Christus is het leven 2

 

Broeders en zusters, we moeten niet denken, dat God ons individuele dingen geeft. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven. We moeten op de Heer zien en tegen Hem zeggen: ‘U bent mijn weg; U bent mijn waarheid; U bent mijn leven. Heer, ik houd me bezig met U, en niet met dingen die met U te maken hebben’. Broeders en zusters, dat de Heer ons genadig mag zijn, en ons mag laten zien, dat Christus de vervulling is van elke geestelijke zaak. Elke dag opnieuw moeten we beseffen, dat het niet juist is, dat de weg iets anders zou zijn dan Christus Zelf. Het is niet juist, dat de waarheid iets anders zou zijn dan Christus Zelf. En het is niet juist, dat het leven iets anders zou zijn dan Christus Zelf. En toch is het zo makkelijk voor ons, om de weg, de waarheid en het leven als afzonderlijke dingen te zien. Zo duiden wij een luidruchtige atmosfeer aan als leven. We duiden heldere logica ook aan als leven. We duiden een rijk gevoelsleven aan als leven. En we duiden goed gedrag aan als leven. Eigenlijk is niet een van deze dingen het leven. We moeten niet vergeten, dat de Heer Zelf het leven is. Christus is ons leven. Het is de Heer die in ons leeft. Dat de Heer ons mag bevrijden van zoveel fragmentarische, uiterlijke dingen, opdat we Hem alleen beroeren. Dat we de Heer in alles mogen zien. Dat we mogen beseffen, dat onze kennis van Hem onze weg, onze waarheid, en ons leven is. Dat de Heer onze ogen mag openen, en ons mag bevrijden van zoveel uiterlijke dingen, om de Zoon van God te zien. Dat wij in Hem mogen leven, en Hij in ons. Amen!

 

God plaatste de mens, die Hij had geschapen, in de hof van Eden. Deze mens kon uit twee mogelijkheden kiezen. Hij kon het leven ontvangen, of Hij kon sterven. Als de mens van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad zou eten, zou hij zeker sterven. Maar als hij van de vruchten van de boom des levens zou eten, zou hij het leven ontvangen. De mens die God had geschapen was goed. Er was echter nog één ding dat opgelost moest worden – namelijk de zaak van leven of dood. In de hof van Eden kon de mens weliswaar denken en handelen, maar hij had geen leven. Wij zeggen niet, dat hij niet levend was. Volgens zijn natuurlijke leven was de mens springlevend. Genesis 2:7 zegt, dat de mens een levende ziel was. De mens bezat echter niet het leven, dat werd vertegenwoordigd door de boom des levens. Het leven waar wij het over hebben wordt vertegenwoordigd door de boom des levens. Ten tijde van Genesis 2 was de mens weliswaar een levend wezen, maar het leven bezat hij niet. De mens had weliswaar een gezond verstand en een evenwichtig gevoel (dit zijn de twee belangrijkste elementen van de ziel van de mens), maar het leven, dat werd vertegenwoordigd door de boom des levens, bezat hij niet. Dit geeft ons te kennen, dat het leven dieper is dan onze gevoelens en onze gedachten.

 

Het christendom heeft voor alles een vervalsing. Er zijn valse bekeringen, valse belijdenissen, valse behoudenissen, valse ijver, valse liefde, valse geestelijke werken, en valse geestelijke gaven. Alles kan vervalst worden; zelfs het leven kan vervalst worden. Zo denken vele christenen, dat een goed gevoel het leven is. Zij menen, dat een elektrische atmosfeer, en luidruchtigheid het leven zijn. Als je hun zou vragen wat het leven is, dan zouden ze het leven niet van hun gevoelens kunnen onderscheiden; zij halen deze twee dingen altijd door elkaar. Zij beseffen niet, dat het leven dieper is dan hun gevoel. Andere christenen verwarren niet hun gevoelens, maar hun gedachten met het leven. Dit betekent, dat, als een bepaalde boodschap maar genoeg ideeën bevat om verstandelijke activiteiten te waarborgen, als er maar voldoende woorden zijn om iemands interesse te wekken, en als er maar genoeg leerstellingen zijn om bewondering in te boezemen, dan is er volgens hen sprake van leven. Maar zij die ervaren zijn, en enkele lessen geleerd hebben, kunnen ons vertellen, dat het leven dieper is dan gevoelens of verstandelijke activiteiten. Het leven is namelijk geen bepaalde activiteit. We kunnen dan ook niet zeggen, dat, iemand die levendig, energiek en actief is, het leven heeft. Dat zijn slechts activiteiten, en niet het leven. Dat is niets meer dan de uitvoering van activiteiten, en niet het leiden van een leven. Wij zeggen dus niet, dat het leven zichzelf niet tot uitdrukking zal brengen door middel van verstandelijke activiteiten, gevoelens, of bepaalde handelingen. Wij zeggen, dat gevoelens, verstandelijke activiteiten, en bepaalde handelingen niet het leven zijn. De woorden die uit de ene persoon komen, kunnen leven zijn, terwijl dezelfde goede woorden – als ze uit iemand anders komen – misschien niet meer dan goede ideeën zijn. In de ene persoon beroer je misschien niets anders dan een zekere opwinding, terwijl je in een ander het leven beroert. Vele broeders denken, dat, als je je zó voelt dan hebben ze het leven. Maar een ervaren broeder zal je vertellen, dat dat niet het leven is. Vele broeders menen, dat, als ze een bepaald idee hebben, dat ze dan het leven bezitten. Maar een ervaren broeder zal je vertellen, dat dat niet zo is. Het is mogelijk, dat twee broeders een bepaald Schriftgedeelte op dezelfde manier uitleggen, maar het vreemde is, dat een ervaren christen een verschil zal bespeuren. De ene broeder heeft niet alleen de juiste gedachte, maar ook het leven, terwijl de andere broeder slechts de juiste gedachte heeft. Het is waar, dat iemand het leven kan beroeren, en tegelijkertijd bepaalde gedachten kan hebben. Maar we moeten niet zonder meer aannemen, dat denken gelijk staat met een beroering van het leven. Dit zijn twee heel verschillende dingen. Vele mensen denken, dat, wanneer twee mensen hetzelfde zeggen, zij ook hetzelfde zijn. Maar dat is niet per se het geval. Het is heel goed mogelijk, dat we bij de ene persoon slechts zijn verstand beroeren, terwijl we bij de andere persoon niet zijn verstand, maar het leven beroeren. Het leven is dieper dan het verstand en goede ideeën. De Heer zei: `Ik ben het leven'. De Heer Zelf is het leven. Het leven is niets anders dan Christus Zelf. Als het een ding is, dan is het dood – dit is niet het leven. Voor vele christenen, is het leven iets wat zijzelf kunnen produceren. Maar de Heer zei, dat Hij alleen het leven is.

 

Wij hebben zijn genade nodig, om iets te kunnen zien niet betrekking tot deze zaak. Gedachten, gevoelens en werken kunnen wij wel als zodanig onderkennen – dit geldt echter niet voor het leven. Er zijn geen woorden, die het leven duidelijk kunnen beschrijven. We kunnen de Heer hooguit vragen, om ons te laten zien wat leven is. Broeders en zusters, op een dag, wanneer de Heer onze ogen opent, zullen we weten wat leven is, dan zullen we de Heer spontaan beroeren.

 

Watchman Nee,

the Collected Works of Watchman Nee

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Volgende / Vorige