HET GEHEIM VAN DE GELIJKVORMIG MAKING EN DE VERHEERLIJKING 

Schriftlezing:

Kol. 1:28; Ef. 4:13; Rom. 8:29; Hnd. 13:33; Rom. 1:4; 1 Pe. 3:18; Ef. 1:13; 4:30; Rom. 8:23, 30; Heb. 2:10; Gal. 4:5; Fil. 3:20, 21

 

HET GEHEIM VAN DE GELIJKVORMIG MAKING

 

Gelijkvormig making is de zevende fase van Gods organische behoudenis.

 

Gods voornemen

 

Het is Gods voornemen de mens aan Zichzelf gelijk te maken, voor zover het Zijn goddelijke leven, Zijn goddelijke natuur en Zijn beeld betreft, maar niet met betrekking tot Zijn Godheid. Op deze wijze zal Hij door de mens tot uitdrukking gebracht worden. Dat God de mens aan Zichzelf gelijk wil maken betekent in feite, dat Hij de mens tot God wil maken. God heeft Zichzelf in ons uitgedeeld om ons aan Zichzelf gelijk te maken in Zijn leven en natuur, maar niet in de Godheid. Dit is Zijn goddelijke voornemen.

 

God regenereert de gelovigen

 

Teneinde Zijn voornemen te voltooien, regenereert God de gelovigen in Christus door middel van Zijn goddelijke leven – dit is het begin van hun deelneming aan Zijn goddelijkheid. Aangezien wij als gelovigen in Christus deelhebben aan Zijn goddelijkheid, zijn wij ook inderdaad goddelijk. 2 Petrus 1:4 zegt dat wij deelhebben aan de goddelijke natuur. Deelhebben aan iets betekent een deel daarvan zijn. Omdat wij deelhebben aan Gods natuur is Gods natuur een deel van ons. De goddelijke Persoon heeft Zichzelf in ons uitgedeeld om ons wezen te zijn. Hij deelt Zichzelf in ons uit om ons leven, onze natuur, ons verstand en ons alles te zijn. Als wij geen deelhebben aan Gods natuur, wie dan wel? De engelen kunnen helemaal niet in Gods natuur delen, omdat zij niets van God bezitten zoals wij. Wij zijn dus meer gezegend dan de engelen, omdat zij slechts Gods dienaren zijn, terwijl wij Gods zonen zijn met een goddelijke natuur.

 

De gelovigen beginnen te groeien

 

Na hun wedergeboorte, beginnen de wedergeboren gelovigen te groeien.

 

Voeden

 

Net zoals een kind groeit door het te voeden, groeien de wedergeboren gelovigen door het goddelijke voedsel. Velen onder de christenen van vandaag groeien echter niet, omdat ze niet gevoed worden. En omdat ze onvoldoende gevoed worden, is er ook een tekort aan heiliging, vernieuwing en transformatie.

 

Heiliging

 

Ten eerste groeien we door middel van het goddelijke voedsel en vervolgens door middel van de goddelijke heiliging. De heiliging bevordert onze groei; hoe meer we geheiligd worden, hoe meer we groeien. In Johannes 17:17-19 bidt de Heer Jezus: "Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” Heiliging betekent afscheiding van de wereld. Daarom moeten we dagelijks geheiligd, dat wil zeggen van de wereld afgescheiden worden, zodat we door deze heiliging kunnen groeien.

 

Vernieuwing

 

Verder groeien de wedergeboren gelovigen door de goddelijke vernieuwing. Vernieuwing is dus eveneens een factor van de groei in het goddelijke leven.

 

Transformatie

 

De transformatie in het goddelijke leven is een zwaarwegende factor, zover het de groei van de gelovigen betreft. Zonder de goddelijke transformatie kunnen we namelijk niet groeien. Velen onder de christenen van vandaag groeien eenvoudig niet, vanwege een gebrek aan goddelijk voedsel, goddelijke heiliging, goddelijke vernieuwing en goddelijke transformatie.

 

Volwassen worden in het goddelijke leven

 

Door de volwassen makende Geest in hun geest – die met Christus verrijkt is – moeten de gelovigen opgroeien tot volwassenheid in het goddelijke leven. Zo worden zij een volwassen man, naar de maat van de wasdom van de volheid van Christus (Kol. 1:28; Ef. 4:13). We kunnen dus niet volwassen worden zonder de nodige voorziening van de leven-gevende Geest – de tot volwassenheid brengende Geest in onze geest, die verrijkt is met Christus. We kunnen werkelijk getuigen van het feit dat onze geest verrijkt is met Christus. Uiteindelijk zullen we een volwassen man zijn naar de maat van de wasdom van de volheid van Christus. In Efeziërs 4:13 verwijst het woord volheid naar het Lichaam van Christus. Het is daarom noodzakelijk dat we opgroeien tot een volwassen man, naar de maat van de wasdom van het Lichaam van Christus.

 

Gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus

 

In Gods organische behoudenis zullen de gelovigen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus, de eerstgeboren Zoon van God (Rom. 8:29).

 

De eerstgeboren Zoon van God verwekt door God in Zijn opstanding

 

God heeft Christus, als de eerstgeboren Zoon van God, in Zijn opstanding verwekt met zowel Zijn goddelijkheid als Zijn opgewekte en verhoogde menselijkheid. Zo bezat Hij dus twee naturen – de goddelijke en de menselijke natuur (Hnd. 13:33; Rom. 1:4; 1 Pe. 3:18).

 

In de opstanding werd de menselijkheid van Christus geheiligd, opgewekt, verhoogd en getransformeerd. Onze menselijkheid, die gevallen is, werd door Christus verlost. Hoewel Zijn menselijkheid niet verlost hoefde te worden, moest de menselijkheid die aan het kruis stierf niettemin geheiligd, opgewekt, verhoogd en getransformeerd worden. Door de opstanding werd de dode menselijkheid van de Heer geheiligd, opgewekt, verhoogd en getransformeerd tot het goddelijke zoonschap. Door de opstanding werd Hij door God verwekt als de eerstgeboren Zoon van God, die niet alleen de goddelijkheid, maar ook de geheiligde, opgewekte, verhoogde en getransformeerde menselijkheid bezat. Nu worden wij gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de eerstgeboren Zoon van God, die door God werd verwekt met zowel de goddelijkheid als de menselijkheid.

 

De voleindiging van transformatie

 

De gelijkvormig making van de gelovigen is de voleinding van hun transformatie in het goddelijke leven. Zo valt de goddelijke natuur hun ten deel.

 

HET GEHEIM VAN VERHEERLIJKING

 

Verheerlijking is de achtste fase van Gods organische behoudenis.

 

De gelovigen verzegeld met Gods Geest

 

Door de wedergeboorte verzegelt God de wedergeboren gelovigen met Zijn Geest (Ef. 1:13). Wanneer een stuk papier met inkt verzegeld wordt, doordrenkt de inkt het papier. Dit is een illustratie van het feit dat de verzegeling van de Geest het wezen van de gelovige doordrenkt met de Geest.

 

De verzegelende Geest verzadigt de gelovigen

 

De verzegeling van de Geest is net als een verzegeling of verzadiging met behulp van inkt. Zo'n verzegeling doordrenkt het wezen van de gelovigen van binnenuit met het heerlijke levenselement van God. Dit resulteert uiteindelijk in de verlossing van hun lichaam (Ef. 4:30; Rom. 8:23). In de loop van ons hele christen-leven wordt ons wezen van binnenuit doordrenkt aan de hand van deze verzegeling. Waarmee verzegelt de verzegelende Geest de gelovigen? De Geest verzegelt hen met de heerlijkheid van het goddelijke leven. De heerlijkheid van het goddelijke leven is de "inkt" der verzegeling. En in de loop van hun leven wordt het hele wezen van de gelovigen van binnenuit doordrenkt met de "inkt" der verzegeling, dat wil zeggen met het heerlijke levenselement van God.

 

Deze verzadiging resulteert uiteindelijk in de verlossing van ons lichaam. Efeziërs 4:30 zegt dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest "tot de dag der verlossing". Het woord tot betekent: "resulterend in" of: "voor". Deze verzegeling is voor de verlossing van ons lichaam en resulteert ook in de verlossing van ons lichaam. Vanaf het moment dat we gered worden en wedergeboren zijn, verzegelt de Geest ons voortdurend met het heerlijke levenselement van God, tot op de dag van de verlossing van ons lichaam.

 

De gelovigen gebracht tot in de heerlijkheid van God

 

Op het moment van de opname van de gelovigen – die dan inmiddels volwassen geworden zijn in het goddelijke leven – zullen zij met Christus juichen in hun geest en in de heerlijkheid van God voor hun verheerlijking (Rom. 8:30; Heb. 2:10).

 

De volwassen gelovigen worden verheerlijkt

 

De volwassen gelovigen zullen van binnenuit verheerlijkt worden door de levenslange verzadiging met de heerlijkheid van God. Uiterlijk gezien, zal hun hele wezen in Gods heerlijkheid gebracht worden.

 

Momenteel worden wij van binnenuit verzadigd met de "inkt" van Gods heerlijkheid. Dit is een levenslang gebeuren. Uiteindelijk zullen we ook op een uiterlijke wijze in Gods heerlijkheid gebracht worden. Terwijl de innerlijke verzadiging een levenslang proces is, is het feit van onze uitwendige verheerlijking een kwestie van een ogenblik. In een enkel ogenblik, in een oogwenk, zullen we in Gods heerlijkheid gebracht worden. Zo zullen de volwassen gelovigen van binnenuit verheerlijkt worden door middel van een levenslange verzadiging met de heerlijkheid van God. Tenslotte zullen zij ook op een uiterlijke wijze in Gods heerlijkheid gebracht worden.

 

Het hoogtepunt van het goddelijk zoonschap

 

De verheerlijking van de volwassen gelovigen is het hoogtepunt van hun goddelijke zoonschap in Gods organische behoudenis. Dit is het zoonschap dat zij ontvingen ten tijde van hun wedergeboorte (Gal. 4:5; Rom. 8:23). In Gods organische behoudenis staat de kwestie van het zoonschap centraal. De verlossing van ons lichaam is namelijk het hoogste genot van het zoonschap. Romeinen 8:23 zegt: "...maar ook wijzelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam." Als een ouder persoon met een aantal lichamelijke gebreken, zucht ik vaak vanwege de zwakheid van mijn lichaam. Maar terwijl ik zucht, verwacht ik het zoonschap, de verlossing van mijn lichaam. De dag zal komen wanneer ons lichaam verlost zal zijn en wij de volle vreugde van het goddelijke zoonschap binnen zullen gaan.

 

De verlossing en transfiguratie van het lichaam

 

De verlossing van het lichaam van de gelovigen is de transfiguratie van hun lichaam ten tijde van de wederkomst van de Heer (Fil. 3:20, 21).

 

De verlossing van het lichaam is gerechtelijk en de transfiguratie van het lichaam is organisch

 

Het woord verlossing geeft aan dat de verlossing van het lichaam juridisch is, omdat het verloste lichaam van de gelovige deel uitmaakt van de oude schepping. Deze verlossing van het lichaam van de gelovigen is de voltooiing van Gods juridische verlossing. Het woord transfiguratie duidt erop dat de verlossing van het lichaam van de gelovigen organisch is, omdat de transfiguratie van hun lichaam plaats heeft door middel van het goddelijke leven in hen.

 

Ten volle deelnemen aan Gods goddelijkheid

 

De goddelijke verheerlijking van de gelovigen zorgt ervoor dat de vervolmaakte gelovigen ten volle kunnen delen in de goddelijke natuur.

 

In deze boodschappen hebben we de acht fasen van Gods organische behoudenis bekeken, namelijk de wedergeboorte, het voeden, heiliging, vernieuwing, transformatie, opbouw, gelijkvormigheid en verheerlijking. Gods doel ten aanzien van deze acht fasen van Zijn organische behoudenis is eenvoudig om ons tot duplicaten, ofwel fotokopieën van God te maken.

 

Door de wedergeboorte deelt God Zijn leven in ons wezen uit. Nu hebben we dus het goddelijke leven en hebben we tevens deel aan de goddelijke natuur. Bovendien bezitten we Gods verstand en het element van Christus' onnaspeurlijke rijkdommen. De rijkdom van Christus bezitten, betekent dat we Gods leven, Gods natuur, Gods verstand en Gods wezen bezitten. Uiteindelijk zullen we gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus, de eerste Godmens. Verder zullen we volkomen verzadigd worden met de heerlijkheid van het goddelijke leven om zo Gods heerlijkheid binnen te treden. Dan zullen we Gods leven, Gods natuur, Gods verstand, Gods wezen en Gods heerlijkheid volkomen deelachtig zijn. Op deze wijze zullen we beelddragers van God zijn.

 

Witness Lee

The Secret of God's Organic Salvation: 'The Spirit Himself with Our Spirit', ch. 5

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende