GEESTELIJKE VOORUITGANG

Schriftlezing:
Lucas 14:26-27, 33

 

Toename van het goddelijke element in ons

 

Iedere christen behoort geestelijk vooruitgang te boeken, maar wat is geestelijke vooruitgang? Hoe kan iemand geestelijke vooruitgang boeken? Wat zijn de kenmerken van een christen die geestelijke vooruitgang geboekt heeft? Dit is een belangrijke vraag, die we hier slechts op beknopte wijze zullen behandelen. Volgens de Bijbel en de ervaring van de heiligen is geestelijke vooruitgang de toename van het goddelijke element in ons. God is Geest en als de Geest van God in ons woont, dan zijn we in de geest (Rom. 8:9). Geestelijke vooruitgang is dus de toename van het goddelijke element in ons. Stel nu eens dat – ten tijde van onze behoudenis – het goddelijke element uit honderd eenheden bestond. Indien we geestelijke vooruitgang geboekt zouden hebben, zou het goddelijke element in ons dus toegenomen moeten zijn. Als het goddelijke element in ons twee- of driehonderd eenheden zou zijn geworden, dan zou dat dus betekenen dat we geestelijke vooruitgang geboekt hebben.

 

In het begin, toen God de mens schiep, schiep Hij hem als een vat voor Zichzelf. Volgens Zijn eeuwige voornemen wil God zich namelijk in de mens uitdelen en Zichzelf met hem vermengen, opdat de mens vol van Hem zou zijn. De fout van Adam en Eva was, dat zij God geen toestemming gaven om dit plan te vervullen. Zij wendden zich van Hem af; wat betekent dat zij zich innerlijk niet aan God over wilden geven. Als iemand zich innerlijk niet aan God over wil geven, dan betekent dit, dat hij door iets anders in beslag genomen wordt. Toen Adam en Eva de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten, hadden zij geen aandacht voor Gods woord. Zij schonken veeleer aandacht aan de vrucht van deze boom, die goed was om te eten en begeerlijk om te zien. Bovendien kon de vrucht van die boom hun wijsheid geven. Deze dingen namen bij hen de plaats van God in, wat uiteindelijk in hun val resulteerde. Zolang er iets is – een gebeurtenis of een persoon – wat je in beslag neemt, heb je Gods aanwezigheid al verloren.

 

We moeten ons afvragen in welke toestand we ons op dit ogenblik bevinden. Hoeveel zaken, gebeurtenissen en mensen hebben ons vanaf de dag van onze behoudenis in beslag genomen en God van Zijn rechtmatige plaats beroofd? We moeten onszelf grondig onderzoeken. Lieve broeders en zusters, als Gods Geest onze innerlijke ogen opent, zullen we ontdekken dat er veel dingen in ons leven zijn, die beslag leggen op de plaats die uitsluitend aan God toebehoort.

 

Gods voornemen ten aanzien van de mens – een vat om Hem te bevatten

 

Een broeder zei eens, dat het hart van de mens op kauwgom lijkt; het blijft overal aan vastplakken waarmee het in aanraking komt, of dat nu een kledingstuk of een tafel is. Soms zitten we vast aan een geriefelijk leven of aan persoonlijke ambities. Als we eenmaal ergens aan vastzitten dan hebben we God eigenlijk niet meer echt lief. We kunnen niet alleen vastzitten aan hetgeen we bezitten, maar ook aan hetgeen we niet bezitten. We kunnen vastzitten aan ons probleem, onze fantasie of aan onze ijdelheid. Het doet er dus niet toe waar we precies aan vastzitten, zolang er iets is wat in ons hart de plaats van God inneemt, zullen we zeker ten val komen. Wanneer Gods plaats, in ons hart, onrechtmatig in bezit genomen wordt, hebben we reeds gefaald. Stel nu eens dat iemand tien jaar geleden gered werd en dat hij de eerste vijf jaar als een voorbeeldig christen leefde. Maar in de laatste vijf jaar werd Gods plaats, in zijn hart, door iets anders in beslag genomen, waardoor hij uiteindelijk ten val kwam. Ofschoon hij de samenkomsten bleef bezoeken, bleef bidden en God bleef dienen, was hij innerlijk reeds gevallen. Broeders en zusters, God schiep de mens met het doel, dat hij God – als een vat – zou bevatten. Maar zolang wij door iets anders dan God zelf in beslag genomen worden en zolang wij deze plaats niet aan God afstaan, zijn wij reeds gevallen.

 

Zo zou een broeder tegen een andere broeder kunnen zeggen, dat deze teveel van zijn zoon houdt en dat deze zoon dus eigenlijk de plaats van God inneemt. De zoon van de eerste broeder neemt de plaats van God niet in, omdat deze broeder niet zoveel van zijn zoon houdt. In feite zijn beide broeders fout, want als de eerste broeder wel veel van zijn zoon zou houden, zou deze evengoed de plaats van God in kunnen nemen. Het kan dus heel goed zijn, dat je God niet liefhebt, omdat je teveel van je zoon houdt, maar het kan ook zo zijn dat je God niet liefhebt, omdat je niet genoeg van je zoon houdt. Wat wel of niet de plaats van God inneemt, wordt beoordeeld naar de mate waarin je God liefhebt.

 

Om deze reden is het heel gemakkelijk om er achter te komen wat geestelijke vooruitgang betekent alsook de wegen en middelen te kennen, die ervoor nodig zijn. We hebben inmiddels het positieve aspect van geestelijke vooruitgang bekeken, namelijk de toename van het goddelijke element in ons. Vervolgens zullen we het negatieve aspect van geestelijke vooruitgang bezien. Het negatieve aspect van geestelijke vooruitgang is, dat we bepaalde dingen uit ons wezen moeten verwijderen. Zo gauw we met bepaalde dingen in ons wezen afrekenen, zullen we geestelijke vooruitgang boeken.

 

Geestelijke vooruitgang door toename en vermindering

 

Veronderstel nu eens, dat iemand abnormaal veel praat. Elke keer wanneer je hem ontmoet, praat hij zonder ophouden – zijn mond staat geen ogenblik stil. Als deze man geestelijke vooruitgang wil boeken, zal hij eerst met zijn praatzucht af moeten rekenen. Echte vooruitgang zal hij pas ervaren, wanneer zijn praatzucht verdwenen is. Geestelijke vooruitgang is enerzijds de toename van het goddelijke element in ons, maar het is anderzijds ook de verwijdering van alles wat niets met God te maken heeft. We moeten dus niet denken, dat we vooruitgang kunnen boeken door uitsluitend naar samenkomsten te gaan, naar een boodschap te luisteren of een boodschap te begrijpen. Geestelijke vooruitgang heeft namelijk niet alleen met vermeerdering, maar ook met vermindering te maken. Als we acht á tien boodschappen gehoord hebben, betekent dit nog niet dat we vooruitgang geboekt hebben – het kan namelijk evenzeer een belemmering zijn. Geestelijke vooruitgang is enerzijds een vermeerdering van het goddelijke element in ons en anderzijds een verwijdering van alles – uit ons wezen – wat niet van God afkomstig is. Broeders en zusters, is geestelijke vooruitgang soms het luisteren naar een aantal boodschappen? Nee, wanneer we naar een boodschap luisteren en deze boodschap tot onze geest doordringt, betekent dit nog niet dat we geestelijke vooruitgang geboekt hebben. Pas wanneer de negatieve dingen uit ons wezen verwijderd worden en het goddelijke element aan ons wezen toegevoegd wordt, kunnen we van geestelijke vooruitgang spreken.

 

Ten tijde van hun behoudenis worden de meeste christenen van het vermaak van de zonde bevrijd. Toch is het niet voldoende om van de zonde bevrijd te zijn. Geestelijke vooruitgang betekent vrijheid van alles wat de plaats van God inneemt. Broeders en zusters, we moeten niet alleen rein zijn, maar ook slechts één doel voor ogen hebben. We moeten door niets anders in beslag genomen worden, dan door God zelf. Wanneer God op deze wijze in ons werkt en al het goddeloze uit ons wezen wegdoet, zullen we geestelijke vooruitgang boeken. We moeten ons dus voortdurend afvragen of er dingen in ons leven zijn die we moeten verwijderen. We moeten namelijk niet vergeten, dat, wanneer er niets uit ons leven verwijderd wordt, we ook geen geestelijke vooruitgang zullen boeken. Als er een maand lang of een jaar lang niets uit ons leven verwijderd werd, dan hebben we in die maand of in dat jaar ook geen geestelijke vooruitgang geboekt. Broeders en zusters, het positieve aspect van geestelijke vooruitgang is de toename van het goddelijke element in ons, terwijl het negatieve aspect betrekking heeft op de vermindering van ons zelf. Een christen die geestelijke vorderingen maakt, is iemand wiens zelf elke dag minder wordt.

 

Vandaag ziet hij bijvoorbeeld in dat er in hem geen plaats voor ijdelheid mag zijn – zo wordt hij al minder. Twee dagen later ziet hij in, dat er in hem geen plaats voor trots mag zijn – zo wordt hij dus weer wat minder. Na vijf dagen kan hij tot het inzicht komen dat er voor roddelen geen plaats in hem mag zijn en zo wordt hij weer wat minder. Na zeven dagen komt hij tot het inzicht dat er geen ongeduld meer in hem mag zijn – zo wordt hij nog minder. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om van hun liefde voor geld af te komen. Anderen hebben er weer moeite mee om hun gemakzucht kwijt te raken. Met sommige dingen kan slechts beetje bij beetje afgerekend worden. Het kan soms wel tien jaar duren voordat iets helemaal verdwenen is. Dit afleggen van negatieve dingen is een soort van sterven. Sterven ten aanzien van geld betekent dat je geld niet meer het belangrijkste vindt; sterven ten aanzien van je driftigheid betekent dat je niet meer driftig wilt zijn. Enerzijds betekent geestelijke vooruitgang de toename van het goddelijke element in ons. Anderzijds betekent geestelijke vooruitgang dat we met vele negatieve dingen in ons wezen – stukje bij beetje – afrekenen.

 

Hoe kunnen we met deze negatieve dingen in ons wezen afrekenen? Ten eerste wordt dit mogelijk gemaakt door de werking van Gods liefde in de gelovigen. Als iemand beheerst wordt door Gods liefde, dan zal hij zijn hart tot God wenden en de Geest van God zodoende de gelegenheid geven om in hem te werken. Op deze wijze zal hij verlicht worden en inzicht verkrijgen. Zodra iemand inzicht heeft, kan de Heilige Geest Zijn werk grondiger ten uitvoer brengen. Dan zal de gelovige de Heilige Geest gehoorzamen, die op Zijn beurt alle negatieve dingen stukje bij beetje uit hem zal verwijderen. Op een dag zal Gods liefde ook jou op onverklaarbare wijze beheersen en je hart tot God wenden. Dan zul je zeggen: "Heer, ik houd van U". Dan zal de Heilige Geest je verlichten en zul je inzicht verkrijgen. Zodra je iets ziet, kan de Heilige Geest Zijn werk in jou grondiger ten uitvoer brengen. Op deze wijze leer je de Heilige Geest gehoorzamen. Deze gehoorzaamheid heeft tot gevolg dat er iets uit je wezen verdwijnt. De mate waarin er iets uit je wezen verdwijnt, is tevens de mate van je geestelijke vooruitgang. De Heer zei eens tot Zijn discipelen: "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn" (Lc. 14:33). Sommige mensen doen afstand van alles wat zij bezitten om het kort daarna weer terug te nemen. Maar toen de Here Jezus hierover sprak, bedoelde Hij dat de Heilige Geest dit in iemand moest bewerken.

 

Alleen de Heilige Geest kan het werk van het kruis in ons verwezenlijken. Op deze wijze zal er iets in ons sterven. Hoe is dit mogelijk? Zolang ons hart open staat voor God, zal de Heilige Geest het werk van het kruis op ons toe kunnen passen. Aan het kruis heeft de Here Jezus al het negatieve reeds beëindigd. Hoezeer de Heilige Geest deze werkelijkheid in ons kan werken, is afhankelijk van de mate waarin ons hart zich tot God wendt.

 

Ik herhaal nogmaals dat de toename van het goddelijke element de positieve zijde van de geestelijke vooruitgang en dat de verwijdering van alles wat de plaats van God inneemt, de negatieve zijde van de geestelijke vooruitgang vertegenwoordigt. De mate waarin iets verwijderd wordt, is afhankelijk van de mate waarin ons hart zich tot God wendt. We hopen dan ook, dat er dagelijks iets uit ons wezen weggenomen zal worden. Op deze wijze sterven wij dagelijks. Indien we niet merken dat er iets uit ons wezen verdwijnt, dan betekent dit dat we geen geestelijke vooruitgang geboekt hebben.

 

Watchman Nee

Spiritual Progress

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.