Het geheim van de wedergeboorte

Schriftlezing:
Lc. 15:4, 8; 1 Pe. 1:2; Joh. 16:8-11; 3:3, 5; 1 Pe. 1:3; Joh.1:12-13; 3:6b; Tit. 3:5; 1 Kor. 12:13; Joh. 4:10; 7:37; Op. 22:1,17; 21:6; Joh. 4:14; Ef. 6:18; Rom. 10:13; 1 Pe. 1:23; Gal. 4:5-6; Rom. 8:14-16; Joh.3:3, 5-6, 29-30; 4:24; 1 Kor. 6:17; Rom. 1:9; 12:1

 

De last van deze boodschappen kan als volgt uitgedrukt worden:

 

"DE GEEST MET ONZE GEEST"

Het geheim van Gods organische behoudenis

 

(1) De regenererende Geest in onze geest – die door Christus levend gemaakt en geregenereerd werd – bekleedt ons met gezag om Gods kinderen te zijn.

(2) De voedende Geest in onze geest – die ons met Christus verzorgt – voedt ons met de geestelijke melk van het Woord, opdat we tot behoudenis opgroeien.

(3) De heiligende Geest in onze geest – die door Christus gevangen genomen werd – heiligt ons met Gods natuur.

(4) De vernieuwende Geest in onze geest – die door Christus bewoond wordt – vernieuwt ons, opdat we de nieuwe mens aan kunnen doen door de verbreking van het kruis.

(5) De transformerende Geest in onze geest – die vervuld is met Christus – transformeert ons in het verheerlijkte beeld van Christus voor Zijn uitdrukking.

(6) De opbouwende Geest in onze geest – die het eigendom van Christus is – bouwt ons op tot het huis van God en het Lichaam van Christus als Hun woning.

(7) De rijp makende Geest in onze geest – die verrijkt is met Christus – maakt ons gelijkvormig aan het beeld van Christus, de eerstgeboren Zoon van God – het voorbeeld van de zonen Gods.

(8) De verzegelende Geest in onze geest – die zich in Christus verheugt – verzadigt ons met en brengt ons in de heerlijkheid van God voor onze verheerlijking.

 

Het geheim van Gods versterkte behoudenis

 

(9) De versterkte Geest in onze geest – die wordt aangetrokken door het Lam – motiveert ons om de achteruitgang van de gemeente te overwinnen, ten behoeve van het Lichaam van Christus, voor de voleinding van het Nieuwe Jeruzalem.

 

Al deze punten hebben betrekking op de Geest die met onze geest is. De uitdrukking de Geest verwijst hier niet alleen naar de Geest van God, maar bovendien naar de vervolmaakte Geest, de Geest die de processen van de vleeswording, het menselijke leven, de kruisiging en de opstanding doormaakte. Dit is de Geest "die er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was" (Joh. 7:39). Nadat Christus opgestaan en verheerlijkt was, werd Hij de leven-gevende Geest (1 Kor. 15:45b). Deze leven-gevende Geest is de Geest, de vervolmaakte Geest.

 

Zo is dus niet alleen de Geest van God, maar ook onze geest door een proces heengegaan. Onze geest werd weliswaar door God geschapen, maar hij werd onmiddellijk gedood door de val van Adam. Onze dode geest werd echter verlost door Christus en levend gemaakt door de Geest – op deze wijze werden wij wedergeboren. De vervolmaakte Geest bevindt zich nu in onze wedergeboren geest. Wanneer we dus spreken van de Geest met onze geest, dan bedoelen we daarmee dat de vervolmaakte Geest met de geschapen en wedergeboren geest van de gelovige is. Het is noodzakelijk dat we ons realiseren dat de Geest met onze geest het geheim is van alle ervaringen ten aanzien van Gods organische behoudenis: wedergeboorte, voeding, heiliging, vernieuwing, transformatie, opbouw, gelijkvormigheid en verheerlijking.

 

Het ligt mij na aan het hart om niet alleen de acht onderdelen van Gods behoudenis, maar eveneens Gods versterkte behoudenis in deze boodschappen weer te geven. De acht onderdelen van Gods organische behoudenis zijn: wedergeboorte, voeding, heiliging, vernieuwing, transformatie, opbouw, gelijkvormigheid en verheerlijking. Het aanvullende onderdeel is de versterking.

 

De titel van dit hoofdstuk is: "Het geheim van de wedergeboorte". In dit hoofdstuk gebruiken we het woord geheim als een zelfstandig naamwoord dat bekwaamheid (om iets te doen of te maken) betekent. Paulus gebruikte dit woord in Filippenzen 4:12: "Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd [in het geheim] zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek". Paulus kende het geheim en had de bekwaamheid om alle mogelijke situaties het hoofd te bieden. Het geheim van de acht onderdelen van Gods organische behoudenis is de Geest met onze geest. De samenwerking van deze twee geesten is het geheim van alle geestelijke dingen – in het bijzonder van Gods organische behoudenis.

 

DE GODDELIJKE DRIE-EENHEID ZOEKT DE VERLOREN ZONDAARS

 

Lucas 15 openbaart het feit, dat de Drie-enige God verloren zondaars zoekt. De mens, die door God geschapen werd, kwam uiteindelijk ten val. Op deze wijze zijn wij verloren zondaars geworden. Maar voor de vervulling van Zijn verlangen, voor Zijn welbehagen, bleef God de verloren mensheid desondanks liefhebben en kwam Hij tweeduizend jaar geleden zelf om de zondaars te bevrijden.

 

De Tweede van de Goddelijke Drie-eenheid kwam om de verloren zondaars te zoeken

 

De Tweede van de Goddelijke Drie-eenheid, de Zoon, kwam om de verloren zondaars te zoeken als een herder, die zijn verloren schaap zoekt (Lc. 15:4). Dit zoeken vond voornamelijk plaats aan het kruis. Uit Johannes 10 blijkt, dat het zoeken van Jezus objectief is, dat wil zeggen dat het buiten ons om, aan het kruis plaatsvindt. De Here Jezus zei: "Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen" (v. 11). Het was door Zijn dood aan het kruis dat de Here Jezus Zijn leven voor ons inzette. Zo zocht Hij ons op een objectieve wijze, dat wil zeggen op een wijze die buiten ons om, aan het kruis plaatsvond.

 

De Derde van de Goddelijke Drie-eenheid kwam om verloren zondaars te zoeken

 

Vervolgens komt de Derde van de Goddelijke Drie-eenheid, de Geest, om verloren zondaars te zoeken door hun hart te verlichten met behulp van het Woord; net zoals de vrouw in Lucas 15:8, die een lamp aansteekt om haar verloren schelling te zoeken. Het zoeken van de Zoon aan het kruis was objectief, maar het zoeken van de Geest is subjectief, in het hart van de zondaar. In Gods ogen, waren wij in de eerste plaats verloren schapen en in de tweede plaats verloren schellingen. Ofschoon we verloren en wereldlijk waren, kwam de Drie-enige God toch om ons een voor een te heiligen. De Heilige Geest begint deze heiliging, door de verloren zondaar van alle anderen af te zonderen en hem tot berouw tegenover God te brengen, zodat hij tenslotte door Christus verlost kan worden (1 Pe. 1:2). "Tot berouw brengen" betekent hier: "Berouw als resultaat hebben". De aanvankelijke heiliging van de Geest resulteert dus in berouw.

 

HET GEHEIM VAN DE WEDERGEBOORTE

 

Nu zullen we eerst het geheim van de wedergeboorte in overweging nemen.

 

De Geest der Waarheid komt om zondaars te overtuigen

 

De Geest der waarheid, die de verloren zondaars tot berouw bracht, komt om hen van drie dingen te overtuigen: van zonde in Adam, van gerechtigheid in Christus en van het oordeel dat voor satan bestemd is (Joh.16:8-11). De zonde is uit Adam afkomstig, in wie wij allen geboren zondaars zijn. God heeft ons echter de mogelijkheid gegeven om hiervan bevrijd te worden door de gerechtigheid van Christus, dat wil zeggen door Christus zelf. God heeft ons in en door Christus van de zonde bevrijd en rechtvaardig gemaakt. Ofschoon we zondaars waren, zijn we door ons geloof in Christus, voor God rechtvaardig geworden. Het oordeel is voor satan. Iedereen, die niet in Christus gelooft voor zijn rechtvaardiging, zal met satan veroordeeld worden.

 

De Geest, die de mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, heeft met drie personen te maken, namelijk Adam, Christus en satan. De zonde kwam door Adam (Rom. 5:12); Rechtvaardigheid is de opgestane Christus zelf (Joh. 16:10; 1 Kor. 1:30); terwijl het oordeel voor satan bestemd is (Joh.16:11), die de leidsman en de oorsprong van de zonde is (8:44). In Adam zijn we allen in zonde geboren. De enige manier om van de zonde bevrijd te worden is door het geloof in Christus, de Zoon van God (Joh. 16:9). Als we in Hem geloven, wordt Hij onze gerechtigheid en worden wij in Hem gerechtvaardigd (Rom. 3:24; 4:25). Indien we ons niet van de zonde in Adam bekeren en in Christus, de Zoon van God, geloven, zullen we in de zonde blijven en voor eeuwig aan het oordeel van satan deel hebben (Mt. 25:41). Dit zijn de belangrijkste punten van het evangelie, die de Geest gebruikt om verloren zondaars te overtuigen.

 

Wedergeboren zondaars

 

Johannes 3:3 en 5 leren ons dat wedergeboorte betekent dat we opnieuw geboren moeten worden. De Geest overtuigt zondaars ervan dat ze opnieuw geboren moeten worden uit water en de Geest. Het water van de doop symboliseert de dood, terwijl de Geest de zondaar afzondert voor God. Dit is de realiteit van de opstanding. Door de opstanding van Christus werd de geest van de zondaar bovendien levend gemaakt. Het water van de doop geeft aan dat, indien we de wedergeboorte willen ervaren, we toe moeten geven, dat we nergens anders voor deugen dan met Christus gekruisigd en begraven te worden. Dit betekent dat wij beëindigd zijn en dat ons verleden dus niet meer bestaat. Omdat de Geest, die ons heiligt, de realiteit van de opstanding is, hebben we – wanneer we Hem bezitten – tevens de opstanding. Het is dus de opstanding die ons regenereert.

 

Door de opstanding van Christus

 

De wedergeboorte is alleen mogelijk door de opstanding van Christus; op deze wijze schenkt Hij de verloren zondaars Zijn goddelijke leven en geeft Hij hun bovendien de macht om Gods kinderen te zijn – kinderen die uit God geboren zijn en tot Zijn geslacht behoren (1 Pe. 1:3; Joh. 1:12-13). Toen Christus uit de doden opstond, werden al Zijn gelovigen – die door God uitverkoren en tenslotte aan Hem overgegeven werden – in Hem besloten. Daarom werden zij mede opgewekt met Hem (Ef. 2:6) alsook wedergeboren door Hem, opdat ze het eeuwige leven zouden ontvangen als de macht om Gods kinderen te zijn – kinderen die tot Zijn geslacht behoren. Door de wedergeboorte zijn wij – die uitsluitend menselijk waren – tot God-mensen geworden; zo werden we mensen naar Gods aard.

 

Dat wat uit de Geest geboren is

 

Johannes 3:6b zegt: "Wat uit de Geest geboren is, is geest". De Geest verwijst naar de Geest van God en de geest (met een kleine letter) verwijst naar de geest van een wedergeboren zondaar.

 

Een grote wasbeurt

 

De wedergeboorte is eigenlijk een grote wasbeurt, die de wedergeboren gelovige van zijn oude schepping ontdoet en hem weer in een goede conditie brengt door zijn oude wezen met behulp van het goddelijke leven te vernieuwen, om te vormen en te herstellen (Tit. 3:5; Mt. 19:28). Het Griekse woord voor wedergeboorte in Titus 3:5 is anders dan in 1 Petrus 1:23. De enige andere plaats waar dit woord gebruikt wordt, is Mattheüs 19:28. In dit Schriftgedeelte verwijst het naar de reconstructie ten tijde van het duizendjarige rijk.

 

Titus 3:5 wijst op een verandering van de ene toestand in een andere. De wedergeboorte is het begin van deze verandering. Het bad der wedergeboorte (1 Pe. 1:23) begint met onze nieuwe geboorte en wordt voortgezet door de vernieuwing van de Heilige Geest. Dit proces van Gods nieuwe schepping maakt ons uiteindelijk tot een nieuwe mens. Het is een soort reconstructie, omvorming en vernieuwing door middel van het goddelijke leven.

 

Het doet er niet toe hoe goed we van onszelf ook kunnen zijn, wij zijn desondanks nog een oude schepping. Alleen de wedergeboorte kan ons van deze oude schepping ontdoen. Door onze aanvankelijke wedergeboorte, door onze geboorte uit God, werden we nieuw gemaakt, terwijl het bad van de wedergeboorte al het oude in ons wezen wegwast.

 

Drinken van de leven-gevende Geest

 

Wedergeboren zijn, betekent dat we van de leven-gevende Geest als het levende water drinken. 1 Korinthiërs 12:13 zegt: "Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt... en allen zijn wij met één Geest gedrenkt". De mensen in de Pinksterbeweging spreken veel over de doop met de Geest, maar zeggen weinig of niets over het gedrenkt worden met de Geest. In water gedoopt te worden is echter iets heel anders dan het drinken van water. Als we geen water drinken, kan er ook geen water in ons binnenste komen. We moeten dus niet alleen in de Geest gedoopt worden, maar Hem tevens indrinken. God wil ons eerst dopen en vervolgens laten drinken. Het is dan ook noodzakelijk dat wij de leven-gevende Geest als het levende water drinken.

 

Het levende water voor de gelovige

 

De Here Jezus geeft het levende water aan allen, die in Hem geloven en door Hem wedergeboren werden (Joh. 4:10; 7:37). Hij gaf ons dit levende water ten tijde van onze wedergeboorte.

 

De rivier van het water des levens

 

De leven-gevende Geest, het levende water, is de Geest die stroomt als de rivier van het water des levens vanuit de troon van de Drie-enige God (Op. 22:1,17; 21:6). Het levende water, dat de rivier vormt, is eigenlijk de stroom van de Drie-enige God.

 

Een fontein van water die opborrelt ten eeuwigen leven

 

Het levende water, dat Jezus aan elke wedergeboren gelovige geeft, wordt vervolgens een bron van water dat opwelt ten eeuwigen leven (Joh. 4:14). We moeten het verschil zien tussen de bronader en de bron. De bron is de oorsprong. Het water dat uit de bronader opwelt, wordt uiteindelijk de bron. God is de bronader, de Geest van Jezus is de bron en wij, de gelovigen, zijn degenen in wie de bron opborrelt. Dit alles ligt besloten in de wedergeboorte, omdat de wedergeboorte met het drinken van de leven-gevende Geest te maken heeft.

 

Door de beoefening van de geest

 

Een zondaar die zich bekeert en zodoende gered wordt, kan de bovengenoemde punten ervaren, indien hij zijn geest beoefent door in gebed de naam van de Heer aan te roepen (Ef. 6:18; Rom. 10:13). Zoals onze voeten door het lopen geoefend worden, zo kunnen we ook onze geest beoefenen door het gebed. Volgens Efeziërs 6:18 moeten we telkens als we bidden onze geest beoefenen. Verder staat het aanroepen van de naam van de Heer bij het bidden centraal.

 

Het Woord van God aannemen

 

We zullen de bovengenoemde punten ook ervaren, wanneer we het levende en blijvende Woord van God ontvangen (Het woord van de Geest des levens – Joh. 6:63, 1 Pe. 1:23). Eerst moeten we onze geest beoefenen, om contact met de levende Geest te zoeken. Vervolgens is het noodzakelijk, dat we het levende en blijvende woord van God, het woord van de Geest des levens, in ons opnemen.

 

Het ontvangen van de Geest van het zoonschap

 

Iemand die gered is, heeft de Geest van het zoonschap in zijn geest ontvangen (Gal. 4:5-6; Rom. 8:15). De Geest van het zoonschap, die wij ontvangen hebben, maakt ons tot zonen van God.

 

Het getuigen van de Geest met onze geest

 

De Geest van God getuigt met onze geest, dat wij, de wedergeboren gelovigen, kinderen van God zijn (Rom. 8:16). Ten eerste regenereert de Geest ons in onze geest en vervolgens getuigt Hij met onze geest, dat wij, de wedergeborenen, kinderen van God zijn.

 

De zonen van God

 

Romeinen 8:14 zegt: "Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods". Als we in ons dagelijkse leven de leiding van de Geest volgen, is dat een bewijs dat wij zonen Gods zijn.

 

Een deel van de Bruid als de vergroting van Christus

 

Een wedergeboren gelovige in Christus maakt deel uit van de Bruid als de vergroting van Christus, die de Bruidegom is (Joh. 3:3, 5-6, 29-30). Wedergeborenen in Christus maken geen deel uit van een groep die naar de hemel gaat, maar zij maken deel uit van de Bruid van Christus. Velen prediken het evangelie door het aanhalen van Johannes 3 met betrekking tot de wedergeboorte, maar brengen dit niet in verband met de bruid in Johannes 3. Johannes 3:29a zegt namelijk: "Die de bruid heeft is de bruidegom" en vers 30a zegt: "Hij moet wassen" (vermeerderen). De vermeerdering in vers 30 is de bruid van vers 29, want de bruid bestaat namelijk uit alle wedergeboren gelovigen. Uit de samenhang van Johannes 3 kunnen we opmaken, dat alle wedergeborenen een deel van de Bruid zijn en dat de Bruid de vermeerdering van de Bruidegom is, zoals Eva dat voor Adam was.

 

God leren aanbidden

 

Ieder kind van God moet God, die Geest is, leren aanbidden met zijn wedergeboren geest, die met Gods Geest samengevoegd werd (Joh. 4:24; 1 Kor. 6:17).

 

God dienen is noodzakelijk

 

Een kind van God moet Hem met zijn geest dienen in het evangelie (Rom. 1:9; 12:11). We moeten God dus zonder meer dienen en aanbidden in onze wedergeboren geest.

 

Witness Lee

The Secret of God's Organic Salvation: 'The Spirit Himself with Our Spirit', ch. 1

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende