DE WEDERGEBOORTE EN HET WEIDEN

Schriftlezing:

Joh. 3:6b; 1 Pet. 1:23; Joh. 3:15, 36; Tit. 3:5; 2 Cor. 5:17; Gal. 6:15; 1 Pet. 2:2; Joh. 21:15-17; Efe. 4:12; 1 Pet. 5:1, 4; Joh. 14:6; 10:9-11, 14-16; 1 Pet. 2:25; 5:4; Heb. 13:20; Opb. 7:16-17

 

In de vorige boodschap zagen wij dat Gods volledige behoudenis uit twee aspecten bestaat: het juridische aspect en het organische aspect. Het juridische aspect heeft betrekking op de wet en het organische aspect staat in verband met het leven. Vandaag de dag nemen de meeste christenen genoegen met het juridische aspect en schenken zij aan het organische aspect nauwelijks aandacht. Het is derhalve een zaak van het hoogste belang dat de gelovigen zich uitstrekken naar de ervaring van het organische aspect van Gods volledige behoudenis.

 

HET VOORTPLANTEN EN HET VOEDEN VAN HET GODDELIJKE LEVEN

 

In deze boodschap willen wij de wedergeboorte en het weiden in ogenschouw nemen. Gods organische behoudenis begint met de wedergeboorte en wordt voortgezet met het weiden. Wedergeboorte is de voortplanting van Gods leven door middel van de uitdeling van Gods leven in de gelovigen, zodat zij wedergeboren worden en deelhebben aan Gods leven. Weiden is het voeden van Gods leven, zodat de wedergeboren gelovigen in het goddelijke leven kunnen groeien en bestaan en op deze wijze de functie van het goddelijke leven in hen kunnen manifesteren.

 

WEDERGEBOORTE

Het centrum van Gods volledige behoudenis en de aanvang van het organische aspect van Gods behoudenis

 

Het is niet gemakkelijk om de waarheid omtrent de wedergeboorte als een organische zaak te bespreken of zelfs maar te begrijpen. Toen ik voor het eerst in de Heer geloofde wist ik ook niet wat wedergeboorte was. Toen ik deze vraag aan Chinese pastoors voorlegde, zeiden de meesten van hen dat wedergeboorte betekent dat alle dingen in het verleden gestorven zijn als gisteren en dat alle dingen vanaf heden geboren worden als vandaag. Op een dag bezocht ik een samen­komst van de Broedergemeente waar mij een boek in het oog viel met de titel "Een echte verklaring van Wedergeboorte." Toen ik dit zag was ik erg blij. Ik kocht dit boek onmiddellijk en las het vlug door. Ik kwam er uiteindelijk achter dat ook dit boek geen duidelijke uitleg gaf over de wedergeboorte. Later las ik een boek dat door broeder T. Austin-Sparks geschreven was, waarin hij schreef dat wedergeboorte betekent dat wij behalve het natuurlijke leven ook Gods leven bezitten. Toen ik dit las werden mijn ogen geopend. Vanaf die tijd ontving ik meer en meer licht. Ik ben mij vanuit het diepst van m'n wezen bewust dat God een hartsverlangen, een welbehagen heeft om een groep van mensen aan Zichzelf gelijk te maken met Zijn evenbeeld, met Zijn leven en met Zijn natuur.

 

Om de gelovigen door Gods Geest in hun geest te regenereren en te herscheppen

 

Hoe voert God dit uit? Hij voert dit uit door middel van Zijn Geest. Nadat wij ons bekeerd hadden en in de Heer geloofden, werden onze zonden vergeven en werden wij met God verzoend. Daarna kwam deze God, die ons liefheeft en die nu de leven-gevende Geest is, in ons om onze geest te regenereren. Johannes 3 verwijst naar Nicodemus als een overste der Joden. Hij sprak de Heer op eerbiedige wijze aan als Degene die van God kwam als leraar van Israël om Hem persoonlijk om raad te vragen. De Heer Jezus zei echter tot Hem: "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien" (v. 3). Nicodemus kon de betekenis van wedergeboorte niet begrijpen. Hij dacht dat wedergeboorte betekent dat iemand voor een tweede keer in de schoot van zijn moeder moest gaan om zodoende opnieuw geboren te worden. Daarom zei hij tot de Heer Jezus: "Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?" (v. 4). De wedergeboorte die de Heer bedoelde was echter een geboorte uit water (d.w.z. de dood) en de Geest (d.w.z. het leven) (v. 5). Verder zei de Heer: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest" (v. 6). De eerstgenoemde Geest is de goddelijke Geest, God Zelf. God is Geest. Wanneer wij uit Hem geboren worden, worden wij uit de Geest geboren en zijn we uiteindelijk geest, de laatstgenoemde geest in Johannes 3:6. Dit is wedergeboorte.

 

Door Gods Woord van Leven

 

1 Petrus 1:23 zegt: "Als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God." Dit vers laat zien dat wedergeboorte zich door Gods woord van leven voltrekt. De meeste wedergeborenen werden door het woord van God wedergeboren. Het woord van God komt bij ons binnen en werkt in ons als een 'gen.' Wij werden allen op deze wijze wedergeboren.

 

Opdat de gelovigen het geestelijke leven van God zouden hebben

 

Johannes 1:12-13 zegt: "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn." Dit gedeelte vertelt ons de manier waarop wij wedergeboren worden, namelijk door het ontvangen van de Heer Jezus, door in Hem te geloven. Hij is zowel het Woord (1:1) als het licht van God (v. 9). Wanneer we Hem ontvangen, hebben wij de macht om Gods kinderen te zijn. Deze macht is niets anders dan het leven van God. God geeft ons Zijn leven als onze macht om kinderen Gods te zijn. We werden derhalve niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren. Dit is wedergeboorte – een uitermate belangrijke zaak.

 

We kunnen daarom gerust zeggen dat wedergeboorte het middelpunt is van Gods volledige behoudenis en tevens de aanvang van het organische aspect van deze behoudenis. Het is God Zelf, die als de Geest in onze geest komt om ons levend te maken. Met andere woorden: wij werden door de Geest van God in onze geest wedergeboren en levend gemaakt. Dit is wedergeboorte.

 

Dit is inderdaad onze ervaring. Voordat we in de Heer Jezus geloofden, waren we dermate verward, dat we niet eens wisten wat het betekende een mens te zijn. Maar na onze behoudenis werd alles glashelder in onze geest. Dit is het resultaat van Gods Geest die in onze geest komt om er nieuw leven in te blazen en die tevens ons verstand opent, zodat wij ons beginnen te realiseren wie God is, waar het universum om draait en wie wij zelf nu eigenlijk zijn. Nu weten we dus dat deze God die ons regenereerde ook in onze geest woont.

 

Toen ik zag dat ik uit God wedergeboren was en dat God nu in mij woonde, raakte ik zo opgewonden dat ik bijna de straat op rende en riep: "Raak mij niet aan, vrienden. Je kan mij niet aanraken. God woont in mij." Sommigen zouden willen zeggen: "Is hij niet gek?" Ja, we zouden allemaal 'gek' moeten zijn van vreugde dat God in ons woont. Het besef dat God in ons woont, stelt ons in staat op te geven wat wij liefhadden en wat wij voordien niet op konden geven. Wij werden in onze geest levend gemaakt door de Geest van God; Hij bracht Zijn 'genen' in ons opdat wij Zijn leven en natuur zouden hebben.

 

Door wedergeboorte verkrijgen de gelovigen buiten hun natuurlijke leven ook het geestelijke leven van God (Joh. 3:15). Het geestelijke leven van God is goddelijk en eeuwig (v. 36). Dit goddelijke leven is de basis voor zowel het geestelijke als het dagelijkse leven van de gelovige. Geestelijk gezien, is heel ons leven gebaseerd op het goddelijke leven dat in ons is.

 

Een bad in Gods behoudenis en een grote vernieuwing van de gelovigen door Gods behoudenis

 

Titus 3:5 zegt: "Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest." Dit vers verwijst naar Gods behoudenis. God redt ons volgens Zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige Geest. Wedergeboorte is als een groot bad in ons. Wedergeboorte wast niet alleen onze zonden weg, maar ook al onze natuurlijke menselijke elementen, totdat alles m.b.t. onze oude mens volledig verwijderd is.

 

Wij werden door God uitverkoren en wedergeboren. Wedergeboorte is wanneer God bij ons binnenkomt en de ene laag na de andere wegwast. Wanneer Hij bij ons binnenkomt, wordt Hij onmiddellijk ons leven. Elke aard van leven heeft zijn eigen smaak. Het kattenleven heeft z'n eigen smaak, het hondenleven heeft z'n eigen smaak en ook het paardenleven, koeienleven en geitenleven enz. hebben allen hun eigen smaak. Onze smaak wordt door onze vijf zintuigen bepaald. Onze smaak wordt uiteindelijk gevormd door alles wat onze vijf zintuigen waarnemen. Op een dag kwam echter de Drie-enige God bij ons binnen om ons leven te zijn. Wanneer Hij ons leven is, wordt onze innerlijke smaak veranderd. Dit is Gods organische werk.

 

Laat mij nu iets over mijn ervaring zeggen. Ik werd op negentienjarige leeftijd gered. Voor die tijd was ik een echte "Shantunger" die gevuld was met de smaak van Shantung. Mijn favoriete bezigheden waren het bezoeken van de Peking opera en voetballen, met het laatste als mijn grootste genot. Op zondag voetbalden sommigen van ons van 7 of 8 uur in de morgen tot 6 of 7 uur `s avonds. Als ik daarenboven niet naar de opera ging, voelde ik mij zeer ontevreden. Mijn moeder wist eenvoudig niet wat ze met mij moest doen. Van jongs af aan bracht zij ons op zondag naar de christelijke kerkdienst en beloofde dat zij ons vlees en ander goed voedsel te eten zou geven mits wij de kerkdienst bezochten. Toch ging ik niet naar die kerkdiensten. Ik wilde alleen maar voetballen. Zo lang ik maar kon voetballen, betekenden slapen en eten niets voor mij.

 

Op een dag bezocht mej. Peace Wang mijn woonplaats om het evangelie te prediken. Louter uit nieuwsgierigheid besloot ik naar haar prediking te gaan luisteren. Die middag predikte zij een boodschap over hoe satan, net als farao in Egypte, mensen in zijn systeem gevangen houdt. Haar prediking was zo vervuld van kracht dat toen ik deze boodschap hoorde ik plotseling ontwaakte en tot mezelf zei: "Ik wil satan niet langer volgen; ik verlang naar God." Diezelfde middag, nadat ik het evangelie had gehoord en inmiddels het kapelletje had verlaten en al op straat stond, sloeg ik mijn ogen op naar de hemel en zei: "O God, ik wil deze wereld niet meer. Van nu af aan, zelfs al zou U mij de hele wereld geven, wil ik er niets van hebben. Ik verlang alleen maar naar Uzelf. Van nu af aan wil ik alleen nog maar met de Bijbel in de hand van dorp tot dorp het evangelie prediken. Zelfs al moet ik het water van de bergen drinken en de wortels van de bomen eten — daartoe ben ik bereid." Dit was mijn gebed. Vanaf die tijd was ik vrij van de Peking opera's. Maar ik dacht dat voetballen goed voor de gezondheid was en vond er daarom niets verkeerd aan. Op zondagmorgen bezocht ik de kerkdienst en 's middags ging ik dus voetballen. Op een dag was ik weer op het voetbalveld en speelde met de anderen. Op een gegeven ogenblik kwam de bal naar mij toe gerold en stopte net voor mijn voeten. Alle aandacht was op mij gericht, om te zien hoe ik de bal zou schoppen en ik nam inderdaad een bepaalde houding aan om de bal te schoppen. Net toen ik wilde schoppen, kon ik m'n voet eenvoudig niet bewegen en moest ik het voetballen wel opgeven. Ik keerde mij om en verliet het voetbalveld. Mijn vrienden vroegen mij: "Wat was er met jou aan de hand?" Ik antwoordde: "Niets." Sindsdien heb ik nooit meer gevoetbald. Dit is mijn ervaring van het bad der wedergeboorte: het wast mij nu al 70 jaar. Tot op heden heb ik nog steeds het gevoel dat twee of drie lagen van m'n oude Shantung natuur weggewassen moeten worden. Dit bad wast ons ook nu nog.

 

Wedergeboorte is een bad in Gods behoudenis (Tit. 3:5). Een dergelijk bad is een grote vernieuwing van de gelovigen door Gods behoudenis om hen in staat te stellen zich van hun natuurlijke leven en de oude schepping te ontdoen en Gods nieuwe schepping te worden (2 Cor. 5:17; Gal. 6:15). Het bad der wedergeboorte begint met onze wedergeboorte en wordt voortgezet door de vernieuwing van de Geest. Deze beide zaken hebben met de organische behoudenis te maken en hebben betrekking op het leven. De vernieuwing van de Heilige Geest ligt besloten in het bad der wedergeboorte. Na het bad der wedergeboorte zet de Heilige Geest het werk in ons voort om ons te herscheppen en te vernieuwen en ons op deze wijze tot een nieuwe schepping te maken. Uiteindelijk stelt deze vernieuwing ons in staat om ons van het natuurlijke leven en de oude schepping te ontdoen en zo Gods nieuwe schepping te worden.

 

HET WEIDEN

De tweede stap van de organische behoudenis van de Drie-enige God

 

Nu willen we verder het weiden in Gods organische behoudenis in ogenschouw nemen. Nadat de gelovigen wedergeboren worden en God als hun eeuwige leven ontvangen, moeten zij niettemin het weiden in Gods leven nog ontvangen. God de Vader in de goddelijke Drie-eenheid, regenereert ons in Zijn organische behoudenis eerst door God de Geest om ons vervolgens in God de Zoon als de Herder te weiden, opdat wij voor eeuwig in Zijn leven mogen groeien en bestaan. Dit is de tweede stap in de organische behoudenis van de Drie-enige God.

 

Het voeden ligt besloten In het weiden

 

Het voeden ligt besloten in het weiden, net als bij de moeder die het kind koestert en voedt zodat het kan groeien (zie ook 1 Pet. 2:2). Het is op deze wijze dat de Here Petrus de opdracht gaf om Zijn lammeren te voeden en Zijn schapen voor Hem te weiden (Joh. 21:15-17). Hij droeg ook anderen op om net als Petrus, als waarnemende herders, Zijn lammeren te voeden en Zijn kudde te weiden (Efe. 4:11; 1 Pet. 5:1-4).

 

1 Petrus 2:2 zegt: "En verlangt als pasgeboren kinderen naar de onvervalste melk des woords." Ik kan me nog goed herinneren dat dit inderdaad mijn ervaring was. Ik hield ervan boeken te lezen en ik las ze met grote ijver. Na m'n behoudenis begon ik echter de Bijbel lief te hebben en met veel genoegen te lezen. Telkens wanneer ik de Bijbel las werd ik verlicht en proefde ik zijn onvergelijkbare zoetheid. Ik was destijds nog niet getrouwd. Ik hield zozeer van de Bijbel dat ik hem eenvoudig niet neer wilde leggen — ook niet na mijn avondgebed op m'n knieën bij m'n bed. Ik nam de Bijbel zelfs mee naar bed en legde hem naast m'n kussen. Nadat ik hem nog weer eens voor een tijdje gelezen had, bij het licht van de schemerlamp, voelde ik deze zoetheid weer bij me opkomen. Wanneer ik 's morgens ontwaakte, nam ik de Bijbel onmiddellijk weer ter hand om hem te lezen. Als ik op deze tijd terugkijk moet ik toegeven dat God mij deze genade schonk. Door de Bijbel lief te hebben en naar de melk van het woord te verlangen, gaf ik de Heer de gelegenheid mij te voeden en te weiden.

 

De Heer geeft Zijn liefhebber in Hooglied bovendien opdracht om de sporen van de kudde te volgen en naar de plaats te gaan waar Hij Zijn kudde weidt (Hoogl. 1:7-8). Later weidt Hij Zijn kudde ook te midden van de leliën, d.w.z. te midden van hen die de Here zoeken en die met een rein hart een leven van vertrouwen in de Heer leiden (2:16; 6:3).

 

De Heer is het Leven en de Goede Herder

 

Het Evangelie naar Johannes vertelt ons niet alleen dat de Heer ons leven is (11:25; 14:6), maar ook dat de Heer de goede Herder is, die gekomen is opdat wij het leven en het leven zelfs in overvloed zouden hebben (10:10-11). Hijzelf is ook onze weide zodat wij Hem kunnen eten en wij doór Hem op overvloedige wijze gevoed kunnen worden (10:9).

 

Het Evangelie naar Johannes vertelt ons bovendien dat de Heer als de goede Herder Zijn leven inzette om de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen in één kudde samen te voegen met Zichzelf als de Herder om hen te weiden (10:14-16).

 

De  Heer is de Opperherder en de Grote Herder

 

De gelovigen hebben in de loop der eeuwen het weiden van de Heer als de goede Herder ervaren (1 Pet. 2:25). Als de Opperherder (1 Pet. 5:4) en de grote Herder van Gods kudde (Heb. 13:20) zal Hij ons tot in eeuwigheid weiden. En als het Lam van God zal Hij ons naar de bronnen van het water des levens voeren voor onze eeuwige voldoening, zonder honger of dorst (Opb. 7:16-17). Hierdoor volbrengt Hij een belangrijk deel van Gods organische behoudenis.

 

Wij werden allen wedergeboren en ervaren nu het weiden van de Heer als de goede Herder. Op deze wijze hebben wij deel aan Gods leven en worden wij gevoed en tot volwassenheid gebracht (Efe. 4:13b; Col. 1:28) om zo de functie van Gods leven in ons te manifesteren voor de vervulling van Gods eeuwige economie en de voltooiing van Gods eeuwige voornemen.

 

Witness Lee

The Organic Aspect of God's Salvation, ch. 2

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende