blies de adem des levens in de mens, omdat de mens een geest nodig had om God te bevatten.

 

Een radio heeft een ontvanger om de radiogolven, die zich in de lucht bevinden, te kunnen ontvangen en weergeven. Het uiterlijke omhulsel is daartoe niet toereikend. De radio heeft daarvoor een ontvanger nodig. In ons binnenste bevindt zich ook een ontvanger en deze ontvanger is onze geest. De mens heeft een menselijke geest (Job 32:8).

 

Darwin zegt dat de mens van de apen afstamt. Dat is uiteraard onzin. Op het laatst, toen Darwin op zijn sterfbed lag, had hij berouw over zijn duivelse leer van evolutie. De mens is geen afstammeling van de apen. Een aap heeft geen geest, maar de mens wel.

 

Bijna alle christenen hebben Zacharia 12:1 over het hoofd gezien. Dit ene vers in de Bijbel, stelt de geest van de mens op één lijn met de hemel en de aarde. Daar staat, dat de Heer degene is die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. De hemel, de aarde en de geest van de mens zijn drie grote dingen. Besef je wel, dat er iets in je is, dat net zo belangrijk is als de hemel en de aarde? O, de hemel! O, de aarde! O, mijn geest! Ik heb een geest, die net zo belangrijk is als de hemel en de aarde!

 

Volgens Zacharia 12:1 lijkt het wel alsof God slechts drie belangrijke dingen heeft geschapen: de hemel, de aarde en de geest van de mens. Dit laat ons zien, dat alleen deze drie dingen van vitaal belang zijn in dit universum. De hemel is voor de aarde, de aarde is voor de mens en de mens heeft een geest voor God. Dit is zowel het doel als de betekenis van het universum. De hemel, met al de sterren en planeten, zijn voor de aarde. De aarde is niet voor de hemel, maar voor de mens. Zonder de aarde zou de mens niet kunnen bestaan. De aarde is precies de juiste omgeving voor ons om in te leven en het doel van ons bestaan te vervullen. De mens is niet voor een opleiding, voor kleren, voor voedsel, voor behuizing of voor vertier geschapen. De mens is alleen geschikt voor God. De mens is een 'God-fles, een vat dat gemaakt werd, om God te bevatten.

 

We moeten niet denken, dat we iets voor God moeten doen. In het gevallen christendom hebben we vele verkeerde indrukken opgedaan. Wij denken, dat we God moeten aanbidden en dienen, dat we iets voor Hem moeten doen, dat we Hem moeten verheerlijken en dat we tenslotte aardig, liefdevol en nederig moeten zijn. Ik wil je vragen dit alles te vergeten. Het ligt helemaal niet in Gods bedoeling, dat je je zo aardig en nederig gedraagt. God wil je namelijk vullen met Zichzelf.

 

Er is niemand die een Coca-Cola fles zou leren de Coca-Cola te aanbidden, te dienen of te behagen door het goede te doen. Als de Coca-Cola fles kon spreken, dan zou zij zeggen dat dit absolute onzin is. Zij zou zeggen: `Daarvoor ben ik niet gemaakt. Ik werd gemaakt, om gevuld te worden met Coca-Cola. Ik weet niet beter. Ik weet slechts één ding: Ik moet gevuld worden met Coca-Cola! Zolang ik leeg ben, ben ik niets! Maar wanneer ik gevuld ben met Coca-Cola, is alles in orde!' Hetzelfde geldt voor ons, wanneer we gevuld zijn met God. Wij zijn `God-flessen, die werden gemaakt om gevuld te zijn met God. Ik bekommer mij niet om nederigheid of trots. Ik bekommer mij slechts om één ding — ik moet gevuld worden met God! Ik ben een vat voor God! Het is mijn bestemming om God te bevatten!

 

Sommigen zouden willen argumenteren op basis van het feit dat er verzen in de Bijbel staan die zeggen dat wij de Heer moeten dienen. Daar stem ik mee in, maar wat denk je van Romeinen 9:21 en 23 waar staat dat wij vaten tot eer en heerlijkheid, alsook vaten van barmhartigheid zijn? En wat denk je van 2 Korintiërs 4:7 waar staat dat wij deze schat in aarde vaten hebben? In dit hoofdstuk leg ik niet de nadruk op het feit dat wij Gods dienaren of Gods kinderen zijn. Ik zou graag willen horen dat jij uitroept: 'Halleluja! Ik ben een vat voor de Heer! Ik ben een vat voor God. Is het soms noodzakelijk dat een vat neerknielt en aanbidt? Wij moeten met Christus gevuld worden, omdat wij Zijn vaten zijn.

 

Als 'God-flessen' hebben wij een 'God-ontvanger' nodig. God is Geest (Joh. 4:24). En omdat God Geest is, hebben wij een geest nodig om Hem te ontvangen. Alleen onze geest kan de Geest ontvangen. Alleen onze geest kan de Geest beroeren. En alleen onze geest kan de Geest bevatten. Daarom, schiep God de hemel en de aarde en vervolgens de mens met een geest.

 

Spreuken 20:27 vertelt ons, dat de geest van de mens de lamp van Jehova is. Vroeger was een lamp ook een vat. Het bevatte de olie, die uiteindelijk voor het licht zorgde. We hebben een menselijke geest en onze menselijke geest is een vat. Dit is Gods vat als de olie, die uiteindelijk voor het licht zorgt. Het christelijke leven is niet een zaak van uiterlijke werken, maar een zaak van innerlijk bevatten. Het is geen zaak van hoeveel we kunnen doen, maar een zaak van hoeveel olie we vandaag bevatten. We hebben een vat in ons binnenste. Dat is onze menselijke geest. De menselijke geest is de lamp van Jehova.

 

Vervolgens zegt Ezechiël, dat het vernieuwen van onze dode geest het eerste is wat God, in Zijn behoudenis, voor ons doet — Hij maakt onze geest tot een nieuwe geest. Eerst geeft Hij een nieuwe geest in ons binnenste en vervolgens deelt Hij Zijn eigen Geest, dat wil zeggen Zichzelf, in onze geest uit (36:26-27a). Verder zegt de Bijbel duidelijk: `De Here zij met uw geest' (2 Tim. 4:22). Wie is de Heer Jezus? Hij is God. Hij is de schat. 2 Korintiërs 4:7 zegt, dat wij deze schat in aarden vaten hebben. Nu kunnen wij stuk voor stuk uitroepen: 'Wij hebben deze schat in ons aarden vat. Ik ben weliswaar van klei, maar toch heb ik deze schat, omdat ik een geest in mijn binnenste heb als een ontvanger, waardoor ik de Heer Jezus heb ontvangen. Nu bevindt Hij Zich in mijn binnenste, Hij is mijn schat. Nu is het belangrijk dat je je geest oefent, om je schat te bevrijden en deze met anderen te delen.

 

Witness Lee,

The Living and Practical Way to Enjoy Christ, ch. 1

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.