CHRISTUS DE VOLMAAKTE MENS

Schriftlezing:

Matt. 1:18, 20; Luc. 1:35; Joh. 1:14; 1 Tim. 3:16; Rom. 8:3; Joh. 3:14; Num. 21:8-9; 2 Cor. 5:21; 1 Cor. 15:45b, 47b; Jes. 53:2-3; Col. 1:15; Joh. 1:29; Gen. 3:15; Heb. 2:14; Joh. 12:31; Gen. 12:3; Gal. 3:14, 16; 2 Sam. 7:12-13; Matt. 1:1; 16:18-19; 1:21; Luc. 2:11; Matt. 16:16a; Col. 1:20; Heb. 2:9; Efe. 2:14-15; Joh. 12:24

 

Indien wij Christus willen ervaren, moeten wij eerst een openbaring van Zijn persoon ontvangen. We moeten de twee belangrijkste aspecten van Zijn persoon zien. Het eerste aspect is: Hij is de volkomen God. En het tweede aspect is: Hij is de volmaakte mens. Christus is zowel de volkomen God als de volmaakte mens. In het kort, Hij is zowel God als mens. We hebben een wonderbaarlijke Christus. Hij is niet alleen wonderbaarlijk als de volkomen God, maar Hij is ook wonderbaarlijk als de volmaakte mens.

 

Ontvangen door de Heilige Geest in een menselijke maagd

 

Deze volmaakte mens, Christus, werd door de Heilige Geest in een menselijke maagd ontvangen (Matt. 1:18,20; Luc. 1:35). De ontvangenis van een persoon is de samenstelling van die persoon. Christus werd samengesteld door de Heilige Geest in een menselijke maagd. Zoals we in de vorige boodschap al zagen, is de Heilige Geest de Drie-enige God. Wanneer we ook maar één van de drie beroeren - de Vader, de Zoon of de Geest – beroeren we de Drie-enige God. Zowel Mattheus 1:18 en 20 als Lucas 1:35 vertellen ons dat Christus door de Heilige Geest werd ontvangen. Dit betekent dat Christus in wezen door de Drie-enige God werd ontvangen. Hij werd door de Heilige Geest ontvangen, maar nochtans in een menselijke maagd. Het woord "Heilig" verwijst naar de Geest en duidt op de volkomen God en het woord "menselijk" verwijst naar de mensheid, omdat een maagd deel uitmaakt van de mensheid. Dit betekent dat Christus door de volkomen God in de mensheid werd ontvangen.

 

Er waren twee essenties in de ontvangenis van Christus – de essentie van God en de essentie van de mens. Enerzijds werd Christus door de Drie-enige God verwekt. Dit impliceert de essentie van God. Anderzijds werd Hij uit een menselijke maagd geboren. Dit impliceert de essentie van de mens. Christus is derhalve samengesteld uit de essentie van God en de essentie van de mens. Nog nooit was er een mens zoals Hij. Christus is de enige die door God in de mensheid werd verwekt.

 

Geboren als een Godmens met de goddelijke natuur en de menselijke natuur

 

Omdat Christus in Zijn ontvangenis uit God en de mens werd samengesteld, werd Hij als een Godmens geboren. Iemand die met bepaalde elementen wordt verwekt, zal als een compositie van die elementen geboren worden. Omdat Christus zowel door God als door de mens werd verwekt, werd Hij als een Godmens geboren. Dit betekent dat Hij én God én mens is. Hij is zowel de volkomen God als de volmaakte mens.

 

In de vier evangeliën kunnen we de wonderbaarlijke en mysterieuze God in Christus zien. En toch kunnen we in dezelfde Christus ook een heel gewoon mens ontdekken. Hij is niets minder dan God en Hij is tevens niets minder dan een waarachtig mens. Het leven dat Hij leefde, was het leven van een mens. Hij wandelde, Hij werkte, Hij sprak met mensen en Hij at en dronk als een mens. Terwijl Hij als een mens leefde, leefde Hij tevens God. God werd in Zijn menselijke leven uitgedrukt en toch – terwijl Hij God uitdrukte – was Hij een waarachtig mens. Dit was de reden waarom veel mensen, die het leven van Christus op deze aarde beschouwden, zeiden: "Wie is deze mens?" Deze mens is niet eenvoudig. Hij is zowel God als mens. In Hem, in deze ene persoon, zien wij zowel God als mens. Dit is geweldig! Heb je ooit wel eens zo'n mens gezien? Ik ben nu al bijna zestig jaar lang een christen. Enerzijds kan ik niet ontkennen dat ik Christus gezien heb, omdat ik een openbaring heb ontvangen omtrent Zijn persoon. Maar als je mij vragen stelt over de kleur van Zijn ogen of de lengte van Zijn haar, zal ik je moeten zeggen dat ik Hem nog nooit op deze wijze heb gezien. Hij is een wonderbaarlijk persoon. Ofschoon niemand Hem kan zien, is Hij toch zo wezenlijk en waarachtig. We kunnen Hem dagelijks beroeren en van Hem genieten. Hij is wonderbaarlijk, omdat Hij zowel God als mens is.

 

De vleesgeworden God

 

Christus is ook de vleesgeworden God. Johannes 1:14 zegt dat het Woord dat God was (Joh. 1:1) vervolgens vlees werd. Christus was God die in het vlees geopenbaard werd (1 Tim. 3:16). Maar er is een groot verschil tussen God en het vlees. God is wonderbaarlijk en voortreffelijk, maar in het vlees woont niets goeds (Rom. 7:18). Juist omdat het vlees zo lastig is, heb ik het zo vaak gehaat. Ofschoon er niets goeds in het vlees woont, is Christus desondanks de vleesgeworden God.

 

Naar de gelijkenis van het vlees der zonde

 

Christus was werkelijk de vleesgeworden God, maar Hij was slechts naar de gelijkenis van het vlees der zonde (Rom. 8:3). Toen Hij op deze aarde wandelde, was Hij naar dezelfde gelijkenis als de gehele mensheid. Uiterlijk gezien, naar Zijn gelijkenis, was Hij net als alle andere mensen in het vlees. Maar in werkelijkheid was Hij niet het vlees. God beval Mozes in Numeri 21:8-9 een koperen slang op te heffen. Deze koperen slang had weliswaar de vorm van een slang, maar niet het gif en de natuur van een slang. In Johannes 3:14 zei Jezus. "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden." Hij moest als de koperen slang aan het kruis verheven worden, om satan, de oude slang met zijn zondige natuur, te veroordelen. Dit is zeer mysterieus. Het gaat ons verstand ver te boven.

 

In Zijn kruisiging werd Christus getypeerd door een koperen slang. Toen Hij werd gekruisigd, was Hij in Gods ogen net als die slang. Hij was een slang naar Zijn gelijkenis en vorm – maar niet volgens Zijn natuur. Vele christenen weten dat Christus het Lam Gods is, maar zeer weinigen weten dat Christus ook de koperen slang was. Het is mogelijk dat we het Lam Gods waarderen, terwijl we over Christus als de koperen slang niets willen horen. Ofschoon Johannes 1:29 zegt dat Jezus het Lam Gods is, zegt Johannes 3:14 toch ook duidelijk dat Christus door de koperen slang getypeerd werd. In hetzelfde Evangelie wordt ons verteld dat Christus zowel het Lam Gods als de koperen slang is. Hij was het Lam Gods om onze zonde weg te nemen en om zodoende het probleem van onze zonde op te lossen. Hij was tevens de koperen slang om met de oude slang, satan, af te rekenen. Wij hebben deze twee grote problemen – zonde en satan. Als het Lam Gods nam Christus onze zonde weg. Als de koperen slang vernietigde Christus de oude slang (Heb. 2:14). We moeten allen zeggen: "Halleluja! Onze zonde werd weggenomen en satan is: vernietigd!" Christus had de vorm van een slang om satan te vernietigen, d.w.z. Hij had de gelijkenis van het vlees der zonde en in dit vlees veroordeelde en vernietigde Hij satan.

 

Voor ons tot zonde gemaakt

 

Christus werd voor ons tot zonde gemaakt. Je zou kunnen zeggen: "Zeg dit alsjeblieft niet. Zeg niet dat Christus tot zonde werd gemaakt." Paulus vertelt ons echter in 2 Corinthiërs 5:21 dat God Christus voor ons tot zonde maakte. Toen Christus aan het kruis hing, was Hij zonde in Gods ogen. Aan het kruis maakte God Hem voor ons tot zonde. Christus droeg niet alleen onze zonden aan het kruis, maar Hijzelf werd voor ons tot zonde gemaakt. Door een mens in het vlees te worden, werd Hij voor ons tot zonde gemaakt. Elke mens in het vlees is zonde. Als je mij zou vragen: "Broeder, wat ben jij?" Zal ik je moeten antwoorden: "Ik ben niets dan zonde." Wat zijn wij? Wij zijn niets dan zonde. Wij zijn niet slechts zondaars – wij zijn zonde. Je zou kunnen denken dat je een vriendelijk en nederig persoon bent, maar in werkelijkheid ben je niets dan zonde. Wij zijn niet slechts zondaars, wij zijn de zonde zelf.

 

Het feit dat Christus vlees werd, betekent dat Hij zonde werd. Hij werd zonde voor ons om de zonde op deze wijze te veroordelen. Romeinen 8:3 zegt: "God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees." Toen Christus werd gekruisigd, werd de zonde veroordeeld. Toen Hij als zonde werd gekruisigd, werd de zonde gekruisigd. Toen Hij als een koperen slang werd gekruisigd, werd satan vernietigd. Het feit dat Christus een mens is, is daarom geen eenvoudige zaak.

 

De laatste Adam en de tweede mens

 

Christus was de laatste Adam en Hij is de tweede Mens. Er waren slechts twee Adams, de eerste Adam en de laatste Adam (1 Cor. 15:45). De eerste Adam was onze voorvader Adam, en de laatste Adam was Christus. De laatste Adam was de beëindiging van Adam. Het laatste van iets is tevens het einde ervan. De laatste Adam is dan ook het einde van Adam. Christus werd een mens. En als een mens beëindigde Hij het Adamitische ras. Halleluja, Adam werd in Christus beëindigd!

 

Christus is ook de tweede Mens (1 Cor. 15:47). Er zijn slechts twee Adams en twee mensen in het universum. De eerste Adam was onze voorvader Adam en de laatste Adam was Christus. De eerste mens was Adam en de tweede Mens was Christus. De laatste Adam duidt op een beëindiging, en de tweede Mens wijst op een nieuw begin. Het feit dat Christus de laatste Adam was betekent dat Hij Adam beëindigde. En het feit dat Christus de tweede Mens is, betekent dat Hij een nieuw begin is. We waren allen in Adam en we werden allen in Christus beëindigd. Nu zijn we in de tweede Mens en in Hem ervaren wij een nieuw begin. Halleluja, in Christus als de laatste Adam werden wij beëindigd en in Christus als de tweede Mens ervaren wij een nieuw begin! Beëindigd worden betekent gekruisigd worden; een nieuw begin hebben betekent in opstanding zijn. Wij zijn in Christus als de laatste Adam en we zijn ook in Hem als de tweede Mens. Enerzijds werden wij in Hem beëindigd en anderzijds ervaren wij in Hem een nieuw begin.

 

Een man van smarten en een wortel uit dorre aarde

 

Jesaja 53:2-3 vertelt ons dat Christus zowel een Man van smarten was als een wortel uit dorre aarde. Dorre aarde is aarde waarin zich noch voedsel, noch water bevindt. De Heer Jezus werd uit geringe ouders geboren. Het timmermanshuis in Nazareth was net als de dorre aarde. In Zijn menselijk leven leed Hij als geen ander. Daarom gaf Jesaja Hem de titel: "Een Man van smarten." Dit betekent dat Christus al het lijden van het menselijk leven geproefd heeft. Als een mens was Hij een Man van smarten.

 

De Eerstgeborene der ganse schepping

 

Colossenzen 1:15 zegt dat Christus de Eerstgeborene der ganse schepping is. Dit is geweldig! Aangezien Christus een mens werd, en een mens wel degelijk een schepsel is, werd Christus met zekerheid een schepsel. Als God is Hij de Schepper en als mens is Hij een van de schepselen. Vele christenen zullen het vandaag de dag niet wagen te zeggen dat Christus een schepsel is. En toch erkennen zij dat Christus een mens werd. Aangezien Christus een mens is, moet Hij wel degelijk ook een schepsel zijn. Hij nam het bloed, het vlees, de huid en ook het gebeente van een mens aan (Heb. 2:14; Luc. 24:39). Al deze dingen werden geschapen; Christus is derhalve de Eerstgeborene der ganse schepping.

 

Het Lam Gods

 

Johannes 1:29 vertelt ons dat Christus het Lam Gods is. Wederom, als het Lam Gods, moet Christus ongetwijfeld een schepsel zijn. Indien Hij geen schepsel was, zou Hij ook geen bloed gehad hebben om voor zondaars te vergieten. Christus werd als het Lam aan God opgeofferd, voornamelijk om Zijn bloed te vergieten voor de verlossing van onze zonden (Efe. 1:7; 1 Pet. 1:18-19).

 

Het zaad van de vrouw

 

Christus was het zaad van de vrouw en de `vermorzelaar' van de oude slang. Genesis 3:15 profeteerde dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Dit betekent dat het zaad van de vrouw satan zal vernietigen. Christus vernietigde satan door Zijn dood (Heb. 2:14). Ook werd satan, als de heerser van deze wereld, door Christus aan het kruis veroordeeld (Joh. 12:31).

 

Het zaad van Abraham

 

Als een mens is Christus ook het zaad van Abraham (Gal. 3:16). Dit zaad is de zegening voor alle volken (Gen. 22:18; Gal. 3:14). Door een mens te worden, werd Christus een zegening voor alle volken op deze aarde. Dit werd geprofeteerd in Genesis 22 en vervuld in Galaten 3.

 

Het zaad van David

 

Christus is ook het zaad van David (Matt. 1:1; Rom. 1:3). Als het zaad van David is Hij de bouwer van Gods huis en Gods koninkrijk. Salomo, de zoon van David, bouwde zowel de tempel als het koninkrijk van Israël (2 Sam. 7:12-13). Christus is het zaad van David om de tempel, d.w.z. de Gemeente als het huis van God en de Gemeente als het koninkrijk van God, op te bouwen (Matt. 16:18-19; 1 Tim. 3:15).

 

Jezus — Jehova de Zaligmaker

 

Als een mens is deze Christus ook Jezus, d.w.z. "Jehova de Zaligmaker" (Matt. 1:21; Luc. 2:11). Jehova is de Drie-enige God die Jezus werd. Dit betekent dat Hij onze Zaligmaker werd.

 

Christus — Gods Gezalfde

 

Christus is ook de Christus (Matt. 16:16a), d.w.z. "de Gezalfde." Als Gods Gezalfde heeft Christus de opdracht Gods voornemen uit te voeren.

 

De Verlosser van alle geschapen dingen

 

Christus is de Verlosser van alle geschapen dingen. Colossenzen 1:20 zegt dat niet alleen de mens maar tevens alle dingen in de hemel en op de aarde door Christus werden verzoend. Bovendien zegt Hebreeën 2:9 dat Christus stierf om voor alles (Gr.) de dood te smaken. Dit wordt duidelijk getypeerd door de verlossing van Noachs ark. In Noachs ark werden niet alleen acht personen, maar tevens alle andere, levende, door God geschapen wezens gered (Gen. 7:13-23).

 

De Vredestichter

 

Christus is de Vredestichter en als onze Vredestichter is Hij onze vrede (Efe. 2:14-15). Hij heeft vrede gemaakt tussen ons en God en tussen al de verschillende volkeren. De Joden kunnen nooit één zijn met de heidenen, en de Duitsers kunnen onmogelijk één zijn met de Engelsen. Christus stierf echter aan het kruis om al de verschillen tussen de volkeren af te schaffen (Efe. 2:15; Col. 3:11). Hij heeft vrede gemaakt tussen al de verschillende volkeren, zodat wij allen één kunnen zijn in Hem. Als een mens is Hij de Vredestichter.

 

De Tarwekorrel

 

Als een mens was Christus tenslotte een tarwekorrel die d.m.v. dood en opstanding vele korrels voortbracht. Hij vertelde ons in Johannes 12:24 dat Hij, als de tarwekorrel, in de aarde moest vallen en sterven, om zodoende vele korrels te produceren. Wij, de gelovigen, zijn deze vele korrels om de leden van Zijn Lichaam te zijn (1 Cor. 10:17). Het resultaat van het mens-zijn van Christus is dus de voortbrenging van Zijn Lichaam.

 

Witness Lee

The Secret of Experiencing Christ, ch. 2

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende