Het geheim van de wedergeboorte

Het geheim van Gods organische behoudenis is de Geest met onze geest. De uitdrukking "de Geest" verwijst niet alleen naar de Geest van God, maar bovendien naar de vervolmaakte Geest, de Geest die de processen van de vleeswording, het menselijke leven, de kruisiging en de opstanding doormaakte. Deze vervolmaakte Geest bevindt zich nu in onze wedergeboren geest. De samenwerking van deze twee geesten is het geheim van alle geestelijke dingen — in het bijzonder van Gods organische behoudenis.

Het geheim van het voeden en de heiliging

Hoe meer we ons voeden met het Woord van God, hoe meer we geheiligd zullen worden. Immers in Johannes 17:17 bidt de Here Jezus: "Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid". Dus wanneer we ons voeden met het Woord van God zullen we geheiligd worden, omdat het Woord het element bevat waarmee God ons heiligt. Zonder voeding is er geen heiliging. Ontdek hier verder het geheim van het voeden en de heiliging!

Het geheim van vernieuwing en transformatie

Alle wedergeboren gelovigen werden in Christus tot één nieuwe mens geschapen. Om deze reden zijn zij Gods nieuwe schepping. De wedergeboorte is het fundament van het goddelijke leven. Maar nu zijn vernieuwing en transformatie nodig om het goddelijke leven in een gelovige op te bouwen en tot volwassenheid te brengen, opdat hij uiteindelijk gelijkvormig zal zijn aan het beeld van de verheerlijkte Christus. 

Het geheim van de opbouw

Met hun medegelovigen opgebouwd te worden, is de hoogste eis die God aan Zijn trouwe volgelingen stelt; in overeenstemming met een van de goddelijke eigenschappen van de goddelijke Drie-eenheid (Joh. 17). Onze eenheid, waarvan we ten tijde van de tafel des Heren getuigen, komt overeen met de goddelijke eenheid – een eigenschap van de goddelijke Drie-eenheid. Lees hier meer over het geheim van de opbouw.

Het geheim van de gelijkvormigmaking en de verheerlijking

Het is Gods voornemen de mens aan Zichzelf gelijk te maken, voor zover het Zijn goddelijke leven, Zijn goddelijke natuur en Zijn beeld betreft, maar niet met betrekking tot Zijn Godheid. Op deze wijze zal Hij door de mens tot uitdrukking gebracht worden. Dat God de mens aan Zichzelf gelijk wil maken betekent in feite, dat Hij de mens tot God wil maken.

Het geheim van het versterkte werk van Christus

Na Zijn opstanding heeft de Heer Jezus, in Zijn hemelse bediening, vele gemeenten opgericht, maar niet lang daarna volgt het verval van deze gemeenten. Dit maakte het noodzakelijk dat Christus, die door Zijn opstanding de leven-gevende Geest geworden was, Zichzelf moest versterken om de zevenvoudig versterkte Geest te worden. Dit wordt duidelijk geopenbaard in het boek van Openbaring (1:4; 3:1; 4:5; 5:6).