HET GEHEIM VAN DE ERVARING VAN CHRISTUS

Christus - de volkomen God

De Bijbel openbaart Christus  aan ons, opdat wij Hem zullen ervaren. Iedere dag dat we Hem niet ervaren is een verloren dag: Christus de volkomen God.

Christus - de volmaakte mens

Deze keer willen we de zeventien aspecten van Christus als de volmaakte mens bezien. Indien we geen helder visioen hebben van Christus, in het licht van deze zeventien aspecten, zullen we Christus nooit ten volle leren kennen.

Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging

Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging. Waarom hebben wij Christus lief? Hoeveel redenen kan jij geven? Zijn het er vele? Of ken je Hem nog slechts in geringe mate? Hoe beter je Hem kent, hoe groter je ervaring en genot van Hem zal zijn.

Het werk van Christus - Zijn opstanding en Zijn hemelvaart

Wanneer we de vier Evangeliën lezen, zien we dat Jezus op aarde vele dingen deed zoals het doen van wonderen en het prediken van het evangelie. Maar bij het lezen van Handelingen, de Brieven en Openbaring zijn er maar weinigen die zien wat Christus nu in de hemel ten uitvoer brengt. Wat zijn al deze belangrijke en wonderbaarlijke dingen die Christus in Zijn opstanding en Zijn hemelvaart ten uitvoer brengt?

Onze organische eenheid met Christus

Indien we Christus willen genieten en ervaren, is het noodzakelijk dat we een glashelder visioen hebben omtrent onze organische eenheid met Christus. Dan zullen we, door het besef dat we één geest met Christus zijn, buiten onszelf raken van vreugde.

In Christus blijven

In Christus blijven betekent permanent in Hem verblijven. Daarom moeten we als gelovigen voortdurend in Christus verblijven; maar er zijn talloze dingen die ons van Hem af willen brengen. Zelfs de beste leerstellingen kunnen de mensen van Christus afbrengen, indien zij niet volgens Gods nieuwtestamentische economie zijn.

Christus leven

In de leven-gevende Geest is de persoon van Christus en alles wat Hij voor ons heeft volbracht. Alle elementen van Zijn geweldige persoon en Zijn uitstekende werk zijn gecondenseerd en samengesteld tot in deze leven-gevende Geest. Toen we in Hem geloofden en Zijn naam aanriepen, kwam Hij in onze geest als de allesomvattende, leven-gevende Geest. Nu is er in ons een organische eenheid. Het is in deze organische eenheid dat Christus in ons leeft en wij in Christus leven. Dit is de subjectieve ervaring van Christus.

Het geheim van de ervaring van Christus in Galaten

Galaten, Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen zijn vier boeken in het Nieuwe Testament, die we als het hart van de goddelijke openbaring mogen beschouwen. Ten aanzien van deze boeken heeft de Heer ons in de afgelopen jaren openbaring na openbaring en het ene visioen na het andere laten zien. Maar we hebben nog steeds onvoldoende geestelijke ervaring. Daarom ligt mijn last in dit hoofdstuk op het geheim van het ervaren van Christus in Galaten.

Het geheim van de ervaring van Christus in Efeziërs

Voor onze behoudenis werden we beïnvloed door bepaalde negatieve dingen. Volgens Efeziërs 2:2 en 3 bestaan deze negatieve dingen uit de loop dezer wereld, de overste van de macht der lucht en de begeerten van het vlees. Maar na onze behoudenis werden wij, als mensen in Christus, als leden van de Gemeente, lastig gevallen door andere soorten negatieve dingen. Welke dingen dit zijn kunnen we lezen in het geheim van het ervaren van Christus in Efeziërs.

Het geheim van de ervaring van Christus in Filippenzen

Vergeleken met de negatieve dingen in Galaten en Efeziërs zijn de negatieve dingen in Filippenzen minder groot. In plaats van dingen zoals de religieuze wereld, inzettingen, de ijdelheid van het verstand en satan, gaat het hier over mopperen, redeneringen, wedijver, verwaandheid en bezorgdheid. Wat we dus nodig hebben, is het geheim van de ervaring van Christus in Filippenzen.

Het geheim van de ervaring van Christus, het Hoofd, voor de Gemeente, het Lichaam

In Kolossenzen 2:8 noemt Paulus een aantal negatieve dingen die in dit boek besproken worden: "Kijk u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus". Paulus spreekt hier van wijsbegeerte, traditie en de elementen van de wereld. Laten we op zoek gaan naar het geheim van de ervaring van Christus, het Hoofd, voor de Gemeente, het Lichaam.