GODS ECONOMIE EN UITDELING (2)

 

GODS UITDELING - 
DRIE LAGEN TEN AANZIEN VAN DE GODDELIJKE OPENBARING

 

Met betrekking tot de goddelijke openbaring in de Bijbel zijn er drie lagen. De eerste laag is Gods evangelie en behoudenis, de tweede is Gods zegening en begunstiging, en de derde is Gods economie en uitdeling. Voordat iemand in de Heer gelooft, is hij dood in overtredingen en zonden. Verder leeft hij volgens de begeerten van het vlees, en doet hij de wil van het vlees en de gedachten (Ef. 2:1-3). Zodra hij het evangelie hoort en Gods behoudenis ontvangt, wordt hij levend gemaakt en gaat hij de eerste laag van de goddelijke openbaring binnen. Later is het mogelijk, dat hij Gods zegening en begunstiging ervaart en zodoende de tweede laag van de goddelijke openharing binnengaat. Misschien, na geruime tijd, begint hij te beseffen dat zijn ervaring eenvoudig te laag is. Ikzelf had deze ervaring ook. Geruime tijd nadat ik de Heer begon te dienen, besefte ik dat er nog een derde laag was, namelijk Gods economie en Gods uitdeling. Deze laag houdt geen verband met behoudenis, zegening of vrede. Deze laag staat in verband met Gods economie en uitdeling. God is de unieke adellijke Persoon in het universum. Kan zo’n groot en adellijk Persoon doelloos zijn? Heeft God ons zondaren gered, om ons vrolijk en vredig te maken, zodat we ons goed zouden gedragen en op een dag door paarlen poorten naar de hemel zouden gaan, gouden straten zouden bewandelen en eeuwige gelukzaligheid zouden beleven?

 

Zelfs al zouden we de hele wereld voor de Heer in de steek laten, als we Gods economie en uitdeling niet hebben gezien, zal Hij ons op een gegeven ogenblik toch vragen: ‘Waarom wil je Me eigenlijk hebben?' Misschien zullen we Hem antwoorden, dat we Hem willen hebben, omdat we van Hem willen genieten. Als we echter in de eerste twee lagen blijven, zullen wij wellicht van Hem kunnen genieten, maar dan kan Hij Zijn genot niet verkrijgen. Als we in die eerste twee lagen blijven steken – zelfs al hebben we de Heer lief, genieten we van Hem, worden we elke morgen opgewekt, en overwinnen we elke dag, en zelfs al hebben we de gemeente lief en zijn we volkomen voor de gemeente – zullen we, wanneer het erop aankomt, blootgesteld worden, en zal het blijken dat we slechts voor onszelf zijn, en niet voor de Heer en Zijn gemeente. Als we eenmaal Gods economie en uitdeling zien, zullen we ons niet langer om onze eigen verworvenheden bekommeren. Gods economie is niet voor onze verworvenheden, maar voor ons, de uitverkorenen en wedergeborenen, om gevuld te worden met de Geest, tot op het punt dat de Heer alles voor ons is. Op deze manier kunnen we bevrijd worden van de oude mens en kunnen we met al de heiligen opgebouwd worden tot Gods woning. Dit houdt verband met Gods woning, en niet met onze persoonlijke voor- en nadelen. In de gemeente moeten we niet alleen het onderscheid kennen, maar ook het inzicht hebben ten aanzien van Gods economie en Gods uitdeling. Je moet eenvoudig niet luisteren naar kletspraat over goed en kwaad. Alle kletspraat over goed en kwaad is gebaseerd op persoonlijke winst en verlies. Datgene wat in iemands voordeel is, zal door hem als goed bestempeld worden, terwijl datgene wat in zijn nadeel is door hem als verkeerd bestempeld wordt. Dit is verschrikkelijk!

 

HET IS NIET EEN ZAAK VAN GOED EN KWAAD,
MAAR EEN ZAAK VAN GODS ECONOMIE EN UITDELING

 

Nu is het belangrijk, dat we Gods economie en uitdeling zien. Wat is het doel van Gods economie? Het doel van Gods economie is een collectieve uitdrukking. Om deze reden schiep God de mens, in het Oude Testament, naar Zijn beeld en gelijkenis (Gn. 1:26), zodat Hij Zichzelf in de mens kon uitdelen en zijn leven kon zijn. Op deze manier kon de mens één met Hem zijn, om Hem tot uitdrukking te brengen en te vertegenwoordigen. In Genesis zien we dat God eerst één persoon verwierf, namelijk Jakob. Zodra God Jakob onder handen genomen en getransformeerd had, werd Jakob Gods Israël. Tegen het einde van Exodus had God de nakomelingen van Jakob verworven als het volk Israël, terwijl de tabernakel opgericht werd als Gods mobiele woning op aarde, voor de uitdrukking van Zijn heerlijkheid. Ten tijde van David en Salomo werd de tempel gebouwd als Gods permanente en vergrote woning op aarde, om Zijn heerlijkheid op aarde volkomen tot uitdrukking te brengen. Later, vanwege de afvalligheid van de Israëlieten, werd de tempel vernietigd. Aan het einde van het Oude Testament werd de tempel herbouwd, en bleef hij Gods woning op aarde, voor de uitdrukking van Zijn heerlijkheid. Dit duurde voort tot aan het begin van het Nieuwe Testament.

 

In het Nieuwe Testament kwam de Heer Jezus, die God Zelf is, als een mens, om Gods tabernakel op aarde te zijn. Zo kon God op aarde wonen en Zichzelf tot uitdrukking brengen (Joh. 1:14, 18). Drieëndertig en een half jaar leidde de Heer Jezus een menselijk leven. Daarna stierf Hij en stond Hij vervolgens weer op, om de leven-gevende Geest te worden en Zich in Zijn gelovigen uit te delen (Joh. 20:22). Deze tabernakel werd vergroot om de gemeente te worden – Gods woning op aarde voor Zijn complete uitdrukking. Tenslotte, laat de Heer ons zien, dat het Nieuwe Jeruzalem de voleinding van Christus en de gemeente is. Als zodanig zal het Gods tabernakel en de tempel voor de heiligen zijn tot in eeuwigheid (Op. 21:3, 22). Het Nieuwe Jeruzalem zal de eeuwige en collectieve uitdrukking van God zijn.

 

Dit is waar God naar verlangt. Dit is de reden waarom God ons redt. Dit is de reden waarom Hij ons wedergeboren doet worden, waarom Hij ons transformeert, waarom Hij ons geestelijk maakt en ons ertoe brengt Hem te zoeken. We worden niet gered, wedergeboren, getransformeerd, geestelijk, of zoekend voor onszelf. Dit vindt plaats, opdat we bevrijd mogen worden van het natuurlijke leven en het zelf, zodat we met al de heiligen opgebouwd mogen worden tot Gods woonstede. Dit is Gods economie en uitdeling. Het is dus niet een zaak van goed of kwaad, winst of verlies.

 

Als het een zaak van goed of kwaad geweest zou zijn, dan zou zelfs Paulus door de Korintiërs veroordeeld kunnen worden. Zij beschuldigden Paulus ervan 'sluw' te zijn, om hen 'met list te vangen. Ze zeiden dat hij zich vrijwaarde door Titus te zenden, om een collecte voor de arme joodse heiligen te houden (2 Kor. 12:16). Maar Paulus zei, dat hij zichzelf niet zou onderzoeken met behulp van de maatstaf van goed en kwaad. Hij zei dat hij zich van niets bewust was, hoewel hij daardoor niet gerechtvaardigd was. Hij zou niets veroordelen vóór de tijd was gekomen. Hij zou wachten op de komst van de Heer, die alles wat verborgen is aan het licht zal brengen en die de overleggingen van de harten openbaar zal maken. Dan zal ieder zijn lof ontvangen van God (1 Kor. 4:3-5). Paulus gaf er niet om, dat anderen hem veroordeelden als zijnde goed of kwaad; hij was iemand die voor Gods economie leefde. Hij heeft zijn hele leven geleden, en is uiteindelijk als een martelaar gestorven. In Kolossenzen 1:24 zei hij: `Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, dat is de gemeente' (Herziene Voorhoeve-uitgave).

 

Toen de Heer Jezus op aarde was, werd Hij ook veroordeeld en bekritiseerd. De farizeeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden hebben hem vaak bekritiseerd. Het maakte niet uit wat de Heer Jezus deed, en het maakte niet uit waar Hij naar toe ging – zij hadden er altijd wel iets op aan te merken. Naar hun idee deed de Heer Jezus alles fout, en waren zij degenen die het altijd bij het rechte eind hadden. Daarom moeten we het vandaag in de gemeente niet over goed of kwaad hebben. Veeleer moeten we weten wat Gods economie en wat Zijn uitdeling is. Zelfs het feit dat wij de nieuwe weg nemen, moet een doel hebben. En dit doel is Gods economie. We moeten niet slechts naar geestelijkheid streven. We moeten naar geestelijkheid streven ter wille van Gods economie. Wanneer we dat doen, dan zullen we werkelijk bevrijd worden van goed en kwaad, en van enig persoonlijk winstbejag of verlies.

 

Witness Lee,

The Economy and Dispensing of God

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende