WAT IS WEDERGEBOORTE?

 

Gods behoudenis is uitermate volledig en compleet. Het omvat onder meer vergeving en reiniging van zonden, verlossing van de eisen van de wet, verzoening met God, heiliging, rechtvaardiging, vrijheid van slavernij, wedergeboorte en nog veel meer! Van al deze aspecten van behoudenis heeft uitsluitend de wedergeboorte betrekking op het leven. Het is namelijk door de wedergeboorte dat Gods eigen leven in ons uitgedeeld wordt.

 

HET MIDDELPUNT VAN DE ERVARING VAN BEHOUDENIS

 

Wedergeboorte is het middelpunt van de ervaring van behoudenis, omdat het Gods bedoeling is dat wij Zijn leven bezitten. Het was om deze reden dat Hij onze zonden vergaf en reinigde; het was om deze reden dat Hij ons heiligde en rechtvaardigde; het was om deze reden dat Hij ons vrijzette. Hij heeft al deze dingen maar om één reden volbracht — om ons te regenereren. Wedergeboorte staat dan ook centraal in Gods behoudenis.

 

De wedergeboorte is het begin van de ervaring van Gods leven. Voordat we gered werden, hadden we niets met Gods leven te maken. Maar nu hebben wij vele ervaringen van Gods leven, omdat Zijn leven in ons kwam ten tijde van onze wedergeboorte.

 

GEBOREN UIT WATER EN DE GEEST

 

In Johannes 3:5 zei de Heer tegen Nikodemus, dat hij uit water en de Geest geboren moest worden. Wat betekent dat? In zijn bediening zei Johannes de Doper tegen de mensen, dat zij zich moesten bekeren en dat zij zich moesten realiseren, dat ze zondig waren. Verder moesten zij beseffen dat zij uitsluitend geschikt waren om begraven te worden. Allen die de prediking van Johannes hoorden en zich bekeerden, werden gedoopt in water. Dit betekent, dat zij werden beëindigd als zondige, gevallen mensen die tot de oude schepping behoren. Zowel de bekering als de waterdoop stond centraal in de bediening van Johannes de Doper. Dit is wat het betekent om uit water geboren te worden.

 

Wedergeboorte is de beëindiging van mensen die tot de oude schepping behoren — met inbegrip van al hun daden — om hen te verwekken als de nieuwe schepping met het goddelijke leven. Wanneer iemand zich bekeert en belijdt dat hij een zondaar is die begraven dient te worden, dan is dat iemand die de bediening van Johannes accepteert. Na zijn bekering moet hij echter in de Heer Jezus geloven en diens bediening des levens accepteren om verwekt te kunnen worden. Voor behoudenis zijn zowel bekering als geloof onontbeerlijk. Dit is dan ook de betekenis van wedergeboorte, je wordt geboren uit water en de Geest.

 

Johannes vertelde de mensen dat zijn bediening voor de bediening van de Heer Jezus was. De beëindiging van ons oude leven is voor de verwekking van Zijn leven in ons. Het belangrijkste deel van de bediening van de Heer Jezus is de Geest, dat wil zeggen, om de mensen met een nieuw leven in de nieuwe schepping voort te brengen.

 

`Geboren uit water en de Geest' impliceert dus niet een wedergeboorte op grond van de doop. Hoewel de Bijbel inderdaad over behoudenis door water spreekt (1 Pe. 3:20-21), spreekt hij nooit over wedergeboorte door water. Dit zijn geen onderling verwisselbare begrippen. Behoudenis door water verwijst voornamelijk naar onze afzondering van deze huidige boze wereld. Ten tijde van de vloed in Genesis 6-8 werden Noach en zijn gezin gered van Gods oordeel door het feit dat zij zich in de ark (een beeld van Christus) bevonden. Anderzijds werden zij door de vloed gered van dat verdorven en boze geslacht. De wateren beëindigden dat geslacht, terwijl zij Noach en zijn gezin afzonderden en van zijn verwording redden.

 

HET BEGIN VAN DE NIEUWE MENS

 

Wedergeboorte is eveneens het begin van de nieuwe mens in ons binnenste. Al onze ervaringen van het geestelijke leven zijn zaken die de nieuwe mens betreffen, die bij ons binnen komt ten tijde van de wedergeboorte. Vóór onze wedergeboorte bevonden we ons nog in Adam, als gevallen zondaren en oude mensen. Ten tijde van onze wedergeboorte kwam Gods leven in Christus bij ons binnen. Dit leven is een nieuw element en zodra dit element zich met onze geest vermengt, ontstaat de nieuwe mens in ons binnenste. Daarom is ieder van ons die wedergeboren is, een dubbel mens. Enerzijds zijn wij de oude, gevallen mens in Adam, maar anderzijds zijn wij de nieuwe, wedergeboren mens in Christus.

 

GEBOREN UIT DE GEEST

 

Volgens de Bijbel staat wedergeboorte voor een geboorte uit de Geest (Joh. 3:3-6). Voor onze wedergeboorte was onze geest dood. 'Hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden' (Ef. 2:1). Maar toen wij geloofden, kwam Gods Geest bij ons binnen om Zich met onze geest te vermengen (1 Kor. 6:17; Rom. 8:16). Zo werd onze geest levend gemaakt, dat wil zeggen, gevuld met Gods leven. Terwijl wij van onze ouders een natuurlijke geboorte ontvingen, heeft Gods Geest ons een geestelijke geboorte gegeven.

 

OPNIEUW GEBOREN

 

Wedergeboorte betekent dus ook, dat je opnieuw geboren wordt. Aanvankelijk werden we uit onze ouders geboren, maar inmiddels zijn we ook opnieuw geboren, en wel uit God. De Bijbel noemt deze ervaring wedergeboorte. Toen we uit onze ouders geboren werden, ontvingen we een menselijk leven. Maar toen we uit God geboren werden, ontvingen we het goddelijke leven.

 

EEN KWESTIE VAN LEVEN

 

Wedergeboorte is dus geen kwestie van zelfverbetering of een verbetering van ons gedrag. Het is een kwestie van wedergeboorte door middel van een nieuw leven. Het is absoluut een kwestie van leven en niet van doen. Het menselijke leven hebben we reeds van onze ouders ontvangen, nu moeten we het goddelijke leven van God ontvangen. Om een ander leven te krijgen, is het noodzakelijk dat we een andere geboorte ervaren. Zodra we het goddelijke leven ontvangen, zijn wij Gods zonen. Gods leven geeft ons zowel het recht als het gezag om Zijn zonen te zijn (Joh. 1:12). Door dit leven bezitten we niet alleen Gods natuur, maar ook een levens-relatie met Hem (2 Pe. 1:4). We hebben dus geen religieuze of ethische leerstellingen nodig, die ons reguleren of corrigeren. Wij hebben een ander leven nodig — Gods leven — dat ons regenereert.

 

WAAROM MOETEN WIJ WEDERGEBOREN WORDEN?

Omdat wij verdorven zijn

 

Wij moeten wedergeboren worden om twee redenen: aan de negatieve kant moeten wij wedergeboren worden, omdat ons leven verdorven en boos is. Ons leven kan eenvoudig niet veranderd worden van iets kwaads tot iets goeds. 'Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?' (Jr. 17:9). 'Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen (13:23). 'Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont' (Rom. 7:18).

 

Omdat we Gods leven niet bezitten

 

Maar aan de positieve kant, moeten wij wedergeboren worden, omdat wij Gods leven niet bezitten. In heel Gods schepping heeft de mens het hoogst ontwikkelde leven. Er is geen plant of dier wat een hoger leven heeft dan de mens. En toch heeft de mens, als het hoogst ontwikkelde leven van de schepping, een ander leven nodig om hem compleet te maken. Daarvoor heeft hij het ongeschapen, eeuwige leven van God nodig. Toen Adam werd geschapen, ontving hij uitsluitend het geschapen leven en niet Gods ongeschapen leven. Evenzo, toen wij uit onze ouders werden geboren, ontvingen we uitsluitend het natuurlijke, geschapen, menselijke leven. Door die geboorte traden we het menselijke rijk binnen. Maar voor het binnentreden van Gods koninkrijk, hebben we een andere geboorte nodig, uit een andere bron. Wij moeten uit God geboren worden. Ten tijde van onze eerste geboorte werden we in het koninkrijk der duisternis geboren. Maar bij onze tweede geboorte werden wij overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Kol. 1:13).

 

Het is Gods bedoeling dat wij Zijn eigen ongeschapen leven zouden bezitten om door dit leven getransformeerd te worden naar Zijn beeld. Zo zullen wij net zo worden als Hij. Zelfs als ons menselijke leven niet door de val in Genesis 3 was verdorven, hadden we niettemin wedergeboren moeten worden. In Genesis 1 en 2 was Adam weliswaar zonder zonde, maar Gods leven bezat hij niet. Daarom plaatste God hem voor de boom des levens, opdat hij zo Gods leven zou ontvangen en wedergeboren zou worden. Toen God de mens schiep was het niet Zijn bedoeling dat dit slechts een zondeloze mens zou zijn. Hij verlangt naar een Godmens, naar een mens die Gods leven en natuur bezit.

 

Witness Lee
What is Regeneration?

 

Lees ook:

Geestelijk bewustzijn

De bron van innerlijke tweestrijd

Een wonderbaarlijke normaliteit

Het ondoorgrondelijk geschenk

Onze unieke verantwoordelijkheid

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Volgende / Vorige