WAT IS WEDERGEBOORTE? (2)

 

EEN VOORBEELD VAN WEDERGEBOORTE — NIKODEMUS

 

Johannes 3 spreekt over een nieuwe geboorte. In hetzelfde hoofdstuk zien we tevens een prachtig voorbeeld van iemand die deze geboorte zozeer nodig had — Nikodemus. Nikodemus was iemand van bijzondere deugdzaamheid. Hij was een hooggeleerd persoon met veel verworvenheden. Als leraar der joden leerde hij het Oude Testament, de heilige Schrift. Nikodemus was een overste der joden. Hij bekleedde een positie van eer en gezag. Als iemand van hoge leeftijd had hij veel ervaring. En in moreel opzicht was hij een eerlijk en goed mens. Verder was Nikodemus iemand die God werkelijk zocht. Hoewel hij enigszins bevreesd was voor de Farizeeën, bezocht hij de Heer Jezus niettemin laat op de avond. Dit geeft duidelijk te kennen dat hij God zocht. Nikodemus was een oude man van misschien zestig of zeventig jaar, die desondanks met de Heer Jezus wilde spreken, die Zelf net boven de dertig was. Dit duidt op zijn nederigheid. Hoewel hij een leraar was, sprak hij de Heer Jezus niettemin met Rabbi aan. Onder de joden, betekent dit dat hij zichzelf vernederde. Kun je je een beter persoon voorstellen dan Nikodemus? Hij was wel degelijk iemand met grote verworvenheden en een hoge morele standaard.

 

De basisbehoefte van de mens

 

Toen Nikodemus de Heer Jezus bezocht, nam de Heer de gelegenheid te baat om de basisbehoefte van de mens te openbaren. In Zijn gesprek met Nikodemus openbaarde de Heer dat, ongeacht hoe goed we zijn, wedergeboorte niettemin noodzakelijk is. Wedergeboorte is de meest fundamentele behoefte van de mens. Zowel morele als immorele mensen moeten dus wedergeboren worden. Sommige christenen menen ten onrechte dat de mens wedergeboren moet worden, omdat hij zondig en gevallen is. Maar zelfs al zou de mens nooit in zonde gevallen zijn, moest hij desondanks wedergeboren worden, omdat hij eenvoudig Gods leven niet bezat. Dit is de reden waarom God hem voor de boom des levens plaatste (Gn. 2:9). De boom des levens vertegenwoordigt Gods eigen leven. Als Adam van de boom des levens had genomen, zou hij Gods leven ontvangen hebben en de wedergeboorte ervaren hebben.

 

Wij, als menselijke wezens, bezitten het menselijke leven. De vraag is niet of ons menselijke leven goed is of niet. Ongeacht het menselijke leven dat we bezitten; zolang we het goddelijke leven niet bezitten, moeten we wedergeboren worden. Wedergeboorte betekent eenvoudig dat het goddelijke leven aan ons menselijke leven toegevoegd wordt. Volgens Gods eeuwige voornemen is de mens een vat dat Zijn goddelijke leven zal bevatten. Wij zijn de aarden vaten die God als leven bevatten (2 Kor. 4:7). Dit is de ware betekenis van de wedergeboorte.

 

Geen leerstellingen

 

Als gevolg van de invloeden van de menselijke cultuur en de joodse religie, was Nikodemus van mening dat de mens zich behoorde te gedragen. Hij veronderstelde dat, als de mens zich goed wilde gedragen en God op de juiste manier wilde aanbidden, hij veel leerstellingen nodig had. En omdat Nikodemus Christus als een leraar van God zag, meende hij wellicht dat hij betere leerstellingen nodig had om zichzelf te verbeteren. Maar het antwoord van de Heer in de volgende verzen toonde hem dat hij wedergeboren moest worden. Wedergeboorte betekent opnieuw geboren worden met het goddelijke leven — dit leven is anders dan het leven dat we bij onze natuurlijke geboorte ontvangen. Zijn werkelijke behoefte was echter niet betere leerstellingen, maar het goddelijke leven. Wij hebben dus geen religie of leerstellingen nodig om ons te reguleren of te corrigeren; wij hebben een ander leven nodig — Gods leven — om ons te regenereren.

 

Een andere geboorte

 

Toen Nikodemus hoorde dat hij wedergeboren moest worden, dacht hij dat dit betekende dat hij `voor de tweede maal in de moederschoot moest ingaan en geboren worden'. Toen zei de Heer Jezus: `Wat uit het vlees geboren is, is vlees' (Joh. 3:6). Daarmee wilde Hij Nikodemus duidelijk maken dat, zelfs als hij erin zou slagen om in zijn moederschoot binnen te gaan en opnieuw geboren te worden, hij desondanks nog steeds dezelfde zou blijven. Hij had dus geen andere natuurlijke geboorte nodig, maar een geboorte met een andere natuur.

 

Het beste voorbeeld

 

De Heer Jezus was zeer wijs om Nikodemus als voorbeeld van wedergeboorte te gebruiken. Als Hij de zondige vrouw in Johannes 4 als voorbeeld had genomen, zouden wij misschien concluderen dat alleen zondige mensen wedergeboren moeten worden. Uiterlijk gezien, had Nikodemus geen morele of zondige problemen. Maar toch had hij Gods leven niet. Omdat de Heer hier een goed mens als voorbeeld gebruikt, kunnen we zien dat, of wij nu goed of slecht zijn, wij allemaal wedergeboren moeten worden — ofwel het goddelijke leven moeten ontvangen.

 

DE RESULTATEN VAN DE WEDERGEBOORTE

Zo worden wij Gods kinderen

 

Omdat wedergeboorte betekent, dat wij uit God geboren worden, maakt wedergeboorte ons automatisch tot Zijn kinderen (Joh. 1:12-13). Wij zijn Gods kinderen en Hij is onze Vader. Het goddelijke leven dat wij ontvangen door onze wedergeboorte, is dan ook onze autoriteit om Zijn kinderen te zijn. Dit leven is tevens onze garantie dat wij — door middel van de transformatie van onze ziel en de verheerlijking van ons lichaam — op een dag het volle zoonschap zullen ervaren.

 

Zo worden wij een nieuwe schepping

 

De oude schepping is oud en verdorven, omdat het goddelijke element eraan ontbreekt. Door de wedergeboorte wordt Gods element aan ons toegevoegd; zo worden wij een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Deze nieuwe schepping is een geweldig mysterie, omdat het de vermenging van God en de mens betreft. Deze nieuwe schepping is zowel mens als God en bevat zowel het menselijke als het goddelijke element.

 

Zo worden wij één met God

 

Door de wedergeboorte ontvangen we niet alleen Gods leven met haar goddelijke elementen, maar worden we tevens met God verenigd. God de Geest, die in onze geest komt, verenigt ons met Hem als één geest. 'Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem (1 Kor. 6:17). Wat een geweldige en diepe verhouding is dit, dat we, tenminste in één deel van ons wezen — namelijk onze geest — volkomen één zijn met God! Deze eenheid met God wordt verdiept en vergroot door de transformatie van onze ziel en zal haar uiteindelijke volheid bereiken ten tijde van de verheerlijking van ons lichaam, waardoor zelfs ons lichaam met God verenigd zal zijn.

 

Witness Lee
What is Regeneration?

 

Lees ook:

Geestelijk bewustzijn

De bron van innerlijke tweestrijd

Een wonderbaarlijke normaliteit

Het ondoorgrondelijk geschenk

Onze unieke verantwoordelijkheid

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Volgende / Vorige