GODS ECONOMIE EN UITDELING (3)

 

GODS UITDELING IS VOOR ZIJN ECONOMIE

 

Gods economie, dat wil zeggen, Zijn plan, Zijn bedeling, is Zijn voornemen (Ef. 1:10; 3:9). Gods uitdeling, dat wil zeggen, Zijn verdeling, Zijn distributie, is een middel, om Zijn economie ten uitvoer te brengen. Met andere woorden, om Zichzelf in de mens te werken, moest Hij het middel van de uitdeling ter hand nemen. Vandaar, dat Gods uitdeling voor Zijn economie is.

 

Om God Zelf in de mens uit te delen

De eerste stap — Hij werd vlees

 

Om Zichzelf in de mens te kunnen uitdelen, was de eerste stap die God moest ondernemen de stap van de vleeswording, om een mens te zijn (Joh. 1:14). Toen Hij in het vlees was, was Hij enerzijds het Lam Gods, dat de zonde van de mens wegnam (Joh. 1:29). Anderzijds was Hij de koperen slang, die in de gelijkenis van het vlees der zonde gekomen was (Rom. 8:3). Als de koperen slang, had Hij slechts de vorm van een slang, en niet het gif. Terwijl de Heer in het vlees was, werd Hij aan het kruis verhoogd om satan, de oude slang, te vernietigen (Joh. 3:14; 12:31). Bovendien was Hij de tarwekorrel, die in de aarde viel en stierf. Door Zijn dood bevrijdde Hij Gods leven (Joh. 12:24).

 

De tweede stap — Hij werd de leven-gevende Geest

 

De tweede stap die God ondernam, om Zichzelf in de mens uit te delen was, dat Hij de leven-gevende Geest werd. (1 Kor. 15:45b). In beide stappen is er sprake van een 'werd’. Eerst werd de Heer vlees, en vervolgens werd Hij de leven-gevende Geest. Zijn vleeswording was voor de voltooiing van de verlossing en de bevrijding van het goddelijke leven. Het feit dat Hij de leven-gevende Geest werd, was voor de uitdeling van Zichzelf als de Geest in de mens, om diens leven te zijn.

 

In opstanding werd Christus de leven-gevende Geest (1 Kor. 15:45). Als zo'n Geest kan Hij ontvangen worden door een ieder, die in Hem gelooft. Zodra we in Hem geloven, komt de Geest des levens in opstanding bij ons binnen, en wel in onze geest (Rom. 8:16). Zijn Geest blijft vervolgens in onze geest (Rom. 8:11).

 

Wedergeboorte, transformatie en verheerlijking van de gelovigen

 

Ten eerste, heeft Christus, als de leven-gevende Geest, onze geest wedergeboren doen worden (Joh. 3:5-6). Zo ontvangen we, behalve ons natuurlijke leven, bovendien het eeuwige leven van God, als de nieuwe bron en het nieuwe element van de nieuwe mens. Vervolgens verspreid Christus Zich, als de leven-gevende Geest, van onze geest naar onze ziel, om deze te transformeren. Als we nu ons verstand, het belangrijkste deel van onze ziel, op de geest zetten, en met de werking van de Here Geest in ons meewerken, dan zal ons verstand vernieuwd worden (Rom. 12:2). Zodra ons verstand is vernieuwd, zullen de andere delen van onze ziel, namelijk onze wil en ons gevoel, automatisch ook vernieuwd zijn. Op deze manier zullen Gods leven en natuur aan ons toegevoegd worden, en zullen wij op een metabolische wijze getransformeerd worden naar Zijn beeld, om Hem tot uitdrukking te brengen (2 Kor. 3:17, 18). Uiteindelijk, zal Hij onze lichamen transfigureren, zodat onze lichamen verlost mogen worden, om in Zijn heerlijkheid binnen te gaan. Dan zal ons hele wezen – in elk opzicht – aan Hem gelijk zijn (Rom. 8:17, 23; Fil. 3:21; 1 Joh. 3:2). Dit is de voleinding van Gods behoudenis. Volgens Zijn behoudenis brengt God eerst de wedergeboorte van onze geest teweeg. Vervolgens transformeert Hij onze ziel. En uiteindelijk zal Hij onze lichamen transfigureren, zodat elk van onze drie delen verzadigd zullen zijn met de Geest en dat wij tenslotte, in elk opzicht, aan Christus gelijk zullen zijn. Deze stappen maken stuk voor stuk deel uit van de goddelijke uitdeling in ons.

 

DE ERVARING VAN DE GELOVIGE TEN AANZIEN VAN GODS UITDELING

 

De uitdeling van de goddelijke Drie-eenheid wordt
de wet van de Geest des levens in de gelovigen

 

De door een proces gegane Drie-enige God, die Zichzelf in ons uitdeelde, is Zelf de wet van de Geest des levens geworden (Rom. 8:2). Deze wet van de Geest des levens is het automatische en spontane vermogen van de Drie-enige God als het leven in de gelovigen. In de natuur bevinden zich fysieke wetten. Bovendien heeft elk leven zijn eigen wet. Een wet is een natuurlijke kracht met bepaalde neigingen en activiteiten. Als levende wezens bestaan ook wij door middel van specifieke wetten. Zo ademen wij bijvoorbeeld, omdat we levend zijn. Ons ademen is geen bewuste activiteit. Veeleer is er een wet die ons ademen vastlegt. Het is een onbewuste wet, die spontaan in ons lichaam werkt. Zolang we leven hebben, zal de wet van dit leven ons in staat stellen om te ademen. Zo kunnen we ook de spijsvertering als voorbeeld nemen. Nadat we gegeten hebben, hoeven we geen bewust besluit te nemen, om het voedsel te verteren. De spijsvertering is een wet. Zodra we voedsel tot ons nemen, zal er een biologische wet beginnen te functioneren, die dit voedsel zal verteren.

 

Prijs de Heer, er is een andere wet in ons gelegd. Deze wet is de Drie-enige God als de wet van de Geest des levens. De door een proces gegane Drie-enige God is in ons gekomen. Nu werkt Hij in ons volgens een wet, en niet op basis van activiteiten. Vandaag is Hij een wet, die in ons werkt. Hij werkt niet alleen in ons als de Almachtige God, maar als een wet die ons transformeert. Vandaag is het zo belangrijk, dat wij leren samenwerken met de levens functie van de Drie-enige God in onze geest.

 

De ervaring van de gelovigen van
de uitdeling van de goddelijke Drie-eenheid

 

Onze ervaring van de uitdeling van de goddelijke Drie-eenheid, begint bij de wedergeboorte van onze geest. Door de wedergeboorte wordt onze geest 'leven' (Rom. 8:10). Dan wordt onze ervaring voortgezet, door ons verstand op de geest te zetten. Zo wordt ook het verstand van onze ziel 'leven' (Rom. 8:6b). Vervolgens doden wij de werkingen van het lichaam door de inwonende Geest, waardoor zelfs ons sterfelijke lichaam 'leven' wordt (Rom. 8:11, 13). Bovendien wandelen we uitsluitend volgens de geest (Rom. 8:4). Op deze manier zal ons hele wezen verzadigd worden met de Geest, en zullen wij de uitdeling van de goddelijke Drie-eenheid ten volle ervaren in ons driedelige vat. Dan zullen we dagelijks de toename van de Drie-enige God in ons ervaren. Dit is de groei in het leven, die voortduurt, totdat we volwassen zijn in dit leven. Dan zullen we tenslotte al de zegeningen van Gods aanwezigheid kunnen genieten.

 

Witness Lee,

The Economy and Dispensing of God

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende